Per Resolució de 7 d'octubre del 2003 es va suprimir la Unitat d'Arquitectura, Projectes i Gestió Urbanística. Les funcions que tenia assignades van passar al Servei de Gestió Patrimonial i Contractació sense que en aquell moment s'adaptés l'estructura del Servei a la nova situació. Així mateix, l'increment d'activitat del Servei, derivat del creixement de la Universitat, ha fet augmentar notablement el volum econòmic gestionat.

És per això que es considera necessari reestructurar-ne l'organització interna per tal de dotar d'una millor coordinació les diferents unitats del Servei i donar més fluïdesa als processos establerts que facilitin l'eficàcia dels serveis que proveeix.

A proposta del gerent i en ús de les competències que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts,

HE RESOLT:

Article 1. El Servei de Gestió Patrimonial i Contractació s'estructura orgànicament en les unitats següents:

- Secció de Subministraments, Equipaments i Serveis Generals.
- Unitat Tècnica d'Obres i Manteniment.
- Secció de Gestió Econòmica.

Article 2. Són funcions de la Secció de Subministraments, Equipaments i Serveis Generals la gestió de l'adquisició, la conservació, l'inventari i el control del patrimoni immobiliari, del mobiliari i d'altres equipaments, llevat dels equipaments informàtics; la gestió dels serveis de caire general: neteja, recepció dels edificis de les unitats centrals, transport i correu intern, missatgeria, reprografia, restauració, material d'oficina i aquelles altres que pugui necessitar la Universitat.

Article 3. La Unitat Tècnica d'Obres i Manteniment, assimilada orgànicament a secció, té assignades com a funcions la proposta i execució dels programes de manteniment dels edificis, de les instal·lacions i dels equipaments; la gestió d'obres, reformes i instal·lacions interiors; el suport en la planificació, gestió i recepció de l'obra nova; el suport en els processos d'equipament dels edificis; la gestió dels serveis de vigilància; la realització de propostes de millora i d'estalvi relatives al subministrament energètic i totes aquelles altres relatives a la sostenibilitat mediambiental.

Article 4. Són funcions de la Secció de Gestió Econòmica la tramitació i el control de la despesa corrent i de les inversions relatives a les actuacions descrites en els articles 2 i 3 de la present resolució, així com dels expedients de contractació gestionats pel mateix servei, la creació i l'anàlisi d'indicadors de suport econòmic i pressupostari, i totes aquelles altres de gestió econòmica relacionades amb el servei que li siguin encomanades.

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la signatura.

Segona. Queda derogada la Resolució de 3 de febrer de 1998, per la qual s'estructura el Servei de Gestió Patrimonial i Contractació.

Tercera. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per desplegar i executar aquesta resolució.

 

Josep Joan Moreso i Mateos
Rector

Barcelona, 4 de juliol del 2006