Veure correcció d'errades

Per resolució del rector de 7 de maig del 2012, es va crear la Comissió Avaluadora de l’Activitat Acadèmica realitzada en Català pel Professorat, presidida pel vicerector o vicerectora competent en matèria de docència;

D’acord amb l’article 3 de la resolució del rector de 28 de maig del 2021 sobre l’estructura dels vicerectorats i de la Secretaria General, el competent en aquest moment per presidir dita Comissió és el vicerector o vicerectora d’Ordenació Acadèmica;

Atès que per resolució del rector d’1 de setembre del 2021 es va crear el càrrec de comissionat o comissionada de Política Lingüística atribuint-se al mateix les competències i funcions en l’àmbit de llengües;

Ateses les competències en l’àmbit de les llengües atribuïdes al comissionat o comissionada de Política Lingüística, i per al millor funcionament de la Comissió Avaluadora de l’Activitat Acadèmica realitzada en Català pel Professorat, es considera oportú que el vicerector o vicerectora d’Ordenació Acadèmica delegui en el comissionat o comissionada de Política Lingüística la competència de presidir-la;

És per això que vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015,  d’1 d’octubre,  de  Règim Jurídic del Sector Públic,

 

HE RESOLT:

 

Article 1. El comissionat o comissionada de Política Lingüística exerceix, per delegació del vicerector d’Ordenació Acadèmica, la competència següent:

  • Presidir la Comissió Avaluadora de l’Activitat Acadèmica realitzada en Català pel Professorat

 

Article 2. Requisits de les resolucions dictades per delegació:

Les resolucions administratives que s'adoptin en virtut d'aquesta delegació s’han de considerar dictades pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i, per tant, es poden recórrer davant el rector o rectora, llevat que, d’acord amb la normativa aplicable, causin estat en via administrativa. Les atribucions que es deleguen inclouen l'emissió del certificat acreditatiu del silenci i la resolució d'aquells recursos interposats contra els actes dictats per delegació. Els actes dictats han de portar en la signatura les paraules "per delegació", abreujades "P. D.", seguides del rang i de la data d'aquesta resolució.

Les facultats delegades per aquesta resolució poden ser avocades pel vicerector d’Ordenació Acadèmica per al seu coneixement i per a la resolució d'aquells assumptes que consideri oportuns, d'acord amb allò establert en l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 10 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

 

Sergi Torner Castells

Vicerector d’Ordenació Acadèmica

 

Barcelona, 22 de setembre del 2021