Per fer front al conjunt de reptes que ha d'afrontar la Universitat en aquesta moments, s'escau una modificació de l’estructura de l’Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO) amb l'objectiu de millorar la qualitat i eficiència dels serveis que presta al personal d’administració i serveis (PAS) i al personal docent i investigador (PDI) de la UPF.

Fa un any, els responsables de la gerència i la vicegerència de l'ARHiO van impulsar un treball d'anàlisi i diagnosi dels sistemes d’informació en recursos humans, així com del conjunt d’aplicatius informàtics que donen suport a la gestió dels recursos humans de la Universitat. Arran d'aquest treball d'anàlisi i diagnosi, s’ha detectat la necessitat d’impulsar canvis en la definició, millora i implementació d’un nou model de gestió; i per tal de dur-lo a terme, esdevé necessari modificar l’estructura com està organitzada l’Àrea.

D’altra banda, i atenent la funció transversal dels processos de gestió pressupostària, així com de seguiment de la despesa de personal, que afecta tant al Servei de PAS com al de PDI, la modificació facilitarà la millora de la coordinació dels processos, de l’atenció als usuaris i dels serveis que s’ofereixen.

Així mateix, atesos els canvis organitzatius i de gestió que es preveu implementar a l’estructura de gestió de la Universitat, es considera convenient que el desenvolupament professional i la formació del personal d'administració i serveis vagin més estretament coordinats, i sota una mateixa orientació, amb els temes organitzatius.

A més, des de la resolució de 20 d’octubre del 2005 de creació de l’Àrea de Recursos Humans i Organització s’han anat succeint diferents resolucions amb propostes de reorganització i esdevé necessari unificar en una mateixa resolució l’estructura de l’Àrea.

És per això que, de conformitat amb l’article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que el mateix article m’atorga,

HE RESOLT:

Primer. Aprovar la nova estructura de l’Àrea de Recursos Humans i Organització que queda de la següent manera:

Article 1. Estructura de l’Àrea de Recursos Humans i Organització

L’Àrea de Recursos Humans i Organització té com a missió planificar, organitzar i executar els processos relatius a la vinculació amb la Universitat i la vida laboral del PAS, del PDI i del personal vinculat a la recerca, des del seu accés fins a la seva desvinculació, dins del marc de referència establert per la normativa vigent.

Alhora té com a objectiu garantir una estructura organitzativa racional i equitativa i uns sistemes de gestió eficients i eficaços, i promoure la formació, el desenvolupament i la carrera professional del PAS, per tal d’assolir els objectius organitzatius de la Universitat i garantir un servei públic de qualitat.

També té la missió de donar suport a la implementació de la carrera acadèmica del PDI i, alhora, gestionar la captació i retenció del talent.

Així mateix, té l’objectiu de proposar mesures preventives i correctores d’acord amb la normativa vigent i la política preventiva, amb la finalitat d’evitar riscos que puguin afectar la seguretat i la salut del personal a través de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema de gestió, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics. Així com coordinar i gestionar els plans i programes d’actuació en matèria de promoció de la salut de la comunitat universitària.

1.1. Són funcions de l’Àrea de Recursos Humans i Organització:

Establir les línies estratègiques i dirigir i executar les accions que es desprenen de les polítiques de recursos humans definides per al personal. Alhora que definir els criteris d’actuació per a la gestió dels serveis que s’ofereixen.
Vetllar per l’acompliment de la normativa de seguretat i salut en el treball i del programa de promoció de la salut.
Dirigir i coordinar l’elaboració del projecte de pressupost del capítol I relatiu a les despeses de personal, així com la gestió de la nòmina.
Organitzar i planificar la plantilla del personal de la universitat d’acord amb criteris d’optimització i racionalització.
Planificar i dur a terme plans i programes de formació del PAS per assegurar-ne el seu desenvolupament, la seva progressiva tecnificació i la capacitació per donar resposta als reptes que l'evolució i transformació del servei i la funció pública suposen.
Oferir un servei d’assessorament i suport als òrgans de govern en matèria de recursos humans.

Representar l’organització en la negociació col·lectiva amb la part social per la millora de les condicions laborals, la prevenció de riscos laborals de tots els treballadors i treballadores, tot garantint el servei que presta la Universitat a la societat.

 1.2. L’Àrea de Recursos Humans i Organització s’estructura en:

- Servei de PAS

- Servei de PDI

- Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

- Oficina d’Organització i Desenvolupament

- Unitat de Gestió Pressupostària i Sistemes d’Informació de Recursos Humans

Article 2. El Servei de PAS

2.1. Són funcions del Servei de PAS planificar, ordenar i executar l'administració, la selecció, la contractació, la promoció i la mobilitat del personal d'administració i serveis; elaborar informes, explotar i analitzar dades per donar suport a la presa de decisions; dur a terme l'estudi i l'aplicació de la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PAS; donar suport en l’àmbit de les relacions laborals i participar en la negociació col·lectiva del PAS; elaborar l’avantprojecte del capítol I del pressupost del PAS; així com la gestió de la nòmina i els sistemes de previsió social del personal (PAS, PDI i personal vinculat a la recerca).

2.2. El Servei de PAS s'estructura en:

- Secció d'Administració del PAS

- Secció de Selecció

- Secció de Nòmines i de Seguretat Social

2.3. La Secció d'Administració del PAS té com a funcions gestionar els processos d'administració del PAS i gestionar-ne la contractació; dur a terme el manteniment i el control de la relació de llocs de treball del PAS; gestionar els processos relatius a la vida laboral del PAS; així com col·laborar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de despeses del PAS.

2.4. La Secció de Selecció té com a funcions gestionar els processos de selecció, promoció i mobilitat del PAS i donar suport als òrgans de selecció i valoració de mèrits.

2.5. La Secció de Nòmines i Seguretat Social té com a funcions gestionar i executar els processos de nòmina del personal, així com gestionar la cotització a la seguretat social i d’altres sistemes de previsió.

Article 3. El Servei de PDI

3.1. Són funcions del Servei de PDI planificar i coordinar els recursos assignats a la docència i l’execució del pla de dedicació docent (PDD); planificar, ordenar i executar

l'administració, la selecció, la promoció i la contractació del personal docent i investigador; elaborar informes, explotar i analitzar dades per donar suport a la presa de decisions; dur a terme l'estudi i l'aplicació de la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PDI; donar suport en l’àmbit de les relacions laborals i participar en la negociació col·lectiva del PDI; així com elaborar l’avantprojecte del capítol I del pressupost del PDI.

3.2. La Secció d'Administració del PDI té com a funcions gestionar els recursos assignats a la docència i l’execució del pla de dedicació docent (PDD); gestionar els processos d'administració i contractació del PDI; gestionar els processos de selecció i promoció del PDI; gestionar els processos relatius a la vida laboral del PDI; així com col·laborar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de despeses del PDI.

Article 4. L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

4.1. Són funcions de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut gestionar i coordinar els plans i programes d’actuació en matèria de prevenció de riscos laborals de tots els empleats públics de la Universitat, així com gestionar la vigilància de la salut dels treballadors en relació als riscos derivats del treball; avaluar els factors de risc que poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors d’acord amb la normativa d’aplicació; gestionar la informació i programar la formació dels treballadors en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals i de la promoció de la salut; així com gestionar i coordinar els plans i programes d’actuació en matèria de promoció de la salut de la comunitat universitària.

 

Article 5. L’Oficina d’Organització i Desenvolupament

5.1. Són funcions de l’Oficina d’Organització i Desenvolupament realitzar i implementar estudis de disseny organitzatiu i d'estructures per tal d'afavorir-ne l'optimització i la racionalització de les àrees de gestió i unitats administratives de la Universitat; racionalitzar els processos de gestió, incloent la normalització dels formularis i la simplificació administrativa; analitzar i elaborar les descripcions i valoracions dels llocs de treball; fomentar i coordinar la definició d'indicadors de gestió i d’indicadors estratègics dels processos de gestió; així com planificar, ordenar i executar el desenvolupament professional i la formació del personal d’administració i serveis.

5.2. La Secció de Desenvolupament té com a funcions participar en els projectes de desenvolupament professional; elaborar i gestionar el pla de formació, i col·laborar en els projectes i processos de desenvolupament organitzacional i dels plans de comunicació interna de l'Àrea.

Article 6. La Unitat de Gestió Pressupostària i de Sistemes d’Informació de Recursos

6.1. Són funcions de la Unitat de Gestió Pressupostària i de Sistemes d’Informació de Recursos Humans coordinar l’elaboració del pressupost de despeses de personal del PAS i del PDI; fer la gestió i el seguiment de les despeses de personal, incloent-hi les que compten amb afectació d'ingressos per a la seva execució; així com coordinar les necessitats funcionals dels sistemes informàtics de Recursos Humans per gestionar les funcions assignades als serveis de PAS i de PDI i a l'Àrea en el seu conjunt.

Segon. Derogar la Resolució del rector de 27 de març del 2006 de reestructuració de l’Àrea de Recursos Humans i Organització.

Tercer. Derogar els articles 9, 15 i 16 de la Resolució del rector de 4 de maig del 2009 de reestructuració administrativa.

Quart. Derogar l’article 3 de la  Resolució del rector de 2 de maig del 2011 per la qual es reestructura parcialment l ‘Àrea de Recursos Humans i Organització.

Cinquè. Derogar l’article 3 de la Resolució del rector de 25 de gener del 2016 de creació de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat i de modificació de les funcions de la Unitat d'Organització i Processos (UOP).

Sisè. Derogar la Resolució del rector de 14 de desembre de 2018 de reestructuració de l’Àrea de Recursos Humans i Organització.

Disposicions finals

Primera. S’autoritza al gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l’execució d’aquesta resolució.

Segona. Aquesta resolució entrarà en vigor l’1 de març de 2020.

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 24 de  febrer 2020