En data 28 de maig el rector va crear l’estructura dels vicerectorats i del a Secretaria General, posteriorment modificada en data 31 de maig del 2021.

Passat un temps prudencial des de la seva aplicació, es considera necessari ajustar aquesta estructura per fer més efectiva la gestió de les matèries inicialment assignades. En concret es tracta d’una modificació en les matèries del vicerectorat de recerca, atribuint al comissionat de Política Científica la relació amb els centres CERCA i altres institucions científiques.

Per això, en virtut de les competències que m’atorguen els articles 55.2 i 56 g) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i als efectes d’estructurar els vicerectorats i la Secretaria General i assignar-los funcions;

 

HE RESOLT:

Modificar la resolució la resolució del rector de 28 de maig del 2021, modificada per resolució de 31 de maig del 2021 sobre l’estructura dels vicerectorats i de la Secretaria General, en els termes següents:

 

Primer. L’article 4 queda redactat com segueix

“Article 4. Vicerectorat de Recerca

El vicerector o vicerectora de Recerca coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

  • L’estratègia científica, els programes i els ajuts de recerca interns i externs
  • L’organització (figures de recerca) i les infraestructures de recerca
  • Els serveis científico-tècnics i equipaments de recerca
  • La producció científica, la seva avaluació i l’estratègia de Ciència Oberta
  • El doctorat, sense perjudici de les competències del director o directora de l’Escola de Doctorat”

 

 

Oriol Amat i Salas

Rector

 

Barcelona, 22 de setembre del 2021