Text consolidat amb els canvis introduïts per la Resolució del rector de 7 de juliol del 20173 de maig del 2018 i de 21 de setembre del 2018

Els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, principalment en els articles 57 i 58, estableixen les funcions del gerent. En l'article 58, lletra g), s'estableix que a més de les assignades tindrà aquelles que li assignin o deleguin altres òrgans.

Als efectes d'una millor distribució de funcions i competències, es fa necessari establir una assignació de competències en el gerent, així com les funcions que exerceix per delegació del rector.

És per això que, en virtut de l'article 52 i 58 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i vistes les lleis de procediment administratiu i règim jurídic aplicables a la Universitat,

 

HE RESOLT:

 

Article 1. El gerent exerceix, a més de les competències que li atorguen els articles 57 i 58 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, les següents:

 En matèria de la gestió del PDI:

- Comunicar a l'administració educativa competent la contractació de professorat a efectes del registre de personal.

- Atorgar les comissions de serveis per assistència a tribunals de tesis, a comissions de concursos d'accés de professorat i altres activitats similars organitzades per altres universitats o administracions, i sol·licitar a les altres universitats les del seu professorat.

- Autoritzar els permisos, llicències i vacances a què té dret el professorat d'acord amb la legislació vigent.

- Resoldre sobre el reconeixement de triennis i els serveis previs a l'Administració.

- Autoritzar el pagament de les indemnitzacions en concepte de despeses de viatge i primera instal·lació que estiguin previstes.

En l'àmbit de gestió de la recerca:

- Les autoritzacions i sol·licituds d'inscripció i registre de patents, prototips i altres modalitats de propietat industrial i dels programaris subjectes a propietat intel·lectual, de titularitat de la Universitat, així com l'atorgament de llicències, en exclusiva o no, sobre aquests i tots aquells actes necessaris per a donar cobertura al procés de transferència de coneixement, de conformitat amb la legislació patrimonial.

- La signatura de tots els actes necessaris per a la constitució d'Empreses de Base Tecnològica en el capital de les quals participi la Universitat, en els termes previstos per la normativa vigent, els actes societaris que requereixen signatura, així com la representació de la Universitat a les juntes generals o als consells d'administració llevat que aquesta darrera sigui atorgada a una altra persona de la UPF.

- Formalitzar contractes o acords de col·laboració en matèria d'emprenedoria.

- Formalitzar les sol·licituds d’ajuts i projectes promoguts per altres administracions i organismes en matèria d’emprenedoria i d’aquells documents que se’n derivin.

En matèria de gestió patrimonial:

- Representar la Universitat en relació amb les actuacions administratives necessàries per a l'obtenció de llicències i la gestió d'instruments urbanístics davant l'Ajuntament de Barcelona i, si escau, davant la Generalitat de Catalunya, relacionades amb la implantació física de la Universitat.

- Formalitzar els contractes de lloguer de locals.

- Formalitzar els contractes de lloguer d'equipaments generals i d'adquisició de llicències informàtiques.

- La signatura de convenis o contractes per a la gestió de residències universitàries.

- Formalitzar els contractes de cessió de drets d'explotació de materials didàctics.

En caràcter general:

- La signatura dels convenis o contractes amb terceres entitats en els quals s'acordin específicament avantatges per a la comunitat universitària i el foment d'activitats d'extensió universitària, culturals, esportives, recreatives i similars.

- La formalització d'acords de mecenatge i frundaising

Modificat per i l'article 2 de la Resolució del rector de 3 de maig del 2018 i per l'article 1 de la resolució de 21 de setembre del 2018
 

Article 2. Es deleguen en el gerent les competències del rector següents:

En matèria de PDI:

- Formalitzar els contractes subscrits a l'empara de l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats que tinguin per finalitat l'encàrrec a professors de la UPF d'activitats de formació en ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació.

En matèria de PAS:

- Realitzar tots aquells actes i resolucions de tramitació ordinària en matèria de concursos a places, llevat del de convocatòria i nomenament.

En matèria de recerca:

- La signatura de contractes en matèria d'R+D+i, així com la presentació d'ofertes en tots els procediments d'adjudicació convocats per qualsevol entitat pública o privada, i la signatura de tots els documents exigits per la legislació de contractes del sector públic, inclosa la dels contractes en el cas que la Universitat resulti adjudicatària.

En caràcter general:

- La signatura dels convenis institucionals amb altres organismes i entitats públiques i privades en l'àmbit de les seves competències llevat que el rector es reservi la seva signatura.

- La sol·licitud d'ajuts o subvencions en nom de la Universitat davant organismes públics o privats en l'àmbit de les seves competències, i d'aquells documents que se'n derivin

Modificat per l'article únic de la Resolució del rector de 7 de juliol del 2017 i per l'article 2 de la resolució de 21 de setembre del 2018

Article 3.

Les resolucions administratives que s'adoptin en virtut d'aquesta delegació es consideraran dictades pel rector i, per tant, exhauriran la via administrativa. Les atribucions que es deleguen inclouen l'emissió del certificat acreditatiu del silenci i la resolució d'aquells recursos interposats contra els actes dictats per delegació. Els actes dictats hauran de portar en la signatura les paraules "per delegació", abreujades "P.D.", seguides del rang i de la data d'aquesta resolució.

Les facultats delegades per aquesta resolució podran ser avocades pel rector per al seu coneixement i per a la resolució d'aquells assumptes que consideri oportuns, d'acord amb allò establert en l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'article 10 de la Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic.

 

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 24 de maig del 2017