La Resolució del rector de 28 de maig del 2021, sobre l'estructura dels vicerectorats i de la Secretaria General, ha establert una nova configuració dels vicerectorats i n’ha revisat la distribució de competències, d’acord amb els objectius del nou mandat. En conseqüència, resulta necessari, d’una banda, reajustar la delegació de competències en els vicerectors i el secretari general d’acord amb la nova estructura, cosa que figura en una resolució específica separada d’aquesta. D’altra banda, cal fer-ho també amb la delegació de competències en el gerent, especialment com a conseqüència de la creació del nou Vicerectorat de Transferència de Coneixement, al qual es deleguen nombroses competències en l’àmbit que li dóna el nom, i pel fet que convé atribuir al gerent i no pas a un vicerectorat les competències en matèria econòmico-financera i contractació administrativa que assumia l’anterior Vicerectorat per a projectes per a la comunitat universitària. Cal tenir en compte que els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, principalment els articles 57 i 58, ja estableixen les funcions del gerent, i l'article 58, lletra g), preveu que, a més de les assignades, tindrà aquelles que li assignin o que li deleguin altres òrgans.

En aquest sentit, i als efectes d'una millor distribució de funcions i competències, en aquesta resolució cal establir una assignació de competències en el gerent, així com les funcions que exerceix per delegació del rector.

És per això que, en virtut de l'article 52 i 58 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i vistes les lleis de procediment administratiu i règim jurídic aplicables a la Universitat,

RESOLC:

Article 1. El gerent exerceix, a més de les competències que li atorguen els articles 57 i 58 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, les següents:

 En matèria de la gestió del PDI:

 • Comunicar a l'administració educativa competent la contractació de professorat a efectes del registre de personal.
 • Atorgar les comissions de serveis per assistència a tribunals de tesis, a comissions de concursos d'accés de professorat i altres activitats similars organitzades per altres universitats o administracions, i sol·licitar a les altres universitats les del seu professorat.
 • Autoritzar els permisos, llicències i vacances a què té dret el professorat d'acord amb la legislació vigent.
 • Resoldre sobre el reconeixement de triennis i els serveis previs a l'Administració.
 • Autoritzar el pagament de les indemnitzacions en concepte de despeses de viatge i primera instal·lació que estiguin previstes.

En matèria de gestió patrimonial:

 • Representar la Universitat en relació amb les actuacions administratives necessàries per a l'obtenció de llicències i la gestió d'instruments urbanístics davant l'Ajuntament de Barcelona i, si escau, davant la Generalitat de Catalunya, relacionades amb la implantació física de la Universitat.
 • Formalitzar els contractes de lloguer de locals.
 • Formalitzar els contractes de lloguer d'equipaments generals i d'adquisició de llicències informàtiques.
 • La signatura de convenis o contractes per a la gestió de residències universitàries.
 • Formalitzar els contractes de cessió de drets d'explotació de materials didàctics.

Amb caràcter general:

 • La signatura dels convenis o contractes amb terceres entitats en els quals s'acordin específicament avantatges per a la comunitat universitària i el foment d'activitats d'extensió universitària, culturals, esportives, recreatives i similars.
 • La formalització d'acords de mecenatge i fundraising.

Article 2. Es deleguen en el gerent les competències del rector següents:

En matèria de PDI:

 • Formalitzar els contractes subscrits a l'empara de l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats que tinguin per finalitat l'encàrrec a professors de la UPF d'activitats de formació en ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació.

En matèria del personal d’administració i serveis:

 • Nomenar els funcionaris interins del personal d'administració i serveis.
 • Subscriure els contractes del personal laboral temporal d'administració i serveis, llevat dels contractes d'alta direcció i declarar-ne l'extinció.
 • Declarar les situacions administratives, llevat de la de suspensió d'ocupació, del PAS.
 • La incoació, tramitació i resolució d'expedients disciplinaris del PAS de caràcter abreujat.
 • Fer tots aquells actes i resolucions de tramitació ordinària en matèria de concursos a places, llevat del de convocatòria.

En matèria econòmico-financera:

 • Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les despeses de capítol I referents al personal de la UPF.
 • Les facultats econòmico-financeres d'autorització, disposició, reconeixement d'obligacions i ordenació del pagament de la resta de despeses.
 • Signar o autoritzar de manera telemàtica transferències bancàries, xecs o qualsevol altre mitjà de pagament de les despeses a què fan referència els apartats anteriors.
 • Autoritzar les modificacions de crèdit següents:
 1. Ampliació i generació de crèdits.
 2. Transferències de crèdit, la competència de les quals sigui atribuïda al rector per les bases d'execució del pressupost de la UPF.
 3. Baixa per anul·lació de crèdits.
 • Autoritzar les peticions d'ajornament i fraccionament de pagaments de deutes.
 • Resoldre els expedients de devolució d'ingressos, inclosa la resolució de les reclamacions sobre preus públics.
 • Signar les cessions de crèdit.

En matèria de contractació administrativa:

 • Totes les actuacions inherents a la contractació administrativa que la legislació en matèria de contractes del sector públic atribueix al rector com a òrgan de contractació, d’aquells contractes d’obra, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics, subministraments i serveis d’import inferior a 2.000.000 euros, IVA exclòs, sense perjudici de les limitacions establertes per la legislació aplicable, pels reglaments de la Universitat.

Aquesta delegació comprèn els aspectes següents:

a) L'aprovació del projecte, del plec de clàusules administratives particulars i, quan escaigui, de les prescripcions tècniques.

b) L'aprovació de l'expedient i l'obertura del procediment d'adjudicació, que també implica l'aprovació de la despesa.

c) La designació dels presidents de les meses de contractació.

d) L'adjudicació dels contractes.

e) La formalització dels contractes en document administratiu i, si escau, en escriptura pública.

Amb caràcter general:

 • La signatura dels convenis institucionals amb altres organismes i entitats públiques i privades en l'àmbit de les seves competències, llevat que el rector se’n reservi la signatura.
 • La sol·licitud d'ajuts o subvencions en nom de la Universitat davant organismes públics o privats en l'àmbit de les seves competències, i d'aquells documents que se'n derivin

Article 3. Requisits de les resolucions dictades per delegació

Les resolucions administratives que s'adoptin en virtut d'aquesta delegació s’han de considerar dictades pel rector i, per tant, exhaureixen la via administrativa. Les atribucions que es deleguen inclouen l'emissió del certificat acreditatiu del silenci i la resolució d'aquells recursos interposats contra els actes dictats per delegació. Els actes dictats han de portar en la signatura les paraules "per delegació", abreujades "p. d.", seguides del rang i de la data d'aquesta resolució.

Les facultats delegades per aquesta resolució poden ser avocades pel rector per al seu coneixement i per a la resolució d'aquells assumptes que consideri oportuns, d'acord amb allò establert en l'article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 10 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.


Disposició derogatòria

Es deroga la Resolució del rector de 24 de maig del 2017 de delegació de competències en el gerent, amb els canvis introduïts per les resolucions del rector de 7 de juliol del 2017, 3 de maig del 2018 i 21 de setembre del 2018.

 

Oriol Amat i Salas

Rector

Barcelona, 31 de maig del 2021