En data 31 de maig del 2021 el rector va crear el càrrec de comissionat o comissionada  de Política Científica atribuint-li unes funcions i competències,

Passat un temps prudencial des de la seva aplicació, es considera necessari ajustar aquestes competències per fer més efectius els seus objectius.

Vista la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic;

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:


Modificar la resolució del rector de 31 de maig del 2021, d’atribució de competències i funcions al comissionat o comissionada de Política Científica. en els termes següents:

Article únic. L’apartat segon de la resolució queda redactat com segueix:

“Segon. Atribuir les competències i funcions següents al càrrec de comissionat de Política Científica.

  • L’estratègia i polítiques científiques.
  • La relació amb els centres CERCA i altres institucions científiques.
  • Les infraestructures de recerca.”

 

Oriol Amat i Salas

Rector

 

Barcelona, 22 de setembre del 2021