Article 217. Iniciativa    

217.1. La iniciativa per reformar els Estatuts correspon al rector o rectora, al Consell de Govern o a una quarta part dels membres claustrals.

217.2. No pot sotmetre’s a votació en el Claustre una proposta de modificació dels Estatuts el text de la qual no s’hagi posat en coneixement de tots els membres del Claustre amb almenys un mes d’antelació.

 

Article 218. Òrgan competent i procediment

218.1. Correspon al Claustre aprovar la reforma dels Estatuts. Perquè es pugui aprovar cal el vot favorable de les tres cinquenes parts dels claustrals, llevat que es tracti d’adaptar els Estatuts a disposicions legals promulgades amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquests, cas en què serà suficient el vot de la majoria dels claustrals presents.

218.2. L’escrit en què se sol·liciti l’obertura del procediment de reforma ha de ser motivat i ha d’anar acompanyat de les signatures dels qui el subscriuen. Ha de dirigir-se a la Mesa del Claustre i ha de contenir el text alternatiu que es proposa, llevat que se’n sol·liciti la reforma total, cas en què correspondrà al Claustre redactar-lo.

218.3. El reglament del Claustre ha d’especificar el procediment de reforma dels Estatuts.           

218.4. No es poden presentar propostes de reforma dels Estatuts dins els tres mesos anteriors al termini de finalització del mandat del Claustre.

218.5. Quan una proposta de modificació hagi estat rebutjada, no podrà tornar-se a presentar fins al cap d’un any.

 

Article 219. Reparaments de legalitat

En cas que l’autoritat autonòmica competent per a l’aprovació dels Estatuts formuli reparaments de legalitat al text, la Mesa del Claustre decidirà sobre la seva incorporació o si proposa la presentació d’al·legacions.