Capítol 1. L'estudi (articles 140 al 163) 
- Secció 1. L'ensenyament i la funció docent (articles 140 al 144) 
- Secció 2. L'espai europeu d'ensenyament superior (article 145) 
- Secció 3. Estructura dels ensenyaments (articles 146 al 148) 
- Secció 4. Pragramació d'ensenyaments (article 149)
- Secció 5. Plans d'estudis (articles 150 al 152)
- Secció 6. Accés i admissió, permanència i verificació de coneixements (articles 153 al 155)
- Secció 7. Mobilitat d'estudiants i convalidació o adaptació d'estudis, transferència de crèdits i validació d'experiències laborals i professionals (articles 156 i 157)
- Secció 8. Estudis de doctorat (articles 158 i 159)
- Secció 9. Educació superior al llarg de tota la vida (article 160)
- Secció 10. Títols (articles 161 i 162)
- Secció 11. Comissió Competent en matèria de postgrau i doctorat(article163)
Capítol 2. Recerca i transferència de coneixement (articles 164 al 174) 
Capítol 3. Extensió universitària (article 175)

 

Capítol 1 L’estudi

Secció 1 L’ensenyament i la funció docent

Article 140. Orientació i finalitat dels ensenyaments

140.1. Els ensenyaments impartits a la Universitat Pompeu Fabra es dirigeixen a la formació integral dels estudiants.           

140.2. La Universitat promou la integració entre docència i recerca i la permanent adaptació d’aquestes activitats a les necessitats i demandes socials.

140.3. La Universitat promou l’experiència pràctica dels estudiants mitjançant convenis amb altres entitats.           

140.4. La Universitat impulsa i facilita la mobilitat i l’intercanvi amb altres universitats i centres amb els quals promou el reconeixement i la convalidació recíproca dels estudis cursats.

 

Article 141. Formació pedagògica i innovació i qualitat docents

141.1. La Universitat ha de vetllar perquè la docència impartida asseguri una formació universitària de qualitat, mitjançant la competència professional reconeguda del seu professorat, la tutorització dels estudiants i una metodologia docent innovadora i eficaç, amb el màxim aprofitament de les tecnologies aplicades a l’ensenyament universitari.

141.2. El Consell de Govern ha d’aprovar plans o programes adreçats a impulsar i a incentivar contínuament la formació inicial i permanent del professorat, la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius. Així mateix, ha de promoure programes d’incentivació i de reconeixement de la qualitat docent, dirigits tant al professorat com als equips docents.

141.3. La Universitat ha de garantir que el procés d’aprenentatge dels estudiants es desenvolupi mitjançant programes de tutorització i la difusió de la màxima informació sobre els processos docents. La Universitat ha de propiciar la millora dels processos d’aprenentatge dels estudiants.

141.4. La Universitat ha de garantir que el professorat, al llarg de la seva vida acadèmica, i especialment en la seva primera etapa d’activitat docent, gaudeixi d’una formació pedagògica destinada a l’actualització de coneixements, habilitats i competències.

141.5. La Universitat ha de promoure les terceres llengües en els ensenyaments oficials i propis.

 

Article 142. Avaluació de la docència

La docència impartida a la Universitat en tots els seus cicles és objecte d’avaluació, tant pel que fa al professorat com pel que fa al rendiment assolit pels estudiants. Conjuntament amb les agències avaluadores, es desenvoluparan metodologies i programes d’avaluació de la docència en les seves diverses modalitats.

 

Article 143. Comissió d’Ensenyament

L’avaluació de l’activitat docent i l’impuls de la millora i la innovació docents corresponen a la Comissió d’Ensenyament, que està formada per:

a) El rector o rectora.

b) Els degans i directors de centre.

c) Tres professors designats pel Consell de Govern entre professors d’acreditada competència docent.

d) Sis estudiants elegits per i entre ells.        

 

Article 144. Metodologies d’avaluació

144.1. L’avaluació de l’activitat docent del professorat s’ha de realitzar anualment amb metodologies i programes d’avaluació prèviament coneguts. Entre les metodologies s’ha d’emprar l’enquesta periòdica als estudiants sobre la satisfacció amb la docència teòrica i pràctica rebuda. Així mateix, s’ha de propiciar l’avaluació dels resultats assolits en termes de competències i coneixements adquirits.

144.2. La Comissió d’Ensenyament ha d’elaborar un informe anual de valoració de la docència, que serà àmpliament difós entre els òrgans de govern i la comunitat universitària. La Comissió també ha de realitzar informes individuals sobre l’activitat del professorat en cas que se li sol·liciti als efectes de promoure o de seleccionar el professorat o de concedir ajuts, incentius o altres programes.

 

Secció 2 L’espai europeu d’ensenyament superior

Article 145. Espai europeu d’ensenyament superior

La Universitat Pompeu Fabra organitza els seus ensenyaments oficials en tots els seus cicles i modalitats d’acord amb l’espai europeu d’ensenyament superior, amb les modalitats cícliques, les denominacions dels títols, la unitat de mesura acadèmica i el sistema de qualificacions previstos en la legislació vigent.

 

Secció 3 Estructura dels ensenyaments

Article 146. Naturalesa dels ensenyaments

La Universitat Pompeu Fabra imparteix ensenyaments adreçats a l’obtenció de títols oficials, així com estudis que condueixen a l’obtenció de títols i diplomes propis de la Universitat. També imparteix ensenyaments de formació al llarg de tota la vida.

 

Article 147. Ensenyaments oficials i propis

147.1. Els ensenyaments universitaris que condueixen a títols oficials, amb validesa en tot el territori de l’Estat, s’estructuren en tres cicles ─grau, màster universitari i doctorat—, i la seva superació dóna lloc, segons la modalitat, als títols previstos en la legislació vigent. 

147.2. Els ensenyaments universitaris que condueixen als títols i diplomes propis de la Universitat Pompeu Fabra donen lloc a les titulacions que acordi el Consell de Govern en el marc de la normativa vigent. D’aquests títols i diplomes se’n pot sol·licitar l’acreditació o certificació a l’autoritat competent, si així ho preveu la normativa vigent.

 

Article 148. Concerts sanitaris

Per tal de complir, en l’àmbit sanitari, les funcions que l’article 1.2 de la Llei orgànica d’universitats encomana a la Universitat, s’establiran els corresponents concerts amb les entitats responsables de les institucions i els establiments sanitaris en els quals s’hagin d’impartir els ensenyaments, a l’efecte de garantir la docència pràctica dels ensenyaments que ho exigeixen, segons la normativa vigent. L’aprovació del projecte de concert correspon al Consell Social.

 

Secció 4 Programació d’ensenyaments

Article 149. Àmbit i programació dels ensenyaments

149.1. Els ensenyaments de la Universitat es desenvolupen en tots els àmbits de la ciència, de la tècnica, de la cultura i de les arts.

149.2. La proposta d’incorporació d’ensenyaments que condueixen a títols oficials o propis a la Programació Universitària de Catalunya correspon al Consell de Govern, amb l’informe favorable del Consell Social. Les propostes de programació s’han d’acompanyar d’una memòria que ha de complir els requisits previstos en la normativa vigent i els que pugui desenvolupar el Consell de Govern. Per a la implantació o la supressió dels ensenyaments inclosos en la programació s’estarà a allò que disposa el títol II d’aquests Estatuts.

149.3. La Universitat propiciarà la interdisciplinarietat i la transversalitat de les titulacions.

149.4. La Universitat Pompeu Fabra desenvolupa ensenyaments en modalitat presencial. També pot desenvolupar ensenyaments semipresencials o a distància, especialment en el postgrau i en la formació al llarg de tota la vida.

 

Secció 5 Plans d’estudis

Article 150. Orientació dels plans d’estudis

Els plans d’estudis i els seus processos docents han de facilitar que l’estudiant, en finalitzar els estudis, hagi assolit les competències, tant específiques com generals, referents a l’autonomia, el raonament crític i la capacitat de comunicació i d’autoaprenentatge.

 

Article 151. Procediment d’aprovació

151.1. Els plans d’estudis dels ensenyaments que condueixen a títols oficials de grau són aprovats pel Consell de Govern a proposta dels centres corresponents.  En el cas dels plans d’estudis d’ensenyaments oficials de postgrau, la proposta ha de ser aprovada prèviament per la comissió competent en matèria de postgrau i doctorat, a proposta de les unitats acadèmiques responsables.

151.2. El Consell de Govern ha d’establir els criteris i el procediment per a l’aprovació, la modificació, el seguiment i l’avaluació dels plans d’estudis, en els termes establerts en la normativa vigent. Les propostes de títols oficials han d’incloure, com a mínim, una memòria d’acord amb els criteris establerts pels organismes de verificació dels plans d’estudis. Les propostes de títol propis han d’incorporar les dades que s’estableixen en la normativa que aprovi el Consell de Govern.

151.3. El rector o rectora ha de designar una comissió per a l’elaboració dels plans d’estudis d’aquelles titulacions oficials que no siguin impartides per cap centre de la Universitat Pompeu Fabra. La proposta d’aquests plans pot partir del mateix rector o rectora, del Consell de Govern o bé de qualsevol centre, estudi, departament o institut universitari de recerca, i ha d’incloure una memòria amb el mateix contingut que l’especificat en l’apartat 2 d’aquest mateix article.

 

Article 152. Avaluació

Abans d’aprovar o de modificar totalment un pla d’estudis, el rector o rectora pot sotmetre’l a l’avaluació d’experts externs a la Universitat.

 

Secció 6 Accés i admissió, permanència i verificació de coneixements

Article 153. Accés i admissió

153.1. L’accés a la Universitat Pompeu Fabra està obert als estudiants que acreditin els requisits acadèmics necessaris per ingressar-hi, segons el que disposa la legislació vigent.

153.2. El Consell de Govern, d’acord amb la legislació bàsica i tenint en compte la programació de l’oferta de places disponibles, ha d’establir els procediments per a l’accés, l’admissió i la reincorporació d’estudiants, amb respecte als principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Els processos d’accés i d’admissió han de ser transparents i objectius. Amb caràcter general, els processos selectius han de garantir la correcció anònima.

153.3. A l’efecte de garantir que els estudiants concorrin als processos d’accés i d’admissió en igualtat de condicions, la Universitat s’ha de coordinar, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, amb la resta d’universitats.

153.4. Correspon al Consell de Govern aprovar els requisits per autoritzar la simultaneïtat d’estudis i la reincorporació a la Universitat.

 

Article 154. Règim de permanència

Correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència en els estudis oficials i propis impartits per la Universitat Pompeu Fabra.

 

Article 155. Verificació de coneixements i revisió de qualificacions

El Consell de Govern ha d’establir els procediments de verificació dels coneixements dels estudiants. Els estudiants tenen dret a la revisió de les qualificacions finals que hagin obtingut, d’acord amb el que reglamentàriament estableixi el Consell de Govern.

 

Secció 7 Mobilitat d’estudiants i convalidació o adaptació d’estudis, transferència de crèdits i validació d’experiències laborals o professionals.

Article 156. Mobilitat d’estudiants i convalidació o adaptació d’estudis, transferència de crèdits i validació d’experiències laborals o professionals.

El Consell de Govern ha de regular els procediments de convalidació o adaptació d’estudis, de transferència de crèdits i de reconeixement de crèdits i activitats per facilitar la mobilitat dels estudiants, d’acord amb els criteris establerts en la normativa vigent. També ha de regular la validació d’experiències laborals o professionals per accedir als ensenyaments.

 

Article 157. Continuïtat d’estudis en altres països de la Unió Europea

La Universitat Pompeu Fabra ha de prendre les mesures oportunes per facilitar que els estudiants que hagin accedit a la Universitat puguin continuar els seus estudis en altres universitats de l’espai europeu d’ensenyament superior. Amb aquesta finalitat, s’afavorirà, en el marc de la normativa vigent, que els models d’accés i permanència puguin ser reconeguts i acceptats a les universitats de l’espai europeu d’ensenyament superior.

 

Secció 8 Estudis de doctorat  

Article 158. Finalitat i òrgans competents

158.1. Els estudis de doctorat tenen com a finalitat l’especialització de l’estudiant en la seva formació investigadora dins de qualsevol àmbit del coneixement científic, tècnic, humanístic o artístic, tant per a l’entorn acadèmic com per al món professional i de les empreses.

158.2. Correspon al Consell de Govern aprovar el reglament sobre els estudis oficials de tercer cicle a la Universitat en desenvolupament de la normativa vigent i d’aquests Estatuts.

158.3. La proposta, la responsabilitat i la coordinació acadèmica dels estudis de doctorat correspon a les estructures o unitats acadèmiques que determini la Universitat. La docència de doctorat correspon als professors amb títol de doctor.

 

Article 159. Admissió

L’admissió dels aspirants als estudis de doctorat correspon a l’òrgan que determini la normativa prevista en l’article anterior, amb respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

 

Secció 9 Educació superior al llarg de tota la vida

Article 160. Finalitat i òrgans competents

160.1. La Universitat ha d’oferir programes d’educació superior que permetin la formació universitària i l’actualització de coneixements i habilitats al llarg de tota la vida. Aquests programes s’han d’adequar al que estableixi el Consell de Govern quant a la denominació, els requisits d’accés i el procediment d’aprovació i de finançament.

160.2. El Consell de Govern ha de vetllar perquè l’oferta d’aquests programes, amb independència de l’òrgan acadèmic o instrumental de la Universitat que els gestioni, sigui coherent i complementària de la programació del postgrau oficial que ofereix la Universitat.

160.3. Aquests ensenyaments poden tenir caràcter interuniversitari i es poden desenvolupar en col·laboració amb altres institucions o entitats mitjançant conveni.

 

Secció 10 Títols

Article 161. Format i informació dels títols

161.1. Els títols oficials s’han d’acompanyar del suplement europeu del títol, amb la informació sobre el nivell i el contingut dels ensenyaments cursats, d’acord amb la normativa aplicable. Els títols de doctor, quan sigui procedent, inclouran la menció europea, en els termes previstos en la legislació vigent.

161.2. El Consell de Govern ha de regular el format i el contingut dels títols i diplomes dels estudis propis i dels programes de formació al llarg de tota la vida, de manera que la seva denominació o el seu format no puguin induir a confusió amb els títols oficials.

         

Article 162. Doctorat honoris causa

El Consell de Govern ha d’aprovar el procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra. La proposta per a la concessió del títol de doctor honoris causa poden fer-la el mateix Consell de Govern, el rector o rectora, els departaments, els instituts universitaris de recerca, els centres o un terç dels membres claustrals. Les propostes han d’incloure una justificació raonada dels mèrits dels candidats a rebre el títol, i són valorades per una comissió designada pel Consell de Govern.

 

Secció 11 Comissió competent en matèria de postgrau i doctorat

Article 163. Comissió competent en matèria de postgrau i doctorat

La comissió competent en matèria de postgrau i doctorat de la Universitat Pompeu Fabra és l’òrgan competent sobre les qüestions que afectin el postgrau, d’acord amb el que estableixen la legislació vigent, aquests Estatuts i la normativa que es dicti per desenvolupar-los. És presidida pel rector o rectora i està composta per personal acadèmic permanent doctor representatiu dels diferents àmbits científics, designats pel Consell de Govern entre els que compleixin els requisits de competència docent i investigadora previstos en la normativa vigent.

 

Capítol 2 Recerca i transferència de coneixement

Article 164. Principis generals

164.1. La recerca, el desenvolupament de la recerca científica, tècnica i artística i la transferència de coneixement a la societat són una funció essencial de la Universitat Pompeu Fabra i, també, una garantia de la innovació i la renovació de l’activitat docent.

164.2. La Universitat ha de fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació, així com la seva transferència i divulgació a la societat. En aquest sentit, també és una funció essencial de la Universitat la formació d’investigadors.

164.3. La Universitat reconeix i garanteix la llibertat de recerca en el seu si, i afavoreix  i promou la dedicació a la recerca de tot el seu personal docent i investigador permanent. Els òrgans de govern de la Universitat han d’impulsar l’adopció de codis de bones pràctiques científiques.

164.4. El Consell de Govern, en el marc dels plans estratègics de la Universitat, ha de fomentar i potenciar una política científica i tecnològica pròpia, de qualitat i excel·lència i de caràcter interdisciplinari i multidisciplinari, amb la finalitat d’obtenir la màxima competència internacional, en particular en el marc de l’espai europeu de recerca.

164.5. El Consell de Govern ha d’establir programes de suport, foment i coordinació de la recerca i de desenvolupament, innovació i divulgació científics. També ha de promoure la participació en els plans impulsats pels organismes oficials que financen la recerca i la formació del personal investigador, així com les relacions amb el món professional i empresarial.     

 

Article 165. Avaluació

L’activitat i la dedicació a la recerca i la contribució al desenvolupament científic, tecnològic o artístic del personal docent i investigador seran objecte d’avaluació de manera periòdica. L’avaluació té com a finalitat poder retre comptes i fonamentar la presa de decisions en matèria de política científica i de professorat a la Universitat. Els resultats obtinguts seran un criteri rellevant per valorar el desenvolupament de l’activitat professional del personal docent i investigador.

 

Article 166. Gestió de la recerca

La Universitat s’ha de dotar de les unitats administratives i de les estructures d’organització adients per garantir el suport adequat al personal docent i investigador en la presentació de sol·licituds d’ajuts competitius i en la contractació de tercers, així com per impulsar la transferència de tecnologia i de coneixements a la societat.

 

Article 167. Organització de la recerca

167.1. La recerca, el desenvolupament, la innovació i la divulgació corresponen al personal acadèmic, als departaments i als instituts universitaris i centres de recerca, així com al personal que la Universitat contracti per al desenvolupament de projectes de recerca científica i tècnica.

167.2. El Consell de Govern ha d’establir els criteris d’organització i de gestió per promoure la recerca, el desenvolupament de la recerca científica, tècnica i artística i la transferència de coneixement dins els departaments i instituts universitaris i els centres de recerca propis o altres estructures de recerca. Es promourà que els grups de recerca desenvolupin la seva carrera professional amb una presència equilibrada d’homes i dones en tots els seus àmbits.

 

Article 168. Parcs científico-tecnològics

Amb l’objectiu de promoure aliances i d’afavorir la cooperació amb altres institucions, la Universitat, mitjançant els acords oportuns, pot crear o participar en la creació de parcs científico-tecnològics que apleguin centres de recerca de la mateixa Universitat, d’altres universitats, d’empreses i d’altres institucions. Correspon al Consell de Govern acordar-ne la creació o la participació.

 

Article 169. Serveis científico-tècnics

La Universitat s’ha de dotar de serveis científico-tècnics de suport a la recerca, al desenvolupament, a la innovació i a la divulgació que s’hi desplega. Aquests serveis poden ser propis o coordinats amb altres universitats o centres de recerca. La regulació sobre la creació, l’organització i el funcionament dels serveis científico-tècnics correspon al Consell de Govern.

 

Article 170. Contractes a l’empara de l’article 83 de la LOU

170.1. Els departaments i els instituts universitaris i centres de recerca propis, i el seu personal acadèmic i els grups de recerca a través d’aquells, poden subscriure contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o d’activitats específiques de formació, o per a la participació en empreses de base tecnològica, en els termes establerts en l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats i les normes bàsiques que dicti el Govern de l’Estat.

170.2.La Universitat ha de promoure, d’acord amb l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats, la mobilitat del personal docent i investigador per a la cooperació amb el sector productiu, així com el desenvolupament conjunt de programes i projectes de recerca i desenvolupament tecnològic, la creació d’estructures mixtes i la pertinença i participació activa en xarxes de coneixement i plataformes tecnològiques.

170.3. Correspon al rector o rectora autoritzar aquests contractes i la compatibilitat del personal docent i investigador que hi participi, d’acord amb la normativa que aprovi el Consell de Govern. En aquesta normativa s’ha d’establir el procediment per a la tramitació dels contractes i els criteris d’afectació dels béns i dels ingressos obtinguts mitjançant aquests. La Universitat ha de ser compensada per tots els costos directes i indirectes que siguin atribuïbles a cada contracte. En els contractes s’han de fixar els compromisos de cada part i les qüestions relatives a la titularitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’obra resultant.

 

Article 171. Empreses de base tecnològica i innovadora

171.1. La Universitat, per tal d’afavorir la capacitat emprenedora del personal acadèmic i dels  estudiants, impulsarà la creació d’empreses de base tecnològica o que siguin innovadores en els seus àmbits d’actuació o bé la participació en aquestes, en les quals podrà participar el seu personal docent i investigador en els termes previstos en la legislació vigent. La creació d’aquestes empreses, als efectes d'allò previst a la disposició addicional 24a de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, requereix l’aprovació del Consell de Govern, previ informe del Consell Social, i l’informe del departament al qual pertanyi el professor o professora. En el procés de creació d’empreses s’han de preservar els interessos i els drets econòmics de la Universitat.

171.2. En els casos en què una empresa de base tecnològica es creï o desenvolupi a partir de patents o de resultats generats per projectes de recerca finançats totalment o parcialment amb fons públics i realitzats a la Universitat, el personal docent i investigador funcionari dels cossos docents i el contractat amb vinculació permanent que fonamenti que hi ha participat podrà sol·licitar l’autorització per incorporar-se a aquesta empresa, mitjançant una excedència temporal, en els termes previstos en l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats i normes de desenvolupament.

 

Article 172. Propietat industrial i intel·lectual

172.1. El personal acadèmic i el personal de suport a la recerca de la Universitat Pompeu Fabra han de fer constar la seva vinculació a la Universitat quan publiquin o difonguin els resultats de la seva recerca.

172.2. Correspon a la Universitat, d’acord amb la legislació vigent, la titularitat de les invencions de recerca realitzades pel seu personal acadèmic com a conseqüència de les activitats desenvolupades en l’àmbit específic de les seves funcions a partir dels plans de recerca i innovació tecnològica i com a resultat dels treballs a què es refereix l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats, llevat que s’hagi establert contractualment la destinació dels resultats per a qui encarregui la recerca.

172.3. El Consell de Govern ha d’aprovar la normativa sobre propietat industrial de la Universitat, en la qual s’ha d’establir el sistema de distribució entre la Universitat i l’investigador o investigadora en cas d’explotació de les invencions. Així mateix, el Consell de Govern ha d’aprovar la normativa sobre propietat intel·lectual de les obres que generen drets d’autor i que s’han realitzat amb mitjans de la Universitat.

 

Article 173. Memòria de recerca

La Universitat Pompeu Fabra ha d’elaborar periòdicament una memòria de les activitats de recerca, de desenvolupament de la recerca científica, tècnica i artística i de transferència de coneixement dutes a terme.

 

Article 174. Comissió de Recerca

174.1. La Comissió de Recerca és l’òrgan d’assessorament sobre les matèries següents:

a) La política general de recerca de la Universitat Pompeu Fabra, els seus plans estratègics de recerca i els instruments per al seu desenvolupament i les prioritats d’actuació.

b) La concessió dels ajuts o beques inclosos en els programes de recerca propis de la Universitat, d’acord amb els criteris aprovats pel Consell de Govern.

c) L’assignació dels recursos externs per al foment, el suport i la coordinació de la recerca, així com la distribució del pressupost de la Universitat dedicat a recerca, a desenvolupament de la recerca científica, tècnica i artística i a transferència de coneixement.

d) El reconeixement de grups o altres formes d’organització de la recerca.

e) L’elaboració de la memòria de les activitats de recerca, de desenvolupament de la recerca científica, tècnica i artística i de transferència de coneixement de la Universitat.

f) Els indicadors i la metodologia que s’han d’emprar en els processos d’avaluació externa.

g) Aquelles altres matèries que en relació amb la recerca, el desenvolupament de la recerca científica, tècnica i artística i la transferència de coneixement li sol·liciti el rector o rectora o el Consell de Govern.  

174.2. La Comissió de Recerca és presidida pel rector o rectora i està formada per personal acadèmic permanent doctor de diferents àmbits del saber designats pel Consell de Govern. Els professors dels cossos docents han de tenir, com a mínim, dos períodes d’activitat investigadora, i els investigadors o professors contractats han de tenir una competència investigadora equivalent.

 

Capítol 3 Extensió universitària

Article 175. De l’esport i l’extensió universitària

175.1. La Universitat Pompeu Fabra, a més de les seves funcions bàsiques d’ensenyament i recerca, desenvolupa activitats de pràctica esportiva i d’extensió universitària adreçades a tots els membres de la comunitat universitària i a la societat en general, amb la finalitat de contribuir a la divulgació de la cultura, de la ciència i de la tècnica i a la difusió del coneixement com a pressupòsits del progrés social.

175.2. La Universitat pot realitzar aquestes activitats per si sola o en conveni amb altres entitats públiques o privades.

175.3. La Universitat ha de fomentar la participació de la comunitat universitària en activitats i projectes de cooperació internacional i solidaritat, així com d’impuls de la pau, del desenvolupament sostenible i del respecte al medi ambient, com a elements essencials del progrés solidari.

175.4. La Universitat ha d’arbitrar els mitjans necessaris per potenciar el seu compromís amb la reflexió intel·lectual i amb la creació i la difusió de la cultura, especialment acostant les cultures humanística i científica i propiciant-ne la transmissió a la societat mitjançant la divulgació de la ciència.