Veure correcció d'errades

Per acord de la Junta de Govern de 25 de juliol del 2000 es va crear el Consell Acadèmic del Programa d’Ensenyament d’Idiomes (Idiomes UPF), presidit pel vicerector o vicerectora competent en la matèria;

Per acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007 es va aprovar el programa de Beques per a l’Aprenentatge d’Idiomes, convocades pel vicerector o vicerectora de promoció lingüística, qui també presideix la Comissió que les atorga;

Per acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2010 es va crear el Jurat del Premi del Foment del Multilingüisme, presidit pel vicerector o vicerectora competent en matèria de promoció lingüística o persona en qui delegui;

De tot l’anterior es desprèn que, d’acord amb la resolució del rector de 31 de maig del 2021, de modificació de la resolució de 28 de maig del 2021 sobre l’estructura dels vicerectorats i de la Secretaria General, el competent en aquest moment per presidir les tres comissions anteriorment citades i per convocar les beques per a l’Aprenentatge d’Idiomes és el vicerector o vicerectora adjunt al rector;

Atès que per resolució del rector d’1 de setembre del 2021 es va crear el càrrec de comissionat o comissionada de Política Lingüística atribuint-se al mateix les competències i funcions en l’àmbit de llengües;

Donades les competències en l’àmbit de les llengües atribuïdes al comissionat o comissionada de Política Lingüística, i per al millor funcionament de les comissions mencionades, es considera oportú que el vicerector o vicerectora adjunt al rector delegui en el comissionat o comissionada de Política Lingüística la competència de presidir-les, així com que igualment delegui la competència de convocar les beques per a l’Aprenentatge d’Idiomes;

És per això que vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015,  d’1 d’octubre,  de  Règim Jurídic del Sector Públic,

 

HE RESOLT:

 

Article 1. El comissionat o comissionada de Política Lingüística exerceix, per delegació del vicerector adjunt al rector, les competències següents:

  • Presidir el Consell Acadèmic del Programa d’Ensenyament d’Idiomes.
  • Presidir el Jurat del Premi del Foment del Multilingüisme.
  • Convocar les beques del Programa d’Aprenentatge d’Idiomes i presidir la Comissió que les atorga.

 

Article 2. Requisits de les resolucions dictades per delegació:

Les resolucions administratives que s'adoptin en virtut d'aquesta delegació s’han de considerar dictades pel vicerector adjunt al rector i, per tant, es poden recórrer davant el rector o rectora, llevat que, d’acord amb la normativa aplicable, causin estat en via administrativa. Les atribucions que es deleguen inclouen l'emissió del certificat acreditatiu del silenci i la resolució d'aquells recursos interposats contra els actes dictats per delegació. Els actes dictats han de portar en la signatura les paraules "per delegació", abreujades "P. D.", seguides del rang i de la data d'aquesta resolució.

Les facultats delegades per aquesta resolució poden ser avocades pel vicerector adjunt al rector per al seu coneixement i per a la resolució d'aquells assumptes que consideri oportuns, d'acord amb allò establert en l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 10 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

 

David Sancho Royo

Vicerector adjunt al rector

 

Barcelona, 22 de setembre del 2021