Vist que, en data 9 de desembre del 2020, el Consell de Govern acorda les bases del “Premi Treball de Fi de Màster / Tesi en Gènere”.

Vist que, en el quart punt de dites bases s’estableix que el treball s’ha de presentar electrònicament al Registre General de la UPF.

Vist que aquest premi té com a requisit haver presentat un treball fi de màster o una tesi doctoral en qualsevol dels programes de màster o de doctorat de la UPF o dels seus centres adscrits, durant els cursos acadèmics que s’indiquin en la convocatòria.

Atès que la disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, “faculta al secretari o secretària general de la UPF perquè estableixi, mitjançant resolució expressa, els tràmits i les actuacions objecte de l’obligació dels membres de la comunitat universitària a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics, que han de ser publicats a la seu electrònica de la UPF”.

En ús de les competències atribuïdes al Secretari General a l’esmentada disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra;

 

RESOLC:

Primer. Incorporar la presentació del treball de fi de màster o de la tesi doctoral per a la participació en el “Premi Treball de Fi de Màster / Tesi en Gènere” com a tràmit en el qual els participants i les participants a dit premi tenen l’obligació de relacionar-se amb la Universitat per mitjans electrònics.

Segon. Actualitzar la relació de tràmits en què s’estableix l’obligació esmentada i disposar la publicació d’aquesta resolució a la seu electrònica de la UPF.

Tercer. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el rector en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Pere Torra i Pla

Secretari General

 

Barcelona,1 de febrer del 2021