Text consolidat amb els canvis introduïts per la Resolució del rector de 31 de maig del 2021, 22 de setembre del 2021, i de 15 de febrer del 2022.

En virtut de les competències que m’atorguen els articles 55.2 i 56 g) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i als efectes d’estructurar els vicerectorats i la Secretaria General i assignar-los funcions,

 

RESOLC:

Article 1. Estructura general dels vicerectorats i de la Secretaria General

1. L’estructura dels vicerectorats i de la Secretaria General, encarregats de la direcció dels diversos àmbits d’actuació, és la següent:

  • Vicerector o vicerectora adjunt al rector i d’Organització i Grup UPF
  • Vicerector o vicerectora adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat
  • Vicerector o vicerectora d’Ordenació Acadèmica
  • Vicerector o vicerectora de Recerca
  • Vicerector o vicerectora de Transferència del Coneixement
  • Vicerector o vicerectora d’Internacionalització
  • Vicerector o vicerectora de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació
  • Vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat
  • Secretari o secretària general

2. Correspon als diferents vicerectors coordinar els càrrecs de comissionats, delegats i assessors que, si escau, desenvolupin tasques relacionades amb el seu àmbit funcional.

 

Article 2. Vicerectorat adjunt al rector i d'Organització i Grup UPF

El vicerector o vicerectora adjunt al rector i d’Organització i Grup UPF coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

• L’acció de govern i de projectes transversals

• La planificació institucional i l’organització administrativa

• Els recursos materials, els sistemes d’informació i l’administració electrònica

• La qualitat, l’avaluació i l’acreditació

• L’estratègia del Grup UPF: la política d’adscripció i la coordinació dels centres d’ensenyament superior

• Els processos participatius i el retiment de comptes

• La política lingüística

 

Article 3. Vicerectorat adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat

El vicerector o vicerectora adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

• L’orientació estratègica de la Universitat, en la qual participen també els membres del Consell de Direcció i altres òrgans

• La política de captació i de retenció de talent

• La política d’accés, d’estabilització i de promoció del professorat

• Els programes d’incorporació de personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, ICREA i similars)

• La plantilla del professorat i el seu règim jurídic: dedicació, permisos i llicències

• La planificació dels processos de selecció del gerent i, si escau, de vicegerents

• Les relacions amb la comunitat universitària

• La política i els projectes d’acompanyament i de participació d’estudiants i d’alumni

 

Article 4. Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica

El vicerector o vicerectora d’Ordenació Acadèmica coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

• Els ensenyaments oficials de grau i de màster universitari

• Els títols propis i el seu règim

• L’organització docent

• L’ordenació acadèmica

• El foment dels ensenyaments oficials de grau i de màster

• Els programes interdisciplinaris

 

Article 5. Vicerectorat de Recerca

El vicerector o vicerectora de Recerca coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

• L’estratègia científica, els programes i els ajuts de recerca interns i externs

• L’organització (figures de recerca) i les infraestructures de recerca

• Els serveis científico-tècnics i equipaments de recerca

• La producció científica, la seva avaluació i l’estratègia de Ciència Oberta

• El doctorat, sense perjudici de les competències del director o directora de l’Escola de Doctorat

 

Article 6. Vicerectorat de Transferència del Coneixement

El vicerector o vicerectora de Transferència del Coneixement coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

• La política de transferència del coneixement

• Els programes d’emprenedoria i innovació

• La col·laboració público-privada, les càtedres d’empresa i altres fórmules anàlogues de captació de recursos públics i privats

• La iniciativa UPF-Altaveu de coneixement

• Les relacions institucionals amb l’ecosistema d’actors globals i locals en els àmbits esmentats

 

Article 7. Vicerectorat d’Internacionalització

El vicerector o vicerectora d’Internacionalització coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

• L’estratègia d’internacionalització de la Universitat

• L’estratègia de les relacions internacionals: EUTOPIA, The Guild

• Els programes d’intercanvi i cooperació educativa i mobilitat amb universitats i institucions

• Els programes internacionals i les escoles d’estiu internacionals

 

Article 8. Vicerectorat de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació

El vicerector o vicerectora de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

• El projecte educatiu de la Universitat

• Els models pedagògics, la innovació, la qualitat i la millora docents

• L’impuls d’estratègies de comunicació que projectin el model de la UPF a la societat i al món

• El desenvolupament del patrimoni i el programa cultural i la relació amb les institucions d’aquest àmbit

• La promoció de la participació de la comunitat universitària en tot tipus d’actuacions on la cultura sigui element central

 

Article 9. Vicerectorat de Compromís Social i Sostenibilitat

El vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

• La cooperació per al desenvolupament, les accions solidàries i el voluntariat

• Les polítiques d’inclusió i igualtat

• La promoció de la salut i la prevenció de riscos laborals

• L’estratègia de sostenibilitat mediambiental i l’Agenda 2030

 

Article 10. Secretaria General

El secretari o secretària general, a més de les competències que li atorga l’article 56 dels Estatuts de la UPF, coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

• El desenvolupament estatutari i normatiu

• Les polítiques d’integritat institucional i el desplegament de les actuacions previstes al Codi Ètic.

• Les relacions ordinàries amb el Síndic de Greuges de la UPF

• Les relacions dels òrgans acadèmics i dels serveis administratius amb el Consell Social, llevat de les que corresponen al rector. També se n’exclouen les relacions referents al personal i al pressupost del Consell Social, que corresponen al gerent

• La coordinació dels processos de creació i de modificació de l’estructura acadèmica i d’adscripció de centres

• La transparència i el dret d’accés a la informació

Disposició addicional

Les referències als vicerectorats incloses en la normativa de la UPF s’entenen referides al vicerectorat competent en la matèria, d’acord amb aquesta resolució.

 

Disposició derogatòria

Es deroga la Resolució del rector de 29 d’octubre del 2019 de creació dels vicerectorats i d’atribució de funcions als vicerectorats i a la Secretaria General i qualsevol altra d’anterior, el contingut de la qual contradigui aquesta.

 

 

 

Oriol Amat i Salas

Rector

 

Barcelona, 28 de maig del 2021