Vista la necessitat de modificar el sistema de signatura electrònica previst per l'emissió de certificats acadèmics personals electrònics.

En ús de les competències que m'atorguen els articles 51 i següents del Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra i l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Article únic. Es modifica l'apartat 2 de la resolució del rector de 27 de febrer del 2012 sobre l'automatització del procés d'emissió de certificats acadèmics, que queda redactat en els termes següents:

"2. Els certificats acadèmics personals electrònics seran signats electrònicament mitjançant el segell d'òrgan per actuacions automatitzades del Servei de Gestió Acadèmica de la UPF."

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 27 d'abril del 2017