Atès que la Universitat Pompeu Fabra inicia el tràmit de la sol·licitud d’assignació de mesures organitzatives especials i que aquest s’incorpori entre els que es determina l’obligació de relacionar-se amb la Universitat per mitjans electrònics,

Vist que aquest tràmit s’adreça, amb caràcter general, al personal d’administració i serveis i al personal docent investigador, sense que es prevegin altres especificitats;

Atès que la disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, “faculta el secretari o secretària general de la UPF perquè estableixi, mitjançant resolució expressa, els tràmits i les actuacions objecte de l’obligació dels membres de la comunitat universitària a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics, que han de ser publicats a la seu electrònica de la UPF.”

En ús de les competències atribuïdes a l’esmentada disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra;

HE RESOLT:

Primer. Incorporar la presentació de la sol·licitud del tràmit d’Assignació de Mesures Organitzatives Especials del personal d’administració i serveis i del personal docent investigador com a tràmit en el qual els membres d'aquest personal tenen obligació de relacionar-se amb la Universitat per mitjans electrònics.

Segon. Actualitzar la relació de tràmits en què s’estableix l'obligació esmentada i disposar la publicació d’aquesta resolució a la seu electrònica de la UPF .

Tercer. Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el rector en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la notificació.

 

 

Pere Torra i Pla

Secretari general

Barcelona, 16 de desembre del 2022