TEXT CONSOLIDAT .Resolució del rector de 24 de maig del 2017 de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general. (Important, veure apartat tercer de la Resolució del rector de 27 d’abril del 2020 per la qual s’estableix el tractament i la resolució de les sol·licituds d’anul·lació de matrícula i el retornament de preus públics per a aquells estudiants afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19)

 

Modificacions de la resolució