Vista la Resolució del rector de 23 de maig del 2017 sobre l'estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d'àmbit general on es va crear el càrrec de comissionat per a l'estratègia científica de la UPF;

Vista la Resolució de 7 de juliol del 2017 de delegació de competències en el comissionat per a l'estratègia científica de la UPF;

Atès que el càrrec de comissionat per a l'estratègia científica de la UPF ha quedat vacant en data 1 de maig del 2018;

Atès que, mentre estigui vacant el càrrec de comissionat o comissionada per a l'estratègia científica de la UPF, es considera necessari redistribuir les competències atribuïdes a aquest càrrec entre d'altres càrrecs de la Universitat Pompeu Fabra per al seu correcte funcionament;

És per això que, vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic;

En ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Article 1

L'article 4 de la Resolució del rector de 24 de maig del 2017 de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general, modificada per la Resolució de 7 de juliol del 2017, passa a tenir la redacció següent:

"El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

-Presidir la Comissió de Recerca.

-La convocatòria, resolució i assignació dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca.

-Formalitzar les sol·licituds d'ajuts i projectes promoguts per altres administracions i organismes en matèria de recerca, doctorat, desenvolupament i innovació i d'aquells documents que se'n derivin.

-Resoldre els recursos dels procediments de la normativa acadèmica del doctorat, quan no siguin competència d'altres òrgans.

- Exercir les competències de Comissionat del Parc de Recerca UPF.

- Formalitzar els contractes subscrits a l'empara de l'article 83 de la Llei orgànica d'Universitats que tinguin per finalitat la realització de treballs de recerca i transferència de coneixement de caràcter científic, tècnic o artístic, i tots aquells documents necessaris per a la seva formalització.

- Resoldre les sol·licituds d'adscripció de personal docent i investigador de la UPF a entitats de recerca amb vinculació a la UPF. Aquesta delegació inclou les adscripcions provisionals en el cas que el conveni amb la tercera entitat s'estigui tramitant."

 

Article 2

L'article 1 de la Resolució del rector de 24 de maig del 2017 de delegació de competències en el gerent, modificada per la Resolució de 7 de juliol del 2017, passa a tenir la redacció següent:

"Article 1. El gerent exerceix, a més de les competències que li atorguen els articles 57 i 58 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, les següents:

En matèria de la gestió del PDI:

- Comunicar a l'administració educativa competent la contractació de professorat a efectes del registre de personal.

- Atorgar les comissions de serveis per assistència a tribunals de tesis, a comissions de concursos d'accés de professorat i altres activitats similars organitzades per altres universitats o administracions, i sol·licitar a les altres universitats les del seu professorat.

- Autoritzar els permisos, llicències i vacances a què té dret el professorat d'acord amb la legislació vigent.

- Resoldre sobre el reconeixement de triennis i els serveis previs a l'Administració.

- Autoritzar el pagament de les indemnitzacions en concepte de despeses de viatge i primera instal·lació que estiguin previstes.

En matèria de la gestió del PAS:

- Nomenar els funcionaris interins del personal d'administració i serveis.

- Subscriure els contractes del personal laboral temporal d'administració i serveis, llevat dels contractes d'alta direcció i declarar-ne l'extinció.

En l'àmbit de gestió de la recerca:

- Les autoritzacions i sol·licituds d'inscripció i registre de patents, prototips i altres modalitats de propietat industrial i dels programaris subjectes a propietat intel·lectual, de titularitat de la Universitat, així com l'atorgament de llicències, en exclusiva o no, sobre aquests i tots aquells actes necessaris per a donar cobertura al procés de transferència de coneixement, de conformitat amb la legislació patrimonial.

- La signatura de tots els actes necessaris per a la constitució d'Empreses de Base Tecnològica en el capital de les quals participi la Universitat, en els termes previstos per la normativa vigent, els actes societaris que requereixen signatura, així com la representació de la Universitat a les juntes generals o als consells d'administració llevat que aquesta darrera sigui atorgada a una altra persona de la UPF.

- Formalitzar contractes o acords de col·laboració en matèria d'emprenedoria.

- Formalitzar les sol·licituds d'ajuts i projectes promoguts per altres administracions i organismes en matèria d'emprenedoria i d'aquells documents que se'n derivin.

En matèria de gestió patrimonial:

- Representar la Universitat en relació amb les actuacions administratives necessàries per a l'obtenció de llicències i la gestió d'instruments urbanístics davant l'Ajuntament de Barcelona i, si escau, davant la Generalitat de Catalunya, relacionades amb la implantació física de la Universitat.

- Formalitzar els contractes de lloguer de locals.

- Formalitzar els contractes de lloguer d'equipaments generals i d'adquisició de llicències informàtiques.

- La signatura de convenis o contractes per a la gestió de residències universitàries.

- Formalitzar els contractes de cessió de drets d'explotació de materials didàctics.

En caràcter general:

- La signatura dels convenis o contractes amb terceres entitats en els quals s'acordin específicament avantatges per a la comunitat universitària i el foment d'activitats d'extensió universitària, culturals, esportives, recreatives i similars.

- La formalització d'acords de mecenatge i frundaising."

 

Disposició addicional.

Mentre el càrrec de comissionat o comissionada per a l'estratègia científica de la UPF estigui vacant, les funcions de coordinació i supervisió en les matèries establertes per l'article 3 de la Resolució del rector de 23 de maig del 2017 sobre l'estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d'àmbit general, modificada per Resolució de 7 de juliol del 2017, són exercides pel vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca.

 

Disposició final.

Aquesta resolució produeix efectes des del dia 1 de maig del 2018.

 

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 3 de maig del 2018