En data 31 de maig del 2021 el rector va delegar determinades competències en els vicerectors i secretari general, d’acord amb els objectius del seu mandat.

Passat un temps prudencial des de la seva aplicació, es considera necessari ajustar aquestes competències per fer més efectiu aquests objectius.

Vista la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic;

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

 

Modificar la resolució del rector de 31 de maig del 2021, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari general en els termes següents:

 

Primer.

L’article 1 queda redactat com segueix:

“Article 1. Delegació de competències en el Vicerectorat adjunt al rector

El vicerector o vicerectora adjunt al rector exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

 • Presidir la Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos d'Informació (CETRI).
 • Presidir la Comissió d'Usuaris de Recursos de la Informació i Tecnologies (CURIT).
 • Presidir la Comissió de Qualitat.”

 

Segon.

L’article 2 queda redactat com segueix:

“ Article 2. Delegació de competències en el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica

El vicerector o vicerectora d’Ordenació Acadèmica exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

En matèria d'ensenyaments:

 • Presidir la Comissió d’Ordenació Acadèmica.
 • Presidir la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics.
 • Presidir la Comissió de Postgrau i Doctorat.
 • Presidir la comissió avaluadora de les normes acadèmiques dels màsters universitaris.
 • Signar les sol·licituds per a la verificació dels títols oficials presentades, així com la signatura de la resta de documents previstos en el procediment de verificació.
 • El reconeixement d'activitats acadèmiques, llevat de les que estiguin delegades en un altre vicerectorat.
 • Resoldre les sol·licituds en els procediments d'admissió a la Universitat i autoritzar l'accés dels estudiants amb títol estranger sense homologar als màsters universitaris.
 • Resoldre les sol·licituds relatives a la dedicació a l'estudi a temps parcial i la reversió de la situació.
 • Resoldre les sol·licituds de convocatòria extraordinària i les sol·licituds relatives a la progressió en els estudis i la permanència.
 • Autoritzar la impartició d'assignatures amb un nombre inferior a l'autoritzat.
 • Resoldre els recursos dels procediments previstos en la normativa acadèmica, quan no siguin competència d'altres òrgans, llevat dels recursos en matèria de reconeixement de crèdits quan la resolució de reconeixement estigui atribuïda a un altre vicerector o vicerectora i llevat dels casos en què es requereixi informe de la comissió competent en matèria de postgrau i doctorat.
 • Exercir les competències atribuïdes al rector per les normes que regulen els estudis propis de postgrau de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Autoritzar l'accés de titulats estrangers als estudis propis de la UPF.
 • Concedir, a proposta dels òrgans competents, el component per mèrits docents
 • El reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau; determinar el nombre de crèdits i els nivells susceptibles de reconeixement per a aquells supòsits que no estan previstos en els annexos de la normativa d'aprenentatge de llengües en els estudis de grau, així com actualitzar els annexos i incorporar-hi, si escau, altres llengües.”

 

Tercer.

L’article 3 queda redactat com segueix:

“Article 3. Delegació de competències en el Vicerectorat de Recerca

El vicerector o vicerectora de Recerca, exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

 • Presidir la Comissió de Recerca.
 • La convocatòria, resolució i assignació dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca.
 • Formalitzar la signatura de convenis/protocols amb finalitat de recerca, llevat dels convenis per als programes de doctorat industrial.
 • Formalitzar les sol·licituds d’ajuts i projectes promoguts per altres administracions i organismes en matèria de recerca i d’aquells documents que se’n derivin.
 • Formalitzar contractes per a l’accés a dades de tercers (DTA) i accés a material biològic (MTA).
 • Exercir les competències del Comissionat del Parc de Recerca UPF.
 • Resoldre les sol·licituds d’adscripció de personal docent i investigador de la UPF a entitats de recerca.
 • Resoldre els recursos dels procediments de la normativa acadèmica del doctorat, quan no siguin competència d'altres òrgans.”

 

Quart.

L’article 4 queda redactat com segueix:

“Article 4. Delegació de competències en el Vicerectorat de Transferència del Coneixement

El vicerector o vicerectora de Transferència del Coneixement exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

 • Formalitzar la signatura de convenis/protocols amb finalitat de transferència i emprenedoria i els convenis per als programes de doctorat industrial.
 • Formalitzar contractes o acords de col·laboració en matèria d'emprenedoria.
 • Formalitzar les sol·licituds d’ajuts i projectes promoguts per altres administracions i organismes en matèria de transferència i d’emprenedoria i d’aquells documents que se’n derivin.
 • Formalitzar els contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats que tinguin per finalitat la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i tots aquells documents necessaris per a la seva formalització.
 • La signatura de contractes en matèria de R+D+i, així com la presentació d'ofertes en tots els procediments d'adjudicació convocats per qualsevol entitat pública o privada, i la signatura de tots els documents exigits per la legislació de contractes del sector públic, inclosa la dels contractes en el cas que la Universitat resulti adjudicatària.
 • Formalitzar contractes de llicències per a la cessió de drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Formalitzar acords de confidencialitat per a l’intercanvi o accés a informació confidencial.
 • Les autoritzacions i sol·licituds d'inscripció i registre de patents, prototips i altres modalitats de propietat industrial i la sol·licitud de protecció dels programaris i altres resultats de l’activitat recerca de titularitat de la Universitat per drets de propietat intel·lectual i secret empresarial.
 • La signatura de tots els actes necessaris per a la constitució d'empreses de base tecnològica en el capital de les quals participi la Universitat, en els termes previstos per la normativa vigent, els actes societaris que requereixen signatura, la representació de la Universitat a les juntes generals o als consells d'administració, llevat que aquesta darrera sigui atorgada a una altra persona de la UPF, així com la formalització d’altres acords derivats de la creació i funcionament de les empreses esmentades.
 • Els actes derivats de l’aplicació de clàusules antidilució incloses en acords parasocials (transmissió de participacions en ampliacions de capital).”

 

Cinquè.

L’article 8 queda redactat com segueix:

“Article 8. Delegació de competències en el Vicerectorat de Compromís Social i Sostenibilitat

El vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

 • Presidir les comissions avaluadores dels ajuts destinats a compromís social i desenvolupament sostenible.
 • Presidir la Comissió permanent d’investigació de conflictes sobre les conductes d'assetjament moral en el treball.
 • Presidir el Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.
 • La convocatòria, la resolució i tots aquells assumptes relacionats amb els ajuts d'activitats de compromís social i desenvolupament sostenible, inclosa la revocació dels ajuts.
 • La signatura dels diplomes o certificats de les activitats de les aules de la gent gran (AFOPA).
 • La resolució de concessió dels ajuts a projectes de recerca sobre el Benestar Planetari.”

 

Oriol Amat i Salas

Rector

 

Barcelona, 22 de setembre del 2021