El Consell de Govern, en data 20 de maig del 2020, va acordar les bases de la convocatòria de projectes de recerca sobre el Benestar Planetari de l’any 2020, amb l’objectiu de promoure col·laboracions interdisciplinàries per aportar oportunitats de finançament inicial i de petita escala (seed funding) en tot allò relacionat amb l’encara ampli concepte de Benestar Planetari.

El punt 10 de les bases estableix que el rector o rectora, o l’òrgan en que ell delegui, resoldrà la concessió d’aquests ajuts.

Així doncs, als efectes d’agilitar la resolució de la convocatòria de projectes de recerca sobre el Benestar Planetari (2020), considero convenient delegar-ne la resolució de la concessió d’aquests ajuts al vicerector encarregat de la direcció de projectes d’innovació.

És per això que vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim  Jurídic del Sector Públic,

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Delegar la resolució de concessió dels ajuts a projectes de recerca sobre el Benestar Planetari convocats l’any 2020 al vicerector encarregat de la direcció de projectes d’innovació.

Segon. Les resolucions administratives que s’adoptin en virtut d’aquesta delegació es consideraran dictades pel rector i, per tant, exhauriran la via administrativa. Els actes dictats hauran de portar en la signatura les paraules “per delegació”, abreujades “P.D.”, seguides del rang i de la data d’aquesta resolució i el nom i cognom del signant.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona,  a 23 de juliol del 2020