El pla estratègic UPF25 anys, a l'eix del marc de governança i de gestió eficient, es proposa, entre d'altres accions, reforçar l'estructura institucional per facilitar l'assoliment dels objectius de l'estratègia UPF25 anys, tot revisant la situació de governança interna. També defineix la cultura de la qualitat com un valor per atènyer els estàndards més elevats en l'eficàcia de la gestió que garanteixi una alta rendibilitat dels recursos institucionals per assolir els seus objectius estratègics.

La Resolució de 4 de maig del 2009, de reestructuració administrativa, a l'article 14, assigna la gestió de la contractació administrativa al Servei de Gestió Patrimonial i Contractació. En els darrers anys s'ha incrementat la complexitat dels processos de contractació administrativa en el nou marc jurídic, així com els requeriments tècnics de les unitats administratives usuàries i dels grups de recerca, que han fet evident la necessitat de revisar i de millorar la gestió d'aquests processos, dins dels paràmetres d'autoritat en l'assessorament tècnico-legal, d'eficàcia i d'optimització dels resultats, facilitant les obligacions de la Universitat en el retiment de comptes i la informació a organismes públics auditors, de manera compatible amb la gestió eficient dels recursos.

En l'àmbit d'organització i estructura, es fa necessari reorganitzar els processos de contractació administrativa en les seves diferents fases -de l'anàlisi de requeriments de l'usuari a la justificació i seguiment econòmic-, i encaixar-los dins l'estructura actual del Servei de Gestió Patrimonial i Contractació, tot facilitant la coordinació de tasques, els fluxos dels procediments econòmics i administratius i l'atenció a l'usuari.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Article 1

La Secció de Gestió Econòmica del Servei de Gestió Patrimonial i Contractació, prevista a l'article 1 de la resolució de 4 de juliol del 2006, es passa a denominar  Secció de Gestió Econòmica i Contractació.

 

Article 2

L'article 4 de la resolució de 4 de juliol del 2006 es modifica en els termes següents:

"Són funcions de la Secció de Gestió Econòmica i Contractació la coordinació, la gestió i la tramitació dels expedients de contractació administrativa en totes les seves modalitats; assessorar i donar suport en matèria de contractació administrativa a les diferents unitats usuàries, així com coordinar i supervisar les actuacions que en aquesta matèria puguin ser executades des de les diferents unitats de gestió; tramitar i controlar la despesa corrent i les inversions relatives a les actuacions del Servei de Gestió Patrimonial i Contractació i de la resta d'expedients de contractació; crear i analitzar indicadors de suport econòmic i pressupostari; i totes aquelles altres que li siguin encomanades."

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per desplegar i executar aquesta resolució.

 

Josep Joan Moreso i Mateos

Rector

Barcelona, 29 d'abril del 2013