(Veure correcció d'errades)

Per resolució del rector d’1 de setembre del 2021 es va crear el càrrec de comissionat o comissionada de Política Lingüística atribuint-se al mateix les competències i funcions en l’àmbit de llengües,

Per al correcte funcionament de les competències atribuïdes a aquest càrrec i una millor coordinació es considera necessari delegar-li unes competències atribuïdes inicialment al vicerector o vicerectora adjunt al rector,

És per això que vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015,  d’1 d’octubre,  de  Règim  Jurídic  del  Sector Públic.

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

 

Article 1. El comissionat o comissionada de Política Lingüística exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

  • Presidir la Comissió de Política Lingüística

 

Article 2. Requisits de les resolucions dictades per delegació

Les resolucions administratives que s'adoptin en virtut d'aquesta delegació s’han de considerar dictades pel rector i, per tant, exhaureixen la via administrativa. Les atribucions que es deleguen inclouen l'emissió del certificat acreditatiu del silenci i la resolució d'aquells recursos interposats contra els actes dictats per delegació. Els actes dictats han de portar en la signatura les paraules "per delegació", abreujades "P. D.", seguides del rang i de la data d'aquesta resolució.

Les facultats delegades per aquesta resolució poden ser avocades pel rector per al seu coneixement i per a la resolució d'aquells assumptes que consideri oportuns, d'acord amb allò establert en l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 10 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

 

Oriol Amat i Salas

Rector

 

Barcelona, 22 de setembre del 2021