Atès el recent nomenament del comissionat per a l’estratègia científica de la UPF i atès que s’ha derogat la resolució  del rector de 3 de maig del 2018 de redistribució de les competències del comissionat per a l’estratègia científica mentre estigui vacant;

Atès que per resolució del rector de 18 de setembre del 2018 s’ha procedit a modificar la resolució de 23 de maig del 2017 sobre l’estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general; la resolució de 24 de maig del 2017 de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari general; i la resolució de 24 de maig del 2017 de delegació de competències en el gerent;

Vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.;

En ús de les competències que m'atorga l'article 52 i d’acord amb el previst a l’article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article únic.

Modificar l’article 1 de la resolució del rector de 7 de juliol del 2017 de delegació de competències en el comissionat per a l’estratègia científica de la UPF que queda redactat de la manera següent:

“Article 1. El comissionat per a l’estratègia científica de la UPF exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

  • Exercir les competències del Comissionat del Parc de Recerca UPF.
  • Resoldre les sol·licituds d’adscripció de personal docent i investigador de la UPF a entitats de recerca amb vinculació a la UPF. Aquesta delegació inclou les adscripcions provisionals en el cas que el conveni amb la tercera entitat s’estigui tramitant.”

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 21 de setembre del 2018