Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011

Els nous models metodològics per a la docència, derivats de l'adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), els canvis socials i la voluntat d'oferir una educació superior més adient al moment actual, permeten a les universitats adaptar els processos d'aprenentatge a una formació més integral, de millor qualitat i de major rendiment acadèmic.

Dins d'aquesta adaptació metodològica i curricular en la qual les universitats es veuen immerses, l'acció tutorial esdevé una acció docent rellevant i eficaç en el procés d'aprenentatge dels estudiants.

En el nostre entorn més proper, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en les propostes de millora que incorpora el seu Informe 1999, proposa "Impulsar, allà on encara no s'ha fet, els programes d'atenció tutorial personalitzats."

En el procés d'elaboració de les memòries per a la sol·licitud de verificació de títols oficials, en el marc de l'adaptació a l'EEES, el conjunt dels estudis de la Universitat Pompeu Fabra ja ha incorporat els compromisos relatius a sistemes de suport i d'orientació als estudiants, apostant, bàsicament, per la figura del tutor personal de l'estudiant.

D'altra banda, l'Estatut de l'Estudiant Universitari, aprovat el Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, estableix com un dret dels estudiants de grau, la tutoria personalitzada des del primer curs i al llarg dels estudis.

Com a resultat d'aquesta anàlisi contextual, la UPF es decanta per un model de tutoria completa a l'estudiant, que tingui en compte tots els aspectes que li afecten durant el seu aprenentatge al llarg de tots els anys d'estudi. Aquest model és molt proper a l'anglosaxó i es considera més adient als nous entorns d'educació superior.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA:

Article 1. L'acció tutorial

L'acció tutorial s'entén com una activitat docent del professor envers l'estudiant, de caire orientador i formatiu, amb la finalitat d'orientar, assessorar i donar suport a l'estudiant en el seu procés de formació personal, acadèmica i professional.

Article 2. Objectius

2.1. L'acció tutorial ha de satisfer tant els objectius dels estudiants com els de la universitat.

2.2. Les tutories tindran com a finalitat:

a) Afavorir la integració de l'estudiant a la universitat.

b) Rebre estímuls per al procés d'aprenentatge dels estudiants.

c) Afavorir la participació en tots els nivells de la institució. 

d) Configurar millor l'itinerari curricular de cada estudiant.

e) Facilitar la maduració del projecte personal i professional de cada estudiant. 

f) Millorar la qualitat del procés d'aprenentatge.

g) Personalitzar l'educació universitària.

h) Afavorir l'ús adequat dels diferents serveis i recursos que la institució

posa a l'abast de l'estudiant.

i) Reduir l'abandonament acadèmic.

j) Millorar el rendiment acadèmic.

 Article 3. Característiques de la tutoria

- Tots els estudiants tindran assignat un tutor o tutora.

- El tutor o tutora tindrà assignats un màxim de 15 estudiants llevat d'aquelles situacions en les quals els degans i directors, justificadament, decideixi assignar un nombre superior d'estudiants a un tutor o tutora.

- L'acció tutorial comprendrà tots els anys acadèmics en què l'estudiant estigui matriculat.

- L'acció tutorial es desenvoluparà individualment i en grup. L'atenció individualitzada pot ser a requeriment del tutor o tutora o a petició de l'estudiant. Es desenvoluparà presencialment. Es podrà reforçar l'acció tutorial mitjançant formats virtuals.

- Els estudiants seran convocats un mínim de tres vegades al llarg del curs acadèmic, una sessió de grup a l'inici del curs i dues d'elles en sessió individual amb una periodicitat trimestral.

Article 4. Tipus de tutoria

4.1. Orientació personal

Les accions a desenvolupar estan referides als següents àmbits:

- Nivell d'adaptació personal i social.

- Interacció amb d'altres estudiants i la institució.

- Derivació a serveis de suport de la universitat.

4.2. Orientació acadèmica

Els temes en què el tutor o tutora orientarà en aquest tipus de tutoria són:

- Seguiment del rendiment acadèmic.  

- Assessorament sobre les estratègies d'aprenentatge.

- Contribució a la definició de l'itinerari curricular.

4.3. Orientació professional

El tutor orientarà l'estudiant en la presa de decisions de qüestions com:

- Pràctiques en institucions i empreses.

- Elecció de la formació de postgrau.

- Estratègies d'inserció laboral.

4.4. Necessitats específiques de supervisió

El tutor o tutora té una especial responsabilitat en situacions com:

- Règim de dedicació a l'estudi a temps parcial.

- Necessitats educatives especials.

- Esportistes d'elit.

- Risc de fracàs acadèmic, definit com esgotament de dues convocatòries d'una assignatura.

- Petició de la cinquena convocatòria d'avaluació d'una assignatura.   

- Altres situacions que, en opinió dels degans i directors de centre, aconsellin una supervisió estricta.

Article 5. Funcions del tutor o tutora

5.1.  Les funcions del tutor o tutora són:

a) Traslladar el coneixement de la universitat a l'estudiant.

b) Vetllar per l'adaptació de l'estudiant a la universitat.

c) Conèixer els interessos dels estudiants.

d) Estimular l'estudi i el rendiment acadèmic.

e) Supervisar el recorregut acadèmic dels estudiants.

f) Ajudar en situacions de dificultat personal o d'estudi.

g) Emetre informes en situacions de peticions de cinquena convocatòria d'avaluació d'una assignatura.

h) Orientar els estudiants en el seu projecte personal i professional.

5.2. Mitjançant resolució, el vicerector o vicerectora competent en matèria de docència i ordenació acadèmica podrà actualitzar les funcions dels tutors i concretar les tasques específiques inherents a les referides funcions.

Article 6. Designació de tutors

L'acció tutorial és una activitat docent dels professors universitaris.

Els degans i els directors de centre designaran els tutors entre el professorat que imparteixi docència en l'ensenyament corresponent.

La designació com a tutor o tutora implicarà el reconeixement de la dedicació docent que la universitat aprovi.

Article 7. Formació dels tutors

Prèviament a l'inici de cada curs, el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) organitzarà una sessió informativa adreçada a descriure i comentar els aspectes més importants de les funcions del tutor o tutora, els materials de suport de què disposa, i a informar respecte de les novetats del curs relacionades amb l'acció tutorial.

Aquesta sessió està dirigida a tots els tutors, i els degans i directors de centre vetllaran per l'assistència d'aquells tutors que iniciïn la seva tasca en aquell curs acadèmic.

D'acord amb els resultats de l'avaluació qualitativa de l'acció tutorial general de la Universitat o particular de cada ensenyament, el vicerector o vicerectora competent en matèria de docència i ordenació acadèmica incorporarà en el catàleg de formació del CQUID les accions formatives que se'n derivin.

Article 8. Competències

8.1. Corresponen al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència i ordenació acadèmica les competències següents:

a) Vetllar per l'aplicació d'aquesta normativa.

b) Implantar les accions de millora que corresponguin.

c) Assegurar la coordinació de les accions tutorials del conjunt d'estudis de la universitat.

8.2. Corresponen a la Comissió d'Ensenyament les competències següents:

a) Establir l'avaluació de l'acció tutorial. 

b) Valorar els resultats de l'avaluació.

c) Proposar al vicerector o vicerectora les propostes de millora corresponents.

8.3. Corresponen als degans i directors de centre, com a responsables de l'acció tutorial dels seus estudis, les competències següents:

a) Nomenar els tutors.

b) Vetllar per l'adequada execució de l'acció tutorial en els ensenyaments del seu centre.

c) Acordar les mesures de millora que corresponguin.   

8.4. Corresponen als caps d'estudis les competències següents:

a) Coordinar els tutors.

b) Proposar el nomenament dels tutors.

c) Assegurar el coneixement del pla d'estudis per part dels tutors.

d) Coordinar els horaris i els espais de reunió.            

e) Dinamitzar els tutors mitjançant el seguiment de l'acció tutorial i l'assessorament als tutors.

f) Proposar millores en l'execució de l'acció tutorial dels ensenyaments del seu centre.

g) Proposar accions formatives per als tutors.

h) Elaborar la memòria anual de l'acció tutorial dels ensenyaments del seu centre.

8.5. Corresponen als tutors les competències següents:

a) Desenvolupar les funcions previstes en l'acció tutorial.

b) Participar en les reunions de coordinació de tutors a les quals se'ls convoqui.

c) Convocar les reunions dels estudiants assignats.

d) Enregistrar l'assistència dels estudiants i portar una fitxa de seguiment per a cadascun d'ells dels elements bàsics de l'acció tutorial.

Article 9. Avaluació

Es preveuen dos tipus d'avaluació:

1. L'avaluació quantitativa, referida al nivell d'assistència a les sessions de tutoria per part dels estudiants. Aquesta avaluació es durà a terme anualment, i consistirà en la recopilació del nombre d'estudiants que accedeixen a les tutories i es desenvoluparà informàticament. En serà responsable la Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació (UEPA), sota la direcció del vicerector o vicerectora competent en matèria de docència i ordenació acadèmica.

2. L'avaluació qualitativa, que valorarà la implantació de l'acció tutorial, el compliment dels seus objectius i el nivell de satisfacció dels estudiants i dels tutors. Serà executada per la UEPA, sota la direcció del vicerector o vicerectora competent en matèria de docència i ordenació acadèmica, a proposta de la Comissió d'Ensenyament. Es farà com a mínim una vegada cada tres anys.

Disposició final. Aquesta normativa entrarà en vigor en el curs 2011-2012 i s'aplicarà als estudiants de primer de grau i s'anirà implantant de manera progressiva curs a curs conforme avancin les cohorts.