Capítol 1 Disposicions generals

Article 9. Estructura acadèmica

La Universitat Pompeu Fabra està integrada per les estructures acadèmiques següents:

a) Facultats, escoles, departaments, instituts universitaris de recerca i els altres centres o estructures necessaris per desenvolupar les seves funcions.

b) Els centres de recerca propis, els centres amb règim de conveni o altres formes de col·laboració i els centres vinculats.

c) Els centres d’ensenyament superior i de recerca, de titularitat pública o privada, adscrits a la Universitat com a centres docents universitaris o com a instituts universitaris de recerca, respectivament.

   

Capítol 2 Centres i estudis docents

Article 10. Definició

10.1. Les facultats i escoles són els centres encarregats de l’organització dels ensenyaments universitaris i dels processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a l’obtenció de títols acadèmics oficials de grau, i també els ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols si així ho determinen els òrgans de govern competents de la Universitat, i de totes les altres funcions que determinen aquests Estatuts.

10.2. Un mateix centre docent pot desenvolupar ensenyaments que condueixin a diferents titulacions acadèmiques oficials.

                      

Article 11. Creació, modificació, fusió i supressió

11.1. La proposta de creació, modificació, fusió i supressió de centres i la implantació d’ensenyaments que condueixen a títols acadèmics oficials, així com els canvis de denominació, corresponen al Consell de Govern, amb l’informe favorable del Consell Social.

11.2. La iniciativa de creació, modificació, fusió i supressió i la implantació d’ensenyaments oficials, així com els canvis de denominació, corresponen al rector o rectora, al Consell de Govern, als centres i als departaments.

11.3. La proposta de creació, modificació o fusió ha d’anar acompanyada d’una memòria justificativa, que ha d’incloure els requisits previstos en la legislació vigent i com a mínim els aspectes següents:

a) Els objectius acadèmics que es persegueixen i les necessitats socials que el centre o l’ensenyament que es vol implantar pretén satisfer, i la seva relació amb els plans estratègics de la Universitat.

b) El pla d’estudis i els seus objectius.

c) El nombre de places acadèmiques que es vol cobrir i el calendari d’implantació.

d) La previsió de professorat, acompanyada dels currículums dels professors que impartiran els ensenyaments.

e) La previsió de personal d’administració i serveis.

f) La previsió dels recursos materials, financers i econòmics i de les infrastructures necessàries per al bon funcionament del centre o de l’ensenyament que es vol implantar.

11.4. En el cas de supressió d’un centre o d’un ensenyament, la memòria ha de contenir els requisits previstos en la legislació vigent i, com a mínim, la justificació de la supressió, les conseqüències quant a la demanda social, l’afectació sobre el personal i la seva nova destinació, el nombre d’estudiants afectats, el calendari de cessament progressiu dels ensenyaments i la manera de garantir que els estudiants matriculats puguin finalitzar els estudis.

11.5. Per a la modificació, fusió i supressió s’han d’escoltar els òrgans de govern dels centres i els departaments afectats. El Consell de Govern valorarà aquests informes abans d’elevar el seu acord al Consell Social.

11.6. La implantació o supressió de títols propis sense validesa oficial ha de ser acordada pel Consell de Govern amb l’informe favorable del Consell Social. La iniciativa correspon als mateixos òrgans de la Universitat que en el cas dels títols oficials. La proposta s’ha d’acompanyar d’una memòria que ha de contenir la informació prevista a l’apartat 3 d’aquest article.

 

Article 12. Funcions

Són funcions dels centres docents o estudis: 

a) Vetllar per la qualitat i la innovació de la docència que imparteixen, així com per la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit.

b) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament les titulacions oficials i les pròpies de la Universitat que imparteixen.

c) Elaborar i modificar els plans d’estudis d’acord amb allò previst en aquests Estatuts.

d) Informar els departaments sobre les necessitats i les característiques del personal acadèmic i dels investigadors en formació que requereixen els plans d’activitat docent.

e) Coordinar l’activitat del professorat dels departaments que hi imparteixin ensenyaments per tal que la docència s’ajusti al perfil de la titulació.

f) Impulsar i coordinar les pràctiques dels estudiants en empreses i altres institucions públiques o privades i col·laborar amb els serveis de la Universitat dedicats a la formació, l’orientació i la inserció laboral dels graduats.

g) Realitzar activitats de formació al llarg de tota la vida, d’acord amb la normativa que desenvolupi el Consell de Govern.

h) Realitzar activitats culturals i d’extensió universitària o bé col·laborar-hi.

i) Informar els òrgans competents de la Universitat sobre les necessitats de personal acadèmic i de personal d’administració i serveis i sobre les necessitats formatives d’aquest personal.

j) Impulsar les activitats de promoció dels ensenyaments i participar-hi, així com promoure acords de col·laboració amb altres entitats.

k) Participar en les activitats d’avaluació, acreditació i certificació del centre i del personal acadèmic i d’administració i serveis que hi està adscrit.

l) Organitzar, quan escaigui, les proves d’accés al centre, d’acord amb les normes aprovades pel Consell de Govern.

m) Administrar el seu pressupost.

n) Qualsevol altra que els assignin aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin.

    

Article 13. Òrgans de govern

13.1. Els òrgans de govern dels centres són la junta de centre, el degà o degana o director o directora, els vicedegans o sotsdirectors i el secretari o secretària.           

13.2. Els centres s’han de dotar d’un reglament d’organització i funcionament intern que requereix la ratificació del Consell de Govern.

 

Article 14. Adscripció i integració de centres docents

14.1. Es poden adscriure a la Universitat Pompeu Fabra com a centres docents universitaris, d’acord amb la normativa que aprovi el Consell de Govern, centres de titularitat pública o privada que imparteixin títols oficials, amb els quals la Universitat ha de subscriure un conveni de col·laboració acadèmica que ha d’aprovar el Consell de Govern.

14.2. La proposta d’adscripció i de desadscripció d’un centre per impartir ensenyaments oficials i la implantació o supressió d’una titulació oficial en aquests centres correspon al Consell de Govern, amb l’informe favorable del Consell Social. Cal adjuntar a la proposta una memòria justificativa que ha d’incloure els requisits assenyalats en la normativa vigent. L’aprovació dels títols propis que desenvolupen aquests centres correspon al Consell de Govern o òrgan en el qual delegui, amb l’informe favorable del Consell Social.

14.3. Els centres d’ensenyament superior adscrits a la Universitat es regeixen per la legislació universitària, per la normativa dictada per la Universitat en desenvolupament dels Estatuts, pel conveni d’adscripció i per les seves pròpies normes d’organització i funcionament.

14.4. Els centres d’ensenyament superior adscrits a la Universitat participen en els processos d’avaluació, acreditació o certificació de les seves activitats que la Universitat porti a terme. L’adscripció comporta l’obligació del centre de retre comptes i de facilitar informació als òrgans de govern que la Universitat determini, al Consell Social i a la resta d’òrgans que preveu la legislació universitària.

14.5. Els centres docents d’ensenyament superior de titularitat pública o privada es poden integrar a la Universitat com a centres propis. Correspon al Consell de Govern, amb l’informe favorable del Consell Social, proposar el reconeixement de la integració d’aquests centres perquè puguin impartir títols oficials.

 

Capítol 3 Departaments

Article 15. Definició

Els departaments són les unitats de docència i recerca encarregades de coordinar les activitats i iniciatives docents i de recerca del personal acadèmic que hi està adscrit i de donar-hi suport. Coordinen la docència d’un o de diversos àmbits de coneixement en un o en diversos centres, d’acord amb la programació docent de la Universitat. També imparteixen les titulacions oficials de postgrau que els òrgans de la Universitat els assignin i exerceixen aquelles altres funcions que els assignin aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin. 

          

Article 16. Requisits per a la seva constitució

16.1. Els departaments es constitueixen d’acord amb el que estableixi la normativa aprovada pel Consell de Govern i apleguen tot el personal docent i investigador de la Universitat. També s’hi adscriu el personal investigador vinculat a la Universitat.

16.2. El Consell de Govern, a instàncies d’un departament, pot autoritzar la creació de seccions departamentals, en els termes que estableix la legislació vigent. El seu funcionament i la seva organització s’han d’establir en el reglament del departament. En qualsevol cas, i d’acord amb el que preveu el seu reglament intern, els departaments poden organitzar-se per seccions funcionals d’àmbit docent, científic o científico-docent.

 

Article 17. Departaments interuniversitaris

La Universitat, a iniciativa dels departaments, pot acordar la constitució de departaments interuniversitaris mitjançant conveni amb altres universitats.

 

Article 18. Adscripció del personal acadèmic als departaments 

L’adscripció del personal acadèmic als departaments es realitza d’acord amb el que estableixi la normativa aprovada pel Consell de Govern.

 

Article 19. Creació, modificació, fusió i supressió           

19.1. La creació, modificació, fusió i supressió dels departaments correspon al Consell de Govern. 

19.2. La iniciativa per crear, modificar, fusionar i suprimir departaments correspon al mateix Consell de Govern, al rector o rectora, als departaments, als centres i a un grup de professors.

19.3. La proposta de creació ha d’anar acompanyada d’una memòria justificativa, que ha d’incloure com a mínim els aspectes següents:

a) Justificació de la conveniència de la seva creació i la denominació proposada.

b) Delimitació dels camps científic, tècnic, artístic o humanístic d’actuació.

c) Justificació acadèmica respecte dels objectius docents i de les línies de recerca.

d) Estudi econòmic referit als mitjans materials i personals necessaris, així com a les despeses de funcionament.

19.4. La proposta de modificació o supressió de departaments ha d’incloure una memòria justificativa que ha de descriure els efectes sobre les obligacions docents i sobre el personal acadèmic i d’administració i serveis que hi està adscrit. Les propostes requereixen l’informe previ dels departaments afectats. D’aquests informes se n’ha de donar compte al Consell de Govern per a la seva valoració abans de l’acord definitiu.

 

Article 20. Funcions

Són funcions dels departaments:

a) Organitzar, desenvolupar i avaluar plans docents, plans de recerca, els estudis oficials de postgrau que els òrgans de govern els adscriguin i activitats d’especialització i de formació al llarg de tota la vida, en els àmbits que els són propis.

b) Decidir conjuntament amb els centres el professorat que exercirà la docència en les matèries de la seva competència a l’efecte del Pla d’activitat docent i col·laborar amb els centres en el seu control.

c) Proposar l’establiment, la modificació o la supressió de matèries dels plans d’estudis que els afectin.

d) Proposar als òrgans competents de la Universitat les places de professorat funcionari o contractat que necessiten per al desenvolupament de les seves funcions, d’acord amb les directrius generals de planificació de professorat establertes per la Universitat, i proposar els membres de les comissions d’avaluació dels concursos en els termes establerts en aquests Estatuts.

e) Propiciar l’actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres, promovent la innovació i la millora docents i la formació pedagògica del seu professorat, i especialment del personal investigador en formació.

f) Participar en les tasques d’avaluació, acreditació i certificació del departament i del seu personal.

g) Cooperar entre ells i amb els altres centres i instituts universitaris o centres de recerca de la mateixa Universitat, i amb altres institucions i organismes públics i privats, en la realització de programes de recerca o docents i per promoure activitats interdisciplinàries o d’interès conjunt. A aquests efectes promouran l’establiment de convenis i dels contractes a què es refereix l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats.

h) Informar sobre les necessitats de personal d’administració i serveis.

i) Organitzar i distribuir entre els seus membres les tasques pròpies i coordinar les activitats i les iniciatives dels investigadors i dels grups de recerca reconeguts per la Universitat o per altres organismes oficials i donar-hi suport.

j) Administrar el seu pressupost.

k) Qualsevol altra funció que els assignin aquests Estatuts o les normes que els desenvolupin.

 

Article 21. Consultes preceptives

Els departaments han de ser escoltats preceptivament en les qüestions següents:

a) La seva modificació, supressió o fusió.

b) Les propostes de convocatòria de places de personal dels cossos docents universitaris que calgui proveir per concurs d’accés.

c) La contractació del seu personal docent i investigador en règim laboral.

d) La proposta de creació, modificació o supressió de centres en què imparteixin o hagin d’impartir docència i per a la implantació o supressió d’ensenyaments que els afectin.

e) L’autorització de llicències al seu personal acadèmic d’acord amb allò previst en la normativa interna de la Universitat.

f) En tots els altres casos en què el departament es vegi afectat directament.

        

Article 22. Òrgans de govern

22.1. Els òrgans de govern del departament són el consell de departament, el director o directora, els sotsdirectors i el secretari o secretària.

22.2. Els departaments s’han de dotar d’un reglament d’organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.

 

Capítol 4 Instituts universitaris de recerca

Article 23. Definició

Els instituts universitaris de recerca són centres dedicats a la recerca o a la creació artística. Poden realitzar activitats docents en els termes previstos en aquests Estatuts i en les normes que els desenvolupin, i proporcionar assessorament tècnic en l’àmbit de la seva competència. 

         

Article 24. Funcions

Són funcions dels instituts universitaris de recerca:

a) Organitzar, desenvolupar i avaluar plans de recerca, els estudis oficials de postgrau que els òrgans de govern els adscriguin i activitats d’especialització i de formació al llarg de tota la vida, en les àrees que siguin de la seva competència.

b) Propiciar l’actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres promovent la innovació i la millora docents i la formació pedagògica del seu professorat, especialment el personal investigador en formació.

c) Participar en les tasques d’avaluació, acreditació i certificació de l’institut i del personal que hi està adscrit.

d) Cooperar entre ells i amb els altres centres i departaments de la mateixa Universitat, i amb altres institucions i organismes públics i privats, en la realització de programes de recerca o docents, i per promoure activitats interdisciplinàries o d’interès conjunt. A aquests efectes promouran l’establiment de convenis i dels contractes a què es refereix l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats.

e) Informar sobre les necessitats de personal d’administració i serveis i de personal de suport a la recerca.

f) Organitzar i distribuir entre els seus membres les tasques pròpies i coordinar les activitats i les iniciatives dels investigadors i dels grups de recerca reconeguts per la Universitat o per altres organismes oficials i donar-hi suport.

g) Administrar el seu pressupost.

h) Qualsevol altra funció que els assignin aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin.

           

Article 25. Tipologia

25.1. Els instituts universitaris de recerca poden ser propis, en règim de conveni i adscrits. També es poden constituir instituts mixtos de recerca amb els organismes públics d’investigació, els centres del Sistema Nacional de Salut i altres centres de recerca públics o privats sense ànim de lucre, promoguts i participats per una administració pública.

25.2. El Consell de Govern estableix els criteris per a la creació o l’adscripció d’instituts universitaris de recerca.

 

Article 26. Creació, modificació, fusió i supressió d’instituts universitaris de recerca propis

26.1. La proposta per a la creació, la modificació, la fusió o la supressió d’instituts universitaris de recerca propis correspon al Consell de Govern, amb l’informe favorable del Consell Social.

26.2. La iniciativa de creació, modificació, fusió o supressió correspon al rector o rectora, al Consell de Govern, als instituts, centres i departaments de la Universitat o al professorat.           

26.3. La proposta de creació, modificació o fusió s’ha d’acompanyar d’una memòria justificativa que ha d’incloure, com a mínim, els aspectes següents:

a) Justificació de la conveniència de la creació de l’institut.

b) Justificació acadèmica de les línies de recerca i de les activitats docents en relació amb els plans de recerca i de docència de la UPF.

c) Estudi econòmic referit als mitjans materials i personals necessaris, així com a les despeses de funcionament.           

26.4. Les propostes de creació d’instituts universitaris de recerca propis requereixen l’informe dels departaments universitaris afectats. En cas de modificació, fusió o supressió es requereix l’informe dels instituts universitaris afectats. D’aquests informes se n’ha de donar compte al Consell de Govern per a la seva valoració abans d’elevar el seu acord al Consell Social.

 

Article 27. Membres dels instituts universitaris de recerca propis

27.1. Són membres dels instituts universitaris de recerca propis el personal docent i investigador que hi estigui adscrit, en els termes que s’estableixin en la normativa aprovada a l’efecte pel Consell de Govern. 

27.2. El personal docent i investigador de la Universitat pot estar adscrit a un institut mixt de recerca, en els termes que estableix la normativa aprovada pel Consell de Govern.

 

Article 28. Òrgans de govern

28.1. Els òrgans de govern dels instituts universitaris de recerca propis són el consell d’institut, el director o directora i el secretari o secretària. També s’hi inclou un consell assessor extern format per persones de prestigi i reconeguda expertesa en el camp d’actuació de l’institut.          

28.2. Els instituts universitaris de recerca propis s’han de dotar d’un reglament d’organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.

 

Article 29. Instituts universitaris de recerca en règim de conveni

Es poden crear instituts universitaris de recerca amb altres universitats o entitats públiques o privades mitjançant conveni en què s’han d’establir els òrgans de govern i el règim de funcionament d’aquests instituts. El Consell de Govern ha de vetllar perquè aquests instituts estableixin mecanismes de qualitat anàlegs als dels instituts universitaris de recerca propis.

 

Article 30. Adscripció d’instituts universitaris de recerca

Es poden adscriure a la Universitat com a instituts universitaris de recerca institucions o centres de recerca de caràcter públic o privat, mitjançant conveni. La proposta d’adscripció i, si escau, de desadscripció, correspon al Consell de Govern, amb l’informe favorable del Consell Social. El Consell de Govern ha de vetllar perquè aquests instituts estableixin mecanismes de qualitat anàlegs als dels instituts universitaris de recerca propis. En el conveni d’adscripció s’ha de determinar com s’imputen els resultats de recerca i de transferència de coneixement de l’institut a la Universitat.

 

Capítol 5 Altres centres i estructures acadèmics

Article 31. Altres centres o estructures     

31.1. La iniciativa de creació de centres o estructures docents necessaris per al compliment de les funcions de la Universitat correspon al rector o rectora, al Consell de Govern, als instituts, centres i departaments de la Universitat o al professorat.           

31.2. El procediment de creació, modificació, fusió i supressió d’aquests centres o estructures s’ha d’ajustar al que preveu l’article 11 d’aquests Estatuts.

 

Article 32. (Queda sense contingut)

 

Article 33. Centres de recerca

33.1. El Consell de Govern pot crear centres de recerca propis o promoure la participació en centres de recerca amb altres universitats o altres entitats públiques o privades, mitjançant conveni o altres formes de cooperació, o vincular centres de recerca mitjançant conveni quan la titularitat sigui d’una altra entitat pública o privada.

           

33.2. La iniciativa de creació o de participació en aquests centres correspon al rector o rectora, al Consell de Govern, als instituts, als centres, als departaments o al professorat.

           

33.3. Correspon al Consell de Govern aprovar la creació d’aquests centres o acordar-ne la col·laboració o vinculació, d’acord amb les directrius que ell mateix estableixi. En cas que el centre tingui personalitat jurídica pròpia o que la Universitat participi en la creació d’una altra entitat, caldrà l’aprovació del Consell Social.