1. Vist l’article 3 del Reglament Electoral de la UPF, i l’article 51.2 i la disposició addicional tercera dels Estatuts de la UPF;

Ateses les diverses modalitats actuals de nomenament i contractació del personal docent i investigador a la UPF, algunes no previstes en el moment d’aprovació del Reglament Electoral i dels Estatuts de la UPF;

Vist que els Estatuts conformen els col·legis electorals del personal docent i investigador en tres agrupacions: en el sector A, els professors doctors permanents; en el sector B, els professors doctors en places temporals, en vies de permanència o no; i en el sector C, la resta de categories temporals on no es requereix ser doctor.

La Junta Electoral,  d’acord amb les competències previstes a l’article 15, lletres a) i b) del Reglament Electoral, acorda els criteris següents d’elaboració del cens electoral de les eleccions a rector:

Conformació del cens dels col·legis electorals

Sector A: el 51% correspon al sector conformat pels professors doctors amb vinculació permanent.

Cossos docents:

 • Catedràtics d’universitat
 • Titulars d’universitat
 • Titulars d’escoles universitàries doctors

Professors contractats laborals:

 • Catedràtics contractats
 • Professors agregats
 • Professors col·laboradors doctors

Altres:

 • Investigadors ICREA (disposició addicional tercera, apartat 5, dels Estatuts de la UPF)

Sector B: el 9% correspon al sector conformat pels professors lectors, els professors visitants, el personal investigador propi o vinculat i els professors emèrits.

 • Professors agregats interins
 • Professor Tenure-Track
 • Professor indefinit no fix
 • Professors lectors
 • Contracte Postdoctoral
 • Contracte Postdoctoral -FPI
 • Junior Leader - Postdoctoral La Caixa
 • Contracte per a joves doctors
 • Professors visitants
 • Professors emèrits (pla d’emeritatge doctor/emèrit)
 • Personal investigador propi o vinculat:
  • Ramon y Cajal
  • Juan de la Cierva (incorporació / formació)
  • Marie Curie
  • Beatriz Galindo (Junior / Senior)
  • Investigador Especialista
  • Investigador de la Generalitat: Beatriu de Pinós
  • Projecte Jove Investigador-MCIU
  • Investigadors amb contracte de projecte de recerca

Sector C: el 5% correspon al sector conformat per la resta de professorat i el personal investigador en formació.

 • Professors titulars d’escola universitària no doctors
 • Professors associats/professors associats assistencials
 • Personal investigador predoctoral en formació:
  • Predoctoral en Formació AGAUR (FI / FI-SDUR)
  • Predoctoral en Formació FPI-MINECO
  • Predoctoral en Formació FPU-MECD
  • Predoctoral en Formació Fundació la Caixa
  • Predoctoral en Formació Marie Curie
  • Predoctoral en Formació UPF
  • Predoctoral en Formació-UPF-PHD

Sector D: el 25% correspon al sector conformat pels estudiants. El 10% d’aquesta representació correspon al sector d’estudiants de màster universitari i doctorat. Els estudiants de grau formen part del subsector D1 (22,5%) i els de màster universitari i doctorat, del subsector D2 (2,5%).

Sector E: el 10% correspon al sector conformat pel personal d’administració i serveis.

2. Es faculta a la secretària de la Junta Electoral a modificar, eliminar o afegir en la conformació del cens electoral per a les eleccions a rector alguna categoria que no s’hagués contemplat en el present acord, sense que es produeixin canvis substancials en la configuració dels sectors.