D’acord amb la disposició final de la Normativa d'adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament específic (Acord de Consell de Govern de 28 d’abril de 2021), el vicerector o vicerectora competent en matèria de docència ha de mantenir actualitzada la documentació requerida per acreditar les situacions susceptibles d’un tractament específic. 

Atenent a aquesta disposició, 

RESOLC

  1. Difondre la documentació requerida per acreditar les situacions susceptibles d’un tractament específic als efectes de l’adaptació docent, que s’inclouen a l’annex d’aquesta resolució i que són d’aplicació per a qualsevol estudiant que cursi assignatures de grau o de màster a la Universitat Pompeu Fabra.
  2. Fer arribar aquesta resolució als responsables acadèmics d’estudis de grau i de màster de la Universitat Pompeu Fabra per tal que les traslladin al professorat dels seus estudis amb la finalitat que les coneguin i que les apliquin. 
  3. Fer explícit que, en tots els casos, una acreditació incorrecta o insuficient pot ser motiu de desestimació de la sol·licitud.

 

Annex. Documentació requerida per acreditar les situacions d’un tractament específic als efectes de l’adaptació docent

1. Estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials (estudiants amb dèficit visual, estudiants amb dèficit auditiu, estudiants amb discapacitats o dificultats físiques motores, estudiants amb discapacitats o dificultats físiques no motores o orgàniques, estudiants amb discapacitat o afectació psicosocial, estudiants amb trastorn del neurodesenvolupament):

- Estudiants amb un grau de discapacitat acreditat oficialment: targeta acreditativa de la discapacitat (BSF/43/2012, de 27 de febrer, de la targeta acreditativa de la discapacitat) i resolució o document oficial emès per l’autoritat corresponent de la comunitat autònoma o estat de residència de l’estudiant. El document ha d’especificar el grau de discapacitat, així com el diagnòstic, l’afectació i la validesa del document, o bé especificar si és permanent o definitiu. També seran acreditatius aquells documents que per normativa tinguin validesa a efectes de bonificació per discapacitat en el tràmit de matrícula universitària.

- Estudiants sense un grau de discapacitat acreditat oficialment, però que manifestin dificultats acadèmiques per motius de salut o trastorn i que poden alterar o perjudicar el seu rendiment acadèmic: informe de diagnòstic del metge especialista o del centre on s’estigui realitzant el tractament mèdic i que justifiqui de manera correcta i suficient la situació que l’estudiant hagi manifestat i per la qual sol·licita el suport. El document mèdic o informe facultatiu haurà d’identificar de manera clara, sempre que això sigui possible, el diagnòstic mèdic de l’estudiant, el nom i número de col·legiat del metge que emet de l’informe, i data i signatura original. Els estudiants que participin en programes d’intercanvi també podran aportar l’informe del seu tutor on es detallin les adaptacions realitzades a la seva universitat.

2. Estudiants esportistes d’alt nivell o alt rendiment

- Documentació corresponent a la condició d’esportistes d’alt nivell d’acord amb el que disposa el Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu de la Generalitat de Catalunya.
- Documentació corresponent a la condició d’esportistes d’Alt Nivell o d’Alt Rendiment d’acord amb el que disposa el Reial Decret 971/2007, sobre esportistes d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, o la normativa aplicable; i d’acord amb els requisits d’admissió al programa d’esportistes d’alt nivell de la UPF.

3. Estudiants de programes propis de la UPF, o d'altres en què participa la UPF, adreçats a estudiants amb necessitats socioeconòmiques

Document que acrediti que l’estudiant està admès en un dels programes propis de la UPF, com ara el programa Prometeus, o en programes institucionals en els quals participa la UPF. Aquesta situació es reconeix només als estudiants que participin en programes institucionals i no és vàlida per a situacions generals en què l’estudiant treballi.

4. Estudiants en situació de violència masclista, incloent els fills i les filles dependents de dones que pateixin violència masclista en l’àmbit familiar

L’acreditació es realitzarà mitjançant els sistemes previstos a l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Són també mitjans acreditatius de la situació de violència els previstos a l’empara del que es preveu en l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Els estudiants inclosos en aquest supòsit ho són d’acord amb la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats i la Llei 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

5. Estudiants en situació de violència familiar per raó de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere

Informe emès pels Serveis d’Atenció Integral a les persones LGBTI de la Xarxa de Catalunya o altres organismes competents.

6. Estudiants en processos de transició de gènere i estudiants en processos mèdics derivats de la condició d’intersexualitat

Informe emès pels Serveis d’Atenció Integral a les persones LGBTI de la Xarxa de Catalunya o altres organismes competents, incloent la Unitat d’Igualtat com a integrant de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral.

7. Estudiants en supòsits d’embaràs, part, adopció o acolliment i estudiants amb fills o filles menors de tres anys a càrrec o que siguin la persona cuidadora de familiars dependents

Informe mèdic o el llibre de família o estudiants que acreditin a través del llibre de família que tenen fills o filles menors de tres anys a càrrec o que tinguin reconeguda la condició de persona cuidadora de familiars en situació de dependència seguint els termes que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, o la normativa aplicable.

 

 

Cristina Gelpí

Vicerectora en funcions. Projectes per a la Docència

Barcelona, 26 de maig del 2021