Article 202. Potestats i prerrogatives

202.1. La Universitat Pompeu Fabra és una institució de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis. En la seva consideració d’administració pública, la Universitat Pompeu Fabra gaudeix de totes les prerrogatives i potestats, llevat de les que corresponen en exclusiva als ens territorials, que per a l’administració pública estableix la legislació que desenvolupa l’article 149.1.18 de la Constitució espanyola, com ara les d’executivitat i executorietat dels seus actes administratius, la recuperació d’ofici dels seus béns i altres facultats derivades de la seva titularitat sobre béns demanials i patrimonials, la potestat de constrenyiment, les potestats exorbitants derivades de la legislació de contractes administratius, les prerrogatives d’exempció de l’obligació de prestar tota classe de garanties o caucions davant els organismes administratius i davant els jutges i tribunals de qualsevol jurisdicció, o qualsevol altra que l’esmentada legislació prevegi.              

202.2. L’actuació de la Universitat Pompeu Fabra es regeix per les normes de règim jurídic i de procediment administratiu comú aplicables a l’administració pública a Catalunya, amb les adaptacions necessàries a la seva estructura organitzativa, als procediments especials previstos en la legislació sectorial universitària i als procediments propis que estableixen aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin.         

 

Article 203. Creació o participació en entitats jurídiques

203.1. La Universitat Pompeu Fabra pot crear, per si sola o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, fundacions, institucions o altres persones jurídiques per a la promoció i el desenvolupament dels seus fins, d’acord amb la legislació general aplicable.

203.2. Correspon al Consell Social aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’aquestes entitats jurídiques, així com aprovar la participació de la Universitat en altres entitats.

203.3. La dotació fundacional o l’aportació del capital social i qualsevol altra aportació amb càrrec als pressupostos de la Universitat resta sotmesa a les normes que dicti la Generalitat de Catalunya.

203.4. El Consell de Govern i el Consell Social han de ser informats del pressupost de les entitats en el capital o fons patrimonial equivalent de les quals la Universitat hi tingui participació.

203.5. Aquestes entitats resten sotmeses a l’obligació de retre comptes en els mateixos terminis i procediments que la Universitat, conformement a allò previst en la legislació aplicable i en aquests Estatuts.

 

Article 204. Recursos i reclamacions prèvies

204.1. Les resolucions del rector o rectora i els acords del Consell Social, del Consell de Govern i del Claustre universitari exhaureixen la via administrativa, i són impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

204.2. Les resolucions o els acords dels altres òrgans de govern es poden recórrer davant el rector o rectora, llevat que, d’acord amb la normativa aplicable, causin estat en via administrativa.

204.3. Correspon a la presidència dels òrgans col·legiats resoldre els recursos de reposició contra els acords d’aquests òrgans.

204.4. La reclamació en via administrativa és un requisit previ per a l’exercici d’accions fundades en dret privat o laboral, llevat d’aquells supòsits en què l’esmentat requisit estigui exceptuat per una disposició amb rang de llei. La reclamació s’ha d’adreçar al rector o rectora i s’ha de tramitar d’acord amb la legislació vigent.

 

Article 205. Representació i defensa en judici

205.1. Correspon al rector o rectora i al Consell de Govern, indistintament, aprovar l’exercici de qualsevol acció que es consideri pertinent dur a terme en defensa dels interessos legítims de la Universitat Pompeu Fabra.

205.2. Correspon als lletrats adscrits als serveis jurídics de la Universitat la defensa en judici d’aquesta. El rector o rectora pot encomanar, quan ho estimi convenient, la defensa i la protecció processal a lletrats externs, si bé n’ha de donar compte al Consell de Govern.

 

Article 206. Publicació d’acords

Els acords dels òrgans de govern i representació amb efectes de caràcter general són publicats en els apartats expressament assenyalats per a aquesta finalitat en els mitjans electrònics de la Universitat, que tenen efectes de publicació oficial. En la publicació s’ha d’assenyalar la data en què aquesta es realitza a l’efecte de l’inici dels terminis d’interposició de recursos.

 

Article 207. Incorporació de mitjans tècnics

El Consell de Govern ha d’aprovar els procediments administratius que incorporin l’ús de programes i aplicacions informàtics, electrònics o telemàtics a l’efecte de determinar les garanties i els requisits previstos en cada procediment.