Vista la resolució del rector de 29 d’octubre del 2019 sobre l’estructura dels vicerectorats, secretaria general i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general, on es crea el càrrec de vicerector o vicerectora de política de captació i retenció de talent, es fa necessari atribuir la presidència de la Comissió de Professorat de la Universitat Pompeu Fabra, prevista a l’article 97 dels Estatuts de la UPF, en aquest nou càrrec.

Vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

En ús de les competències que m'atorga l'article 52, i d’acord amb el previst a l’article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article únic. El vicerector o vicerectora encarregat de la política de captació i retenció de talent exerceix, per delegació del rector, la presidència de la Comissió de Professorat de la Universitat Pompeu Fabra.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 29 d’octubre del 2019