Acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 1999, modificat per acord del Consell de Govern de 8 de novembre del 2006, de 17 de desembre del 2007, de 15 de desembre del 2010, d'1 de febrer del 2012, d'11 de desembre del 2013, de 4 de febrer del 2015, de 9 desembre del 2015 i 14 de desembre del 2018

Les despeses generals que la UPF aplicarà a les activitats que generen despesa seran els següents:

1. ESTUDIS PROPIS

1.1. Organitzats per unitats acadèmiques de la UPF

Màsters, diplomes i cursos de postgrau

Despeses generals (overhead): 25% sobre els ingressos. Així mateix, la gerència podrà establir cànons addicionals en el cas que s'utilitzin mitjans extraordinaris, tenint en compte la proposta presentada pels promotors o en la liquidació final. Anualment es podrà establir una disminució de l'esmentada despesa general segons el valor estratègic o innovador de l'activitat que s'ha de realitzar.

Destinació: pressupost general de la UPF.

En el cas que hi hagi beneficis de l'activitat, la destinació serà la següent:

  • 50% per al pressupost general de la UPF.
  • 50% per a la unitat acadèmica organitzadora.

Altres estudis (menys de cinc crèdits)

Despeses generals (overhead): 10% sobre els ingressos. També es podran repercutir les despeses extraordinàries per la utilització d'equipaments o d'espais (manteniment, seguretat, assegurances, personal tècnic, costos de personal fora de jornada, etc.)

Destinació: pressupost general de la UPF.

En el cas que hi hagi beneficis de l'activitat, la destinació serà la següent:

  • 50% pressupost general de la UPF.
  • 50% unitat acadèmica organitzadora, exclusivament per a l'adquisició de béns inventariables.

1. 2. Organitzats pels centres adscrits

Despeses generals (overhead):

Títol de la UPF (tots aquells relacionats amb les titulacions adscrites): 20%.

Títol del centre: 15%.

Destinació: pressupost general de la UPF.

1. 3. Coorganitzats per la UPF i altres centres (centres adscrits, altres universitats, etc.)

Despeses generals (overhead): les que s'estableixi en el conveni de col·laboració. Es procurarà que sigui la despesa general (overhead) per estudis propis. La distribució de la despesa general (overhead) entre les entitats col·laboradores, així com els beneficis, es farà segons les activitats assumides per cada part, segons s'assenyali al conveni. No obstant això, quan el títol sigui concedit exclusivament per la UPF, aquesta rebrà un 8% en aquest concepte computat dins de la despesa general (overhead) global.

Destinació: pressupost general de la UPF

En el cas que hi hagi beneficis de l'activitat es procedirà igual que en el cas dels estudis propis de la UPF.

1. 4. Organitzats per l'IDEC

Aquests estudis es regeixen pel conveni signat entre la UPF i l'IDEC.

2. CURSOS D'ESTIU

Despeses generals (overhead): 10% sobre els ingressos.

Destinació: pressupost general de la UPF.

3. RECERCA

Modificat per acord del Consell de Govern de 8 de novembre del 2006 i acord de Consell de Govern de 15 de desembre del 2010

3.1.  Criteris per a l'aplicació de cànons a les activitats de recerca

Les activitats de recerca desenvolupades pel PDI de la UPF, per les que la UPF obté finançament bé per l'establiment de contractes o convenis amb empreses o institucions, o bé per l'obtenció de subvencions per via competitiva de les administracions públiques o via no competitiva d'entitats finançadores de recerca, es regirà per les condicions següents:

3.1.1. Contractes o convenis amb empreses i institucions

En les activitats desenvolupades per mitjà dels contractes o convenis, signats amb empreses i institucions a l'empara de l'article 83 de la LOU, s'aplicarà un cànon general del 18% dels ingressos totals del contracte o conveni.

3.1.2. Projectes de la Unió Europea

a) Sisè Programa Marc (6PM) i anteriors

S'aplicarà el cànon establert en l'instrument de finançament específic, d'acord amb les bases de la convocatòria.

b) Setè Programa Marc (7PM)

S'aplicarà, de forma general, el cànon que marqui l'instrument de finançament d'acord amb les bases de la convocatòria, amb les excepcions següents:

  • Programes COOPERATION i CAPACITIES (projectes col·laboratius)

S'aplicarà un cànon del 16,66% sobre els ingressos del projecte. 

  • Programa IDEES (projectes individuals)

S'aplicarà un cànon del 16,66% sobre els ingressos del projecte. En el cas de les actuacions de l'ERC (Advanced i Starting Grants) els vicerectorats competents en matèria de recerca i política científica, previ acord amb el departament i l'IP, podran establir altres condicions en l'aplicació del cànon per tal d'afavorir la captació de talent.

c) Programa Horizon2020 (H2020)

S'aplicarà, de forma general, el cànon que marqui l'instrument de finançament d'acord amb les bases de la convocatòria, amb les excepcions següents:

  • Projectes Frontier Research-ERC (European Research Council)

Per afavorir la participació en aquest programa, es destinaran 4 punts percentuals del cànon establert per la Comissió Europea, per a activitats específiques vinculades al projecte.

En el supòsit que l'investigador principal i beneficiari de l'ajut estigui contractat a càrrec del finançament obtingut de l'ajut ERC, l'import de la contractació estarà exempt de retenció o cànon UPF fins a un import màxim equivalent a la retribució anual que correspondria a la màxima categoria docent-acadèmica en règim de dedicació a temps complet per tots els conceptes retributius previstos en el Reial Decret 1086/1989 de 28 d'agost sobre retribucions del professorat universitari.

• Projectes liderats per la UPF en el marc d'un consorci de socis europeus.

Per tal de fomentar el lideratge i la participació de la UPF com a entitat coordinadora en projectes es podrà destinar la part corresponent als costos indirectes del concepte de management al grup de recerca de la UPF responsable, si es dóna el supòsit següent:

Les tasques i funcions de management  són realitzades íntegrament pel grup de recerca amb personal finançat a càrrec del concepte de management del projecte.

  • Xarxes de formació innovadores (Innovative Training Networks).

En concepte de cànon la UPF aplicarà a la partida conjunta de gestió + costos indirectes els següents percentatges de retenció, segons el tipus de participació:

a) 60% de la partida de gestió + costos indirectes, en el casos de ser  Soci, i

b) 40% de la partida de gestió + costos indirectes, en els casos de ser coordinador del projecte ITN.

Modificat per acord de Consell de Govern de 17 de desembre del 2007, acord de Consell de Govern de 15 de desembre del 2010, acord de Consell de Govern d’11 de desembre del 2013, acord de Consell de Govern de 4 de febrer del 2015 i acord de Consell de Govern de 9 de desembre del 2015

 

3.1.3. Projectes del Plan Nacional de I+D

S'aplicarà el cànon establert a la convocatòria i que s'atorga a la Universitat separadament de les despeses d'execució del projecte.

3.1.4. Ajuts i altres subvencions

A les subvencions rebudes per activitats vinculades a la recerca, s'aplicarà el cànon que accepti o concedeixi l'organisme finançador.

En el cas que no s'indiqui de forma expressa el cànon a aplicar per la Universitat, s'aplicarà el cànon establert per a les activitats desenvolupades per mitjà dels contractes o convenis signats amb empreses i institucions (punt 1.1), és a dir, el 18% sobre l'import de la subvenció.

3.1.5. Col·laboració del PDI en Entitats de Recerca

Les condicions del cànon a aplicar per l'adscripció de la recerca del professorat a d'altres institucions s'establiran en el conveni que es concerti entre la UPF i l'altra institució, d'acord amb allò previst a la Normativa reguladora de la col·laboració del PDI en Centres de Recerca i Instituts de Recerca no integrats a la UPF, aprovada pel Consell de Govern en data 12 de maig de 2010

3.1.6 Congressos

Els ingressos derivats de la realització dels congressos recolzats per la Universitat, estaran exempts de l'aplicació de cànon, sempre i quan no hi hagi superàvit en l'activitat. Si n'hi ha s'aplicarà un cànon del 15% sobre el superàvit.

3.2. Criteris per a la distribució de cànons per activitats de recerca

Les quantitats retingudes per la Universitat en concepte de cànon repercutiran, parcialment, en programes de foment de la recerca. Els imports dels programes es fixaran en el pressupost de la Universitat.

Modificat per acord de Consell de Govern de 15 de desembre del 2010 i acord de Consell de Govern d’11 de desembre del 2013

4. PROJECTES DE COOPERACIÓ

Despeses generals (overhead): les que estableixi el programa.

Destinació: programes de cooperació de la UPF.

5. CENTRES ADSCRITS

Cànon: el que estableixi el Decret de preus públics dels ensenyaments universitaris. Aquest cànon cobreix el títol i la gestió acadèmica corresponents, així com les activitats administratives d'adscripció dels centres i del seu control. La UPF podrà incrementar aquest cànon per a la utilització dels seus serveis de suport a la docència i a la recerca (Biblioteca) o d'atenció a la comunitat universitària (SACU) o altres serveis (Relacions Internacionals). La UPF també podrà facturar els costos dels serveis de la UPF que tenen cost, venda o cessió de productes o serveis.

Destinació: pressupost general de la UPF.

6. ACTIVITATS DOCENTS DEL PROFESSORAT DE LA UPF A ENTITATS EXTERNES

En les activitats de formació desenvolupades per mitjà de contractes signats amb empreses e institucions a l'empara de l'article 83 de la LOU, s'aplicarà un cànon general del 18% sobre la remuneració del professor o professora pel desenvolupament d'aquesta activitat, excepte que l'activitat es desenvolupi en alguna entitat amb la que s'hagi signat un conveni específic on es reguli aquesta matèria.

Les quantitats obtingudes per la universitat en concepte de cànon es distribuiran d'acord al punt 3.2 d'aquesta normativa.

Modificat per acord de Consell de Govern d’1 de febrer del 2012

7.  CÀTEDRES D'EMPRESA

Al pressupost d’ingressos de les Càtedres d’Empresa s’aplicarà un cànon general del 20% en concepte de despeses indirectes.
Destinació:
- 50%  al pressupost general de la UPF.
- 50%  com a incentiu per la captació, per al servei, unitat o projecte del “promotor” de la càtedra, segons està definit en  l’art. 2 de la Normativa de creació de les càtedres d’empresa.

En el cas que la figura del “promotor” coincideixi amb el Director/a de la càtedra, aquest 50% del cànon s’incorporarà també al segment econòmic de la càtedra.

Addicionat per acord de Consell de Govern de 14 de desembre del 2018