Per resolució de data 28 de maig del 2021 es va establir l’estructura dels vicerectorats i la Secretaria General en l’inici del nou mandat del rector. Posteriorment s’ha constatat que l’àmbit competencial relatiu a la política lingüística, inicialment assignat al Vicerectorat d’Internacionalització, atès el seu caràcter transversal, convindria atribuir-lo al Vicerectorat adjunt al rector, al qual també correspon l’àmbit funcional de la coordinació de l’acció de govern i els projectes transversals.

Per això, en virtut de les competències que m’atorguen els articles 55.2 i 56 g) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i als efectes d’estructurar els vicerectorats i la Secretaria General i assignar-los funcions;

RESOLC:

Modificar la resolució de 28 de maig del 2021 sobre l’estructura dels vicerectorats i de la Secretaria General incorporant “La política lingüística” a l’article 2 entre les matèries que coordina i supervisa el vicerector o vicerectora adjunt al rector; eliminar “La política lingüística” a l’article 6 de les matèries que coordina i supervisa el vicerector o vicerectora d’Internacionalització.

 

 

Oriol Amat i Salas 

Rector

Barcelona, 31 de maig del 2021