La pandèmia de la covid-19 ha tingut i està tenint encara un gran impacte en tota la societat. En un context de transmissió comunitària del virus, l’estratègia per protegir la salut de la ciutadania, contenir la propagació de la malaltia i evitar el col·lapse del sistema sanitari ha comportat l’adopció de mesures dirigides a restringir la mobilitat, assegurar la distància interpersonal, limitar les interaccions socials i evitar les aglomeracions o concentracions de persones. Tot això ha provocat que durant el darrer any i mig la presencialitat als campus de la Universitat hagi estat molt restringida. 

Aquest mateix període de temps també ha posat de manifest la necessitat d’articular respostes ràpides i adaptables que permetessin desenvolupar les activitats de docència, recerca, gestió i transferència pròpies de la Universitat Pompeu Fabra tot garantint la salut i la seguretat de la comunitat universitària i contribuint, alhora, a la seguretat i la salut del conjunt de la societat. 

En els darrers mesos s’han dut a terme accions de cribratge massiu als campus de la Universitat i, sobretot i afortunadament, hi ha hagut una acceleració del procés de vacunació entre tots els grups d’edat poblacionals. En aquest context, la situació de la pandèmia i les previsions que les autoritats sanitàries fan de la seva evolució més probable, així com el coneixement més precís que ara tenim dels factors que propicien el contagi, permeten adoptar noves mesures que afavoreixin la recuperació de la màxima presencialitat possible del conjunt d’activitats universitàries en l’inici del curs acadèmic 2021-2022. 

L’adopció d’aquestes mesures és perfectament compatible amb el manteniment del màxim compromís amb la salut i la seguretat de tothom: continua sent recomanable limitar les interaccions de caràcter social en l’àmbit públic i privat i, a manca d’una alternativa més eficaç, és necessari que es perllonguin algunes mesures que s’estan mostrant efectives per continuar reduint el nombre de contagis i la transmissió comunitària del virus.

Partint de totes aquestes consideracions, el text normatiu actualment en vigor que estableix el marc de regulació de les activitats docents universitàries és la Resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8494, de 3 de setembre). Així mateix, en aquest marc, també cal tenir en compte textos i documents anteriors, com el Pla Sectorial d’Universitats per al curs 2021-22, elaborat pel Departament de Recerca i Universitats, i el Pla de contingència per als treballadors i treballadores de la Universitat Pompeu Fabra per l’emergència sanitària decretada a causa del coronavirus SARS-Cov-2, l’Acord sobre mesures organitzatives i de condicions laborals de la represa de l’activitat del PAS a la UPF de 29 de juliol del 2020, la Instrucció per a la recuperació progressiva de la presencialitat del PAS a la UPF de 13 de maig del 2021, els procediments i les instruccions elaborats per l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut amb les mesures necessàries per limitar els contagis per l’exposició al coronavirus SARS-Cov-2 a la Universitat, i les instruccions relatives a la docència a la Universitat Pompeu Fabra, com el Pla de docència per al curs 2021-2022

Per tot això, en l’exercici de les competències que m’atribueix l’article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

RESOLC:

  1. El retorn a la presencialitat de les activitats docents de grau, llevat d’aquelles que, per la seva pròpia naturalesa acadèmica, es desenvolupen de manera virtual i d’altres casos excepcionals. Les activitats docents de grau inclouen les activitats teòriques, les pràctiques i els seminaris, així com les activitats avaluatives. 
  2. El retorn a la màxima presencialitat possible de les activitats docents de postgrau, màster i doctorat, llevat d’aquelles que ja han estat anunciades i programades en format virtual totalment o parcialment. Les activitats docents de postgrau, màster i doctorat inclouen les activitats teòriques, les pràctiques i els seminaris, així com les activitats avaluatives.
  3. El retorn a la presencialitat del personal docent i investigador (PDI) pel que fa al desenvolupament de la seva activitat docent, llevat d’aquella que es manté en format virtual. Queden excloses del compliment d’aquesta obligació les persones reconegudes pels serveis sanitaris concertats per la UPF com a especialment sensibles per especial vulnerabilitat amb relació a la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, si el seu quadre clínic no està controlat i no es poden mantenir les mesures de protecció adoptades (distància física interpersonal de seguretat, higiene de mans i protecció respiratòria) de manera rigorosa. Atès que les activitats docents a l’aula habitualment comporten compartir un mateix espai amb un col·lectiu nombrós de persones durant un temps superior a una hora, amb l’autorització prèvia autorització del degà i/o del director del departament responsable dels estudis on imparteixin docència, en poden quedar excloses també: a) les persones que, per raons justificades, no hagin pogut completar la pauta de vacunació tot i no haver passat la malaltia o haver-ho fet fa més de sis mesos; b) les persones amb malalties respiratòries greus o altres malalties greus que, no havent estat reconegudes pels serveis sanitaris de la UPF com a especialment sensibles per especial vulnerabilitat amb relació a la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, acreditin degudament la seva condició de salut; i c) temporalment, les persones que actualment es trobin en un altre país subjecte a restriccions d’entrada a l’estat espanyol. 
  4. El retorn a la presencialitat del personal d’administració i serveis (PAS) pel que fa al desenvolupament de la seva activitat habitual. Queden excloses del compliment d’aquesta obligació les persones reconegudes pels serveis sanitaris concertats per la UPF com a especialment sensibles per especial vulnerabilitat amb relació a la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, si el seu quadre clínic no està controlat i no es poden mantenir les mesures de protecció adoptades (distància física interpersonal de seguretat, higiene de mans i protecció respiratòria) de manera rigorosa. Per tal de fer efectiu aquest retorn, s’encarrega al gerent que revisi i actualitzi la Instrucció per a la recuperació progressiva de la presencialitat del PAS a la UPF de 13 de maig del 2021. En línia amb la voluntat de la Universitat de mantenir la continuïtat i la màxima qualitat en la prestació dels serveis i, alhora, afavorir el teletreball, el retorn del personal d’administració i serveis als centres de treballs es farà de manera compatible amb les mesures ja adoptades per la Gerència i les que pugui adoptar en el futur per facilitar el teletreball en aquells llocs de treball en què aquesta modalitat resulta possible.
  5. L’obligació dels estudiants que duen a terme pràctiques fora de la Universitat de complir els requisits preventius establerts per la institució d’acollida abans de la seva incorporació. 
  6. L’autorització de la presencialitat dels assajos i les activitats programats per l’Aula de Teatre, el Cor i l’Orquestra de Cambra de la Universitat i altres activitats equiparables, sempre que compleixin les mesures de seguretat estipulades per les autoritats sanitàries. Així mateix, s’autoritza la presencialitat de les activitats que puguin organitzar el Consell d’Estudiants i les associacions d’estudiants en els espais dels campus, sempre que compleixin les mesures de salut i seguretat estipulades per les autoritats sanitàries i per la mateixa Universitat.
  7. L’autorització de la presencialitat dels seminaris, congressos, reunions i altres activitats als campus de la Universitat, amb prioritat per a aquells organitzats per membres i/o unitats de la mateixa Universitat i sempre que es respectin els requisits establerts per les autoritats sanitàries i per la mateixa universitat pel que fa a la realització d’aquest tipus d’esdeveniments. 
  8. L’autorització de l’increment de l’activitat de les cafeteries dels campus en funció de la previsió de demanda que requereixi la major presencialitat, sempre atenent les limitacions i mesures de protecció fixades per les autoritats sanitàries. Aquesta autorització s’estén també a la resta de serveis prestats als campus per entitats diferents de la Universitat Pompeu Fabra. 
  9. El caràcter obligatori de l’ús de la mascareta, en tot moment i en totes les instal·lacions de la Universitat, llevat de les situacions i casos que exceptuïn les instruccions de les autoritats sanitàries i les recollides en els procediments i en les instruccions operatius que elabori la Universitat per a la mitigació de la covid-19. 
  10. La necessitat d’observar que, en l’aplicació de les disposicions anteriors, no s’excedeix en cap cas una ocupació global simultània superior al 70% de la capacitat del conjunt d’espais dels campus on es duguin a terme les activitats docents, essent aquesta l’única restricció aplicable pel que fa al nivell d’ocupació dels espais. S’encarrega a la Gerència el seguiment i la vetlla pel compliment dels nivells d’ocupació. 

Aquesta resolució entrarà en vigor el dia hàbil posterior al de la seva publicació.  

 

El rector

Oriol Amat i Salas


Barcelona, 10 de setembre del 2021