Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013

La UPF és una universitat amb una especial dedicació a la recerca: distingida com a Campus d'Excel·lència Internacional, ocupa un lloc destacat en la recerca europea, promou projectes de col·laboració amb les millors universitats i apareix en els rànquings de prestigi internacional. Per continuar millorant en aquest àmbit cal no deixar d'incentivar la mobilitat internacional del professorat efectuant estades en altres universitats. La UPF ja s'ha dotat de programes com el de llicències d'estudis i el de sabàtics per afavorir aquesta mobilitat en el termini d'un curs acadèmic.

La Comissió Europea, en el marc de les accions Marie Curie, convoca ajuts pel desenvolupament professional que preveuen la mobilitat d'una durada superior a un any. Alguns d'aquests programes preveuen la contractació laboral per part de la universitat o centre de recerca, fet que obliga al professor permanent de la UPF a sol·licitar el passi a la situació d'excedència per interès particular. Una vegada finalitzat el període de mobilitat el professor pot reingressar al servei actiu sempre que el període hagi estat comprès entre dos i cinc anys, la plaça no s'hagi amortitzat ni s'hagi proveït per convocatòria publica.

Per evitar la situació d'incertesa que pot causar aquesta situació, i amb l'objectiu d'incentivar la participació del professorat en convocatòries com les accions de mobilitat del programa Marie Curie o en d'altres de semblants que puguin sorgir en el futur, és necessari garantir al professorat permanent que podrà reingressar a la seva plaça quan finalitzi la seva participació en el programa. És per aquest motiu que el Consell de Govern

ACORDA:

1. El professor permanent que obtingui un ajut de mobilitat podrà gaudir d'una llicència per estudis en els termes establerts en la legislació general o en el conveni col·lectiu aplicable i en la normativa interna de la Universitat. En la concessió de la llicència s'establiran les retribucions a percebre per qualsevol institució i concepte.

2. En cas que les condicions establertes per l'entitat concedent de l'ajut exigeixin la concertació d'un contracte laboral, els professors passaran a la situació d'excedència voluntària per interès particular amb garantia de reingrés quan es donin totes i cadascuna de les següents condicions:

a. L'ajut prové d'una convocatòria competitiva de nivell internacional

b. L'ajut inclou l'obligatorietat d'una contractació específica per desplaçar-se a una universitat o centre de recerca estrangers, durant una part o tot el període de vigència

c. L'ajut té una durada superior a dos anys

d. L'ajut és incompatible amb el manteniment de la situació administrativa de servei actiu

3. La plaça que ocupava el professor al que se li reconegui una excedència per interès particular amb garantia de reingrés no serà amortitzada ni es convocarà a concurs d'accés en un termini de 5 anys.

4.  A la finalització de l'ajut, el professor haurà de sol·licitar el reingrés en un termini màxim d'un mes. El retorn a la plaça que ocupava en el moment de ser-li concedida la llicència o de passar a la situació d'excedència serà automàtic a partir de la sol·licitud de reingrés.