Text consolidat amb els canvis introduïts per la Resolució del rector de 7 de juliol del 20173 de maig del 201821 de setembre del 20187 de gener del 201923 de març del 2020 i 25 de juny del 2020.

D'acord amb la resolució de 23 de maig del 2017 sobre l'estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d'àmbit general.

Vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015,  d'1  d'octubre,  de  Règim  Jurídic  del  Sector Públic.

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Article 1

El vicerector o vicerectora adjunt al rector* exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

- Presidir la Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos d'Informació (CETRI)

- Presidir la Comissió d'Usuaris de Recursos de la Informació i Tecnologies (CURIT)

- Presidir la Comissió d'Administració Electrònica.

- Presidir la Comissió de Qualitat.

En matèria de contractació administrativa:

- Totes les actuacions inherents a la contractació administrativa que la legislació en matèria de contractes del sector públic atribueix al rector com a òrgan de contractació, d’aquells contractes d’obra, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics, subministraments i serveis d’import superior a 600.000 euros, IVA exclòs, sense perjudici de les limitacions establertes per la legislació aplicable, pels reglaments de la Universitat, així com pel previst a la Disposició addicional primera de la present resolució.

Aquesta delegació comprèn:

a) L'aprovació del projecte, del plec de clàusules administratives particulars i, quan escaigui, de les prescripcions tècniques.

b) L'aprovació de l'expedient i l'obertura del procediment d'adjudicació, que també implica l'aprovació de la despesa.

c) La designació dels presidents de les meses de contractació.

d) L'adjudicació dels contractes.

e) La formalització dels contractes en document administratiu i, si escau, en escriptura pública.

En matèria econòmico-financera:

-Les facultats econòmico-financeres d'autorització, disposició, reconeixement d'obligacions i ordenació del pagament de despeses d'import superior a 600.000 euros, IVA exclòs.

-Signar transferències bancàries, xecs o qualsevol altre mitjà de pagament de les despeses a què fa referència l’ apartat anterior

*Veure la disposició addicional de la Resolució del rector de 29 d’octubre del 2019 sobre l'estructura dels vicerectorats, secretaria general i altres càrrecs amb funcions d'àmbit general

Modificat per l'article 2 de la resolució de 21 de setembre del 2018

Article 2

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la docència exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

En matèria d'ensenyaments:

-Presidir la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics.

-Presidir la comissió competent en matèria de postgrau i doctorat.

-Presidir la comissió avaluadora de les normes acadèmiques dels màsters universitaris.

-Signar les sol·licituds per a la verificació dels títols oficials presentades, així com la signatura de la resta de documents previstos en el procediment de verificació.

-Reconeixement d'activitats acadèmiques, llevat les que estiguin delegades en un altre vicerectorat.

-Resoldre les sol·licituds en els procediments d'admissió a la Universitat i autoritzar l'accés dels estudiants amb títol estranger sense homologar als màsters universitaris.

-Resoldre les sol·licituds relatives a la dedicació a l'estudi a temps parcial i la reversió de la situació.

-Resoldre les sol·licituds de convocatòria extraordinària i les sol·licituds relatives a la progressió en els estudis i la permanència.

-Autoritzar la impartició d'assignatures amb un nombre inferior a l'autoritzat.

-Resoldre els recursos dels procediments previstos en la normativa acadèmica, quan no siguin competència d'altres òrgans, llevat dels recursos en matèria de reconeixement de crèdits quan la resolució de reconeixement estigui atribuïda a un vicerector o vicerectora i llevat dels casos que es requereixi informe de la comissió competent en matèria de postgrau i doctorat.

-Exercir les competències atribuïdes al rector per les normes que regulen els estudis propis de postgrau de la Universitat Pompeu Fabra.

-Autoritzar l'accés de titulats estrangers als estudis propis de la UPF.

-Concedir la venia docendi al professorat.

En matèria de Llengües:

- Presidir la Comissió de Política Lingüística.

- Presidir el Consell acadèmic del Programa d'Ensenyament d'Idiomes.

- Presidir el Jurat del premi del foment del multilingüisme.

- Presidir la comissió d'avaluació de l'activitat acadèmica realitzada pel PDI en català.

- Convocar les beques del Programa d'Aprenentatge d'Idiomes i presidir la Comissió que les atorga.

- El reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau; determinar el nombre de crèdits i els nivells susceptibles de reconeixement per a aquells supòsits que no estan previstos en els annexos de la normativa d'aprenentatge de llengües en els estudis de grau, així com actualitzar els annexos i incorporar-hi, si escau, altres llengües.

Modificat per l'article 1 de la resolució del rector de 7 de juliol del 2017 i per l'article 2 de la resolució del rector de 3 de maig del 2018

Article 3

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l'àmbit del professorat exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

- Dictar tots aquells actes i resolucions de tramitació ordinària en matèria de concursos a places de cossos docents, llevat dels de convocatòria i nomenament.

- Dictar tots aquells actes i resolucions de tramitació ordinària relatius als concursos de places de professors contractats i investigadors en formació, llevat del de convocatòria.

- Autoritzar la cobertura de places de cossos docents interinament i formalitzar el nomenament corresponent.

- Formalitzar el contracte dels professors contractats temporals, tant dels estudis oficials com propis, i dels investigadors contractats i investigadors en formació i declarar-ne l'extinció.

- Autoritzar les llicències per estudis per dur a terme activitats de docència i investigació que són competència del rector i fixar la retribució que pot percebre el professor o professora que en gaudeix.

- Declarar les situacions administratives, llevat de la de suspensió d'ocupació.

- Dictar les resolucions relatives al règim d'incompatibilitats del professorat.

- La incoació, tramitació i resolució d'expedients disciplinaris al professorat de caràcter abreujat.

Article 4

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca, exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

-Presidir la Comissió de Recerca.

-La convocatòria, resolució i assignació dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca.

-Formalitzar els contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats que tinguin per finalitat la realització de treballs de recerca i transferència de coneixements de caràcter científic, tècnic o artístic, i tots aquells documents necessaris per a la seva formalització.

-Formalitzar les sol·licituds d’ajuts i projectes promoguts per altres administracions i organismes en matèria de recerca, doctorat, desenvolupament i innovació i d’aquells documents que se’n derivin.

-Resoldre els recursos dels procediments de la normativa acadèmica del doctorat, quan no siguin competència d'altres òrgans.

Modificat per l'article 2 de la resolució del rector de 7 de juliol del 2017, per l'article 1 de la resolució del rector de 3 de maig del 2018 i per l'article 3 de la resolució de 21 de setembre del 2018

Article 5

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

- Presidir la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere.

- Presidir les comissions avaluadores dels ajuts destinats a voluntariat, solidaritat i cooperació.

- La convocatòria, la resolució i tots aquells assumptes relacionats amb els ajuts d'activitats solidàries, inclosa la revocació dels ajuts.

- La signatura dels diplomes o certificats de les activitats de les aules de la gent gran (AFOPA).

Article 6

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la internacionalització exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

- Presidir la Comissió de Relacions Internacionals.

- Presidir la Comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers.

- Atorgar les beques o ajuts als estudiants de la UPF que participen en programes d'intercanvi o en altres programes de mobilitat.

- Certificar les credencials dels estudiants que accedeixen a una altra universitat dins d'un programa d'intercanvi.

- Signar els convenis específics per a la realització de cursos i activitats concrets dins el Programa d'Estudis per a Estrangers (UPF Study Abroad Program).

- Signar els documents que correspongui subscriure el representant legal de la UPF en el programa Erasmus i en altres programes d'intercanvi i mobilitat de membres de la Comunitat Universitària.

- Atorgar les beques o ajuts Erasmus per a la mobilitat de personal.

- La convocatòria i la resolució, quan no correspongui a un altre òrgan, així com tots aquells assumptes relacionats amb els ajuts i beques aprovats pels òrgans competents en matèria internacional, inclosa, en el seu cas, la revocació de l'ajut o beca.

Article 7

El vicerector o vicerectora de direcció de projectes de projectes d'innovació exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

- Presidir el Consell assessor del CLIK.

- Presidir la Comissió d'Ensenyament.

- Concedir, a proposta dels òrgans competents, el component per mèrits docents.

Article 8

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

En matèria de comunitat universitària:

 • Coordinar les relacions amb els representants de tots els col·lectius del Claustre universitari.
 • Presidir la Comissió d'Estudiants.
 • Presidir el Jurat de Selecció de Beques-Col·laboració.
 • Presidir el Jurat del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis.
 • Presidir la Comissió de Seguiment de Contractes de Prestació de Serveis a la UPF.
 • Presidir les comissions de les convocatòries de beques i ajuts als ensenyaments oficials, llevats els de doctorat.
 • Les resolucions relatives a la inscripció de les associacions d'estudiants en el registre d'associacions, llevat les relatives a l'autorització de l'ús de nom de la Universitat i del domicili social a la UPF.
 • La incoació, tramitació i resolució d'expedients disciplinaris als estudiants de caràcter abreujat.
 • Resoldre les sol·licituds de reconeixement de crèdits per activitats universitàries, llevat les que corresponguin a l'aprenentatge de llengües.
 • Resoldre tot el que estigui relacionat amb beques i ajuts als ensenyaments oficials llevat els de doctorat.
 • La convocatòria, la resolució i tots aquells assumptes relacionats amb els ajuts anuals a les associacions d'estudiants, inclosa la revocació dels ajuts.

En matèria de gestió del personal d’administració i serveis

 • Nomenar els funcionaris interins del personal d'administració i serveis.
 • Subscriure els contractes del personal laboral temporal d'administració i serveis, llevat dels contractes d'alta direcció i declarar-ne l'extinció.
 • Declarar les situacions administratives, llevat de la de suspensió d'ocupació, del PAS.
 • La incoació, tramitació i resolució d'expedients disciplinaris del PAS de caràcter abreujat.

En matèria econòmico-financera:

 • Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les despeses de capítol I referents al personal de la UPF.
 • Les facultats econòmico-financeres d'autorització, disposició, reconeixement d'obligacions i ordenació del pagament de la resta de despeses.
 • Signar o autoritzar de forma telemàtica transferències bancàries, xecs o qualsevol altre mitjà de pagament de les despeses a què fan referència els apartats anteriors.
 • Autoritzar les modificacions de crèdit següents:

1.Ampliació i generació de crèdits.

2.Transferències de crèdit la competència de les quals sigui atribuïda al rector per les bases d'execució del pressupost de la UPF.

3.Baixa per anul·lació de crèdits.

 • Autoritzar les peticions d'ajornament i fraccionament de pagaments de deutes.
 • Resoldre els expedients de devolució d'ingressos, inclosa la resolució de les reclamacions sobre preus públics.
 • Signar les cessions de crèdit.

En matèria de contractació administrativa:

- Totes les actuacions inherents a la contractació administrativa que la legislació en matèria de contractes del sector públic atribueix al rector com a òrgan de contractació, d’aquells contractes d’obra, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics, subministraments i serveis d’import inferior a 600.000 euros, IVA exclòs, sense perjudici de les limitacions establertes per la legislació aplicable, pels reglaments de la Universitat, així com pel previst a la Disposició addicional primera de la present resolució.

Aquesta delegació comprèn:

a) L'aprovació del projecte, del plec de clàusules administratives particulars i, quan escaigui, de les prescripcions tècniques.

b) L'aprovació de l'expedient i l'obertura del procediment d'adjudicació, que també implica l'aprovació de la despesa.

c) La designació dels presidents de les meses de contractació.

d) L'adjudicació dels contractes.

e) La formalització dels contractes en document administratiu i, si escau, en escriptura pública.

Addicionat per l'article 1 de la resolució de 21 de setembre del 2018 , modificat per resolució de 7 de gener del 2019 , per resolució del rector de 23 de març del 2020 i per resolució del rector de 25 de juny del 2020

Article 9

El secretari o secretària general exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

- L'autorització del nom de la UPF en la denominació de les associacions d'estudiants o altres entitats, així com de l'establiment del domicili social a la UPF.

Article 10

Tots els vicerectors i el secretari general tenen delegades les competències següents:

- La signatura dels convenis institucionals amb altres organismes i entitats públiques i privades en l'àmbit de les seves competències llevat que el rector es reservi la seva signatura.

- La sol·licitud d'ajuts o subvencions en nom de la Universitat davant organismes públics o privats en l'àmbit de les seves competències, i d'aquells documents que se'n derivin.

Article 11

Als efectes d'establir uns mecanismes de coordinació que permetin una coherència d'acció en els diversos àmbits que corresponen a les diferents comissions existents a la Universitat Pompeu Fabra, el funcionament de les comissions la presidència de les quals s'exerceixi per delegació del rector se subjectarà a les normes següents:

- La configuració de l'ordre del dia de les sessions, així com la de la documentació que l'acompanya, correspondrà al president o presidenta de la comissió, amb la conformitat del rector.

- Els presidents de les comissions informaran el rector dels acords adoptats.

- Els presidents de les comissions o, per indicació seva, els secretaris d'aquestes, faran arribar a la Secretaria General una còpia de les actes de les sessions una vegada aprovades.

- Els acords de les comissions que requereixin la ulterior aprovació del Consell de Govern o del Consell Social, o de les seves respectives comissions delegades, seran tramesos amb un certificat del secretari o secretària de la comissió a la Secretaria General de la Universitat.

- La tramesa de propostes d'acord al Consell Social correspon exclusivament al rector.

Els acords de les comissions que per la seva naturalesa ho requereixin seran publicats per la Secretaria General en els mitjans de publicació electrònics de la UPF.

Article 12

Les comunicacions oficials de la UPF dirigides a les administracions educatives o a altres administracions o autoritats, així com les trameses d'informació general, corresponen exclusivament al rector.

Article 13

Les resolucions administratives que s'adoptin en virtut d'aquesta delegació es consideraran dictades pel rector i, per tant, exhauriran la via administrativa. Les atribucions que es deleguen inclouen l'emissió del certificat acreditatiu del silenci i la resolució d'aquells recursos interposats contra els actes dictats per delegació. Els actes dictats hauran de portar en la signatura les paraules "per delegació", abreujades "P.D.", seguides del rang i de la data d'aquesta resolució.

Les facultats delegades per aquesta resolució podran ser avocades pel rector per al seu coneixement i per a la resolució d'aquells assumptes que consideri oportuns, d'acord amb allò establert en l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'article 10 de la Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic.


Disposició addicional. En el cas de referències a delegacions en els vicerectorats incloses en la normativa de la UPF s'estarà a les delegacions realitzades en aquesta resolució.

 

Disposició derogatòria. Es deroga la resolució del rector 3 de desembre del 2015 de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari general i les modificacions de 18 de febrer, 2 de juny, i de 8 i 28 de setembre del 2016.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 24 de maig del 2017