Capítol 1 Disposicions comunes           

Article 71. Composició

La comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra està formada pels estudiants, el personal acadèmic i el personal d’administració i serveis.

     

Article 72. Drets

Són drets dels membres de la comunitat universitària:

a) Participar directament i estar representats en els òrgans de govern i representació en els termes establerts en aquests Estatuts.

b) Concórrer als programes d’intercanvi i mobilitat.

c) Participar en les activitats organitzades per la Universitat.

d) Ser informats de les qüestions que afectin la vida universitària.

e) Disposar d’unes instal·lacions i d’uns equipaments adequats que permetin el millor desenvolupament de les seves funcions, i utilitzar-los d’acord amb les normes que els regulen.

f) Disposar dels mitjans que facin possible la llibertat d’expressió i l’efectiu exercici dels drets d’associació i sindicació, dins les disponibilitats de la Universitat.

g) Rebre un tracte no sexista.

 

Article 73. Deures

Són deures dels membres de la comunitat universitària:

a) Contribuir a la millora de la Universitat.

b) Respectar les normes de convivència pròpies d’una comunitat universitària oberta i tolerant.

c) Respectar els drets dels altres membres de la comunitat universitària.

d) Respectar i conservar el patrimoni de la Universitat.

e) Exercir responsablement els càrrecs o la representació per als quals hagin estat designats o elegits.

f) Complir allò establert en aquests Estatuts i en les altres normes d’aplicació.

     

Article 74. Voluntariat i cooperació

La Universitat fomenta el voluntariat i les activitats de cooperació de la comunitat universitària.

 

Article 75. Integració de persones amb discapacitats i programes específics d’ajut

75.1. La Universitat ha d’assegurar a les persones amb discapacitats la igualtat d’oportunitats. Els ha de facilitar la plena mobilitat pels seus propis mitjans en les instal·lacions del campus i la seva participació plena i efectiva en l’activitat universitària. La Universitat elaborarà plans d’inclusió i es realitzaran les adaptacions oportunes en els processos d’accés i en el desenvolupament curricular dels estudiants en funció de les necessitats específiques d’aquests estudiants.

75.2. La Universitat col·laborarà amb les administracions públiques competents en l’aplicació dels programes específics per a víctimes del terrorisme i de la violència de gènere.

 

Article 76. Igualtat de gènere

76.1. La Universitat ha de promoure accions per assolir la igualtat d’oportunitats entre els homes i les dones en tots els àmbits universitaris. En les seves comunicacions i publicacions ha d’assegurar un ús no sexista del llenguatge.

76.2. La Universitat tindrà en la seva estructura d’organització una unitat d’igualtat per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre homes i dones.

 

Article 77. Conciliació de la vida familiar i laboral

La Universitat ha de portar a terme polítiques actives encaminades a afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral.

 

Article 78. Prevenció de riscos laborals

La Universitat ha d’assegurar el ple compliment de la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals.

           

Article 79. Antics alumnes  

Per tal de mantenir la vinculació entre la Universitat i els seus titulats, la Universitat desenvolupa el programa Alumni, en col·laboració amb l’Associació d’Antics Alumnes i altres associacions d’antics alumnes de centres del Grup UPF.

           

Article 80. Distincions de la UPF

El Consell de Govern aprovarà el reglament per a la concessió de premis, medalles, honors o distincions de reconeixement de la Universitat a persones o entitats amb mèrits docents, científics, culturals o socials rellevants o que tinguin o hagin tingut una especial vinculació amb la Universitat.

 

Capítol 2 Síndic o síndica de Greuges de la Universitat

Article 81. Definició i funcions

81.1. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra defensa els drets de tots els membres de la comunitat universitària, així com el compliment de tot allò que disposen aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin.           

81.2. És elegit pel Claustre, a proposta del rector o rectora, per una majoria de tres cinquenes parts dels claustrals presents, entre membres de la comunitat universitària o persones de reconegut prestigi no pertanyents a la Universitat. En cas que tingui atribuïdes funcions docents, ha de ser dispensat totalment o parcialment de l’exercici d’aquestes.

81.3. La durada del seu mandat és de set anys, sense possibilitat de reelecció.

           

Article 82. Règim de funcionament

82.1. El síndic o síndica de Greuges ha d’elaborar un informe anual, que ha de presentar davant el Claustre i el Consell Social.

82.2. Actua amb independència i autonomia respecte a les diferents instàncies universitàries. No està sotmès a mandat imperatiu ni a instruccions de cap autoritat acadèmica o òrgan de govern. Actua d’ofici o a instància de part, sense que les demandes d’actuació puguin ser sotmeses a cap tipus de formalitat. El Consell de Govern ha d’aprovar el reglament de funcionament del Síndic.

82.3. El síndic o síndica de Greuges pot accedir a qualsevol document intern de la Universitat. Tots els membres de la comunitat universitària han d’atendre les demandes que els adreci en l’exercici de les seves funcions.