Text consolidat amb els canvis introduïts per la Resolució del rector de 7 de juliol del 2017 , de 18 de setembre del 2018 i de 7 de gener del 2019

En virtut de les competències que m'atorguen els articles 55.2 i 56 g) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i als efectes d'estructurar els vicerectorats, la Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d'àmbit general i assignar-los funcions:

 

HE RESOLT:

Article 1

L'estructura dels vicerectorats, de la Secretaria General i d'altres càrrecs amb funcions d'àmbit general és la següent:

-vicerector o vicerectora adjunt al rector

-comissionat o comissionada per a l'estratègia científica de la UPF

-comissionat o comissionada per a l'estratègia del Grup UPF

- comissionat per a la trajectòria dels estudiants de la UPF

-els vicerectors encarregats de la direcció dels projectes següents:

-projectes per a la docència

-projectes en l'àmbit del professorat

-projectes en l'àmbit de la recerca

-projectes per al compromís social i la igualtat

-projectes per a la internacionalització

-projectes d'innovació

-projectes per a la comunitat universitària

-secretari o secretària general

Modificat per l'article 3 de la resolució de 18 de setembre del 2018 i per l'article 1 de la resolució de 7 de gener del 2019

Article 2

El vicerector o vicerectora adjunt al rector coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-La coordinació de l'acció de govern

-La planificació institucional

-Els recursos d'informació

-L'administració electrònica

-La qualitat, l'avaluació i l'acreditació

-El patrocini, el mecenatge i les càtedres d'empresa

Modificat per l'article 4 de la resolució de 18 de setembre del 2018 i pel punt 1 de la resolució de 7 de juliol del 2017 

Article 3

El comissionat o comissionada per a l'estratègia científica de la UPF coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-L'estratègia i política científiques

-La relació amb els centres CERCA i altres institucions científiques

-Les infraestructures de recerca

-L'emprenedoria

Modificat per l'article 5 de la resolució de 18 de setembre del 2018 i pel punt 2 de la resolució de 7 de juliol del 2017 

Article 4

El comissionat o comissionada per a l'estratègia del Grup UPF coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-L'estratègia del Grup UPF

-La política d'adscripció i la coordinació dels centres d'ensenyament superior

Article 5

El comissionat o comissionada per a la trajectòria dels estudiants de la UPF coordina i supervisa, sota la direcció del rector les matèries següents:

  • La direcció, l’impuls i seguiment del projecte general UPForward  i els projectes específics que en deriven per a la millora integral dels serveis i de la interacció del personal de la Universitat amb els estudiants i alumni al llarg de la seva trajectòria. La coordinació i avaluació de tots aquests projectes.
  • La interlocució amb els representants dels estudiants als òrgans de govern i de representació, incloent els delegats d’estudiants i el Consell d’Estudiants de la UPF (CEUPF).

L’impuls i seguiment de les activitats de les associacions d’estudiants i la  participació estudiantil, incloent els àmbits de cultura i esport.

Addicionat per l'article 2 de la resolució de 7 de gener del 2019

Article 6

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la docència coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-Els ensenyaments oficials de grau i de màster universitari i els títols propis i el seu règim

-L'organització docent i acadèmica

-El foment dels ensenyaments oficials de grau i màster

-L'aprenentatge de llengües i l'impuls del multilingüisme

-Els programes específics (Cursos d'Estiu, UPF Sènior)

Modificat pel punt 3 de la resolució de 7 de juliol del 2017 

Article 7

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l'àmbit del professorat coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-La política de personal docent i investigador

-La planta de professorat

-L'accés i la selecció de professorat

-Els programes d'incorporació de personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, ICREA i similars)

-La dedicació del professorat

-El règim jurídic del professorat

-Els concerts sanitaris

Article 8

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-Els programes i els ajuts de recerca interns i externs

-Les figures de recerca de la UPF, les infraestructures de recerca i el programa CEI

-Els serveis científico-tècnics i equipaments de recerca

- La producció científica, ciència oberta i la recerca i la innovació responsables 

-La transferència i la valorització de tecnologia i coneixement

-El doctorat, sense perjudici de les competències del director o directora de l'Escola de Doctorat

-Les beques i els ajuts al doctorat

- L'avaluació de la recerca

Modificat per l'article 6 de la resolució de 18 de setembre del 2018 i pel punt 4 de la resolució de 7 de juliol del 2017 

Article 9

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-El Programa de Responsabilitat Social (cooperació per al desenvolupament, accions solidàries, inclusió, igualtat, promoció de la salut, prevenció de riscos i sostenibilitat)

-El programa Campus Júnior

-Els ajuts a activitats de responsabilitat social

Modificat pel punt 5 de la resolució de 7 de juliol del 2017 

Article 10

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la internacionalització coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-Les relacions internacionals

-La internacionalització dels estudis de grau

-Els programes d'intercanvi i cooperació educativa i mobilitat amb universitats i institucions

-Els programes específics per a estrangers i escoles d'estiu internacionals (PEHE, Study Abroad Program, UPF Barcelona International Summer School...)

Modificat pel punt 6 de la resolució de 7 de juliol del 2017 

Article 11

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes d'innovació coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-L'organització i el projecte acadèmic de la Universitat

-Els projectes estratègics en l'àmbit de la promoció acadèmica institucional

-Les tècniques pedagògiques, la innovació, la qualitat i la millora docents

Article 12

El  vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-La coordinació general amb els representants de tots els col·lectius del Claustre universitari.

-La participació dels col·lectius de la comunitat universitària en la vida universitària.

- Les beques i els ajuts als estudiants de grau i màster.

-Les beques i els ajuts per a activitats dels estudiants.

-Les pràctiques externes dels estudiants.

-L'orientació i l'assessorament professional als estudiants; la inserció laboral.

-El programa UPF Alumni.

-La coordinació econòmico-financera.

-La política del personal d’administració i serveis.

-L’accés i la selecció del personal d’administració i serveis

Addicionat per l'article 2 de la resolució de 18 de setembre del 2018 i modificat per l'article 4 de la resolució de 7 de gener del 2019

Article 13

El secretari o secretària general, a més de les competències que li atorga l'article 56 dels Estatuts de la UPF, coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-El desenvolupament estatutari i normatiu

-Les relacions ordinàries amb el Síndic de Greuges de la UPF

-Les relacions dels òrgans acadèmics i dels serveis administratius amb el Consell Social, llevat de les que corresponen al rector. També se n'exclouen les relacions referents al personal i al pressupost del Consell Social, que corresponen al gerent

-La coordinació dels processos de creació i de modificació de l'estructura acadèmica i d'adscripció de centres

-La transparència i el dret d'accés a la informació.

Article 14

Les referències als vicerectorats incloses en la normativa de la UPF s'entenen referides al vicerectorat competent en la matèria, d'acord amb aquesta resolució.

Disposició derogatòria. Es deroga la resolució del rector de 3 de desembre del 2015 i les modificacions de 2 de juny i 8 de setembre del 2016, de creació dels vicerectorats i d'atribució de funcions als vicerectorats i a la Secretaria General.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 23 de maig del 2017