Vista la resolució del rector de 18 de setembre del 2018 per la qual es crea el vicerectorat encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària i atesa la voluntat de delegar funcions en aquest vicerectorat en relació amb aquesta matèria, es fa necessari modificar la resolució del rector de 24 de maig del 2017, modificada per resolucions de 7 de juliol del 2017 i de 3 de maig del 2018, de delegació de competències en el gerent.

Igualment, i atès que s’ha nomenat el comissionat per a l’estratègia científica de la UPF, les competències del qual havien estat delegades per resolució del rector de 3 de maig del 2018 en el vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l’àmbit de recerca i en el gerent mentre estigués vacant, i ara derogada per la resolució del rector de 18 de setembre del 2018 de modificació de la resolució del  rector de 24 de maig del 2017, modificada per resolucions de 7 de juliol del 2017 i de 3 de maig del 2018, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general, es fa necessari reordenar les competències del gerent.

És ús de les competències que m’atorga l’article 52 i d’acord amb el previst a l’article 58 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article 1.

Modificar l’article 1 de la resolució del rector de 24 de maig del 2017 modificada per resolució del rector de 7 de juliol del 2017 i de 3 de maig del 2018, de delegació de competències en el gerent, que queda redactat de la manera següent:

“Article 1. El gerent exerceix, a més de les competències que li atorguen els articles 57 i 58 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, les següents:

 En matèria de la gestió del PDI:

- Comunicar a l'administració educativa competent la contractació de professorat a efectes del registre de personal.

- Atorgar les comissions de serveis per assistència a tribunals de tesis, a comissions de concursos d'accés de professorat i altres activitats similars organitzades per altres universitats o administracions, i sol·licitar a les altres universitats les del seu professorat.

- Autoritzar els permisos, llicències i vacances a què té dret el professorat d'acord amb la legislació vigent.

- Resoldre sobre el reconeixement de triennis i els serveis previs a l'Administració.

- Autoritzar el pagament de les indemnitzacions en concepte de despeses de viatge i primera instal·lació que estiguin previstes.

En l'àmbit de gestió de la recerca:

- Les autoritzacions i sol·licituds d'inscripció i registre de patents, prototips i altres modalitats de propietat industrial i dels programaris subjectes a propietat intel·lectual, de titularitat de la Universitat, així com l'atorgament de llicències, en exclusiva o no, sobre aquests i tots aquells actes necessaris per a donar cobertura al procés de transferència de coneixement, de conformitat amb la legislació patrimonial.

- La signatura de tots els actes necessaris per a la constitució d'Empreses de Base Tecnològica en el capital de les quals participi la Universitat, en els termes previstos per la normativa vigent, els actes societaris que requereixen signatura, així com la representació de la Universitat a les juntes generals o als consells d'administració llevat que aquesta darrera sigui atorgada a una altra persona de la UPF.

- Formalitzar contractes o acords de col·laboració en matèria d'emprenedoria.

- Formalitzar les sol·licituds d’ajuts i projectes promoguts per altres administracions i organismes en matèria d’emprenedoria i d’aquells documents que se’n derivin.

En matèria de gestió patrimonial:

- Representar la Universitat en relació amb les actuacions administratives necessàries per a l'obtenció de llicències i la gestió d'instruments urbanístics davant l'Ajuntament de Barcelona i, si escau, davant la Generalitat de Catalunya, relacionades amb la implantació física de la Universitat.

- Formalitzar els contractes de lloguer de locals.

- Formalitzar els contractes de lloguer d'equipaments generals i d'adquisició de llicències informàtiques.

- La signatura de convenis o contractes per a la gestió de residències universitàries.

- Formalitzar els contractes de cessió de drets d'explotació de materials didàctics.

En caràcter general:

- La signatura dels convenis o contractes amb terceres entitats en els quals s'acordin específicament avantatges per a la comunitat universitària i el foment d'activitats d'extensió universitària, culturals, esportives, recreatives i similars.

- La formalització d'acords de mecenatge i frundaising.”

Article 2

Modificar l’article 2 de la resolució del rector de 24 de maig del 2017 modificada per resolució del rector de 7 de juliol del 2017 i de 3 de maig del 2018, de delegació de competències en el gerent, que queda redactat de la manera següent::

“Article 2. Es deleguen en el gerent les competències del rector següents:

En matèria de PDI:

- Formalitzar els contractes subscrits a l'empara de l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats que tinguin per finalitat l'encàrrec a professors de la UPF d'activitats de formació en ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació.

En matèria de PAS:

- Realitzar tots aquells actes i resolucions de tramitació ordinària en matèria de concursos a places, llevat del de convocatòria i nomenament.

En matèria de recerca:

- La signatura de contractes en matèria d'R+D+i, així com la presentació d'ofertes en tots els procediments d'adjudicació convocats per qualsevol entitat pública o privada, i la signatura de tots els documents exigits per la legislació de contractes del sector públic, inclosa la dels contractes en el cas que la Universitat resulti adjudicatària.

En caràcter general:

- La signatura dels convenis institucionals amb altres organismes i entitats públiques i privades en l'àmbit de les seves competències llevat que el rector es reservi la seva signatura.

- La sol·licitud d'ajuts o subvencions en nom de la Universitat davant organismes públics o privats en l'àmbit de les seves competències, i d'aquells documents que se'n derivin.”

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 21 de setembre del 2018