Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016.

D'acord amb l'article 124.1 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, cada grup ha de tenir assignat un professor o professora responsable de la docència i de l'avaluació de l'assignatura, sense perjudici de la coordinació del departament.

En l'acord de Consell de Govern de 20 de març del 2013 es regulaven les situacions en què aquesta regla general requeria una regulació especial per a la signatura de les actes de qualificació.

Posteriorment, el procés de signatura d'actes s'ha digitalitzat per resolució del rector de 5 d'abril del 2013, passant a ser signades electrònicament. Inicialment es va fer una prova pilot i posteriorment s'ha anat generalitzat a tots els centres i departaments. La signatura de les actes, com a norma general, correspon als professors responsables de les assignatures i en cas que no sigui possible per algun motiu determinat, la signatura correspon al degà o director de centre o al director de departament, segons el tipus d'estudi, o bé al responsable acadèmic dels estudis que aquest hagi designat.

Aquest procés de digitalització es vol simplificar per les dificultats tecnològiques de la signatura electrònica amb determinats navegadors, de manera que la signatura de l'acta es compondrà de la signatura ordinària dels professors, amb les evidències electròniques d'autenticació del professor o professora responsable de l'assignatura que qualifica l'acta i la tanca, i el segell electrònic d'actuacions automatitzades de la Universitat.

Als efectes de regular la signatura de l'acta de qualificació i els casos excepcionals en què l'acta no pot ser qualificada i tancada pel professor o professora responsable de l'assignatura, el Consell de Govern

ACORDA

Article 1. La qualificació i tancament de les actes de qualificació de les assignatures correspon al professor o professora responsable de l'assignatura, que seran signades electrònicament amb el segell d'òrgan d'actuacions automatitzades de la UPF. S'identificarà en el pla docent de l'assignatura el professor o professora responsable que tancarà l'acta, sense perjudici que en l'acta hi constaran els professors que hagin impartit docència.

Article 2. En cas que el professor o professora responsable de l'assignatura no pugui qualificar i tancar l'acta per absència, per indisponibilitat, per defunció o per finalització de contracte o vinculació amb la UPF, aquesta serà qualificada i tancada pels degans o  directors de centre o pels directors de departament, segons el tipus d'estudi, o be pel responsable acadèmic dels estudis que aquests designin, llevat que s'hagi designat un nou responsable de l'assignatura, i serà signada electrònicament amb el segell d'òrgan d'actuacions automatitzades de la UPF.

Article 3. En el marc del procediment de revisió de qualificacions, l'acta per la qual es modifiqui la qualificació inicial, en virtut de la resolució que adopti la comissió de reclamacions regulada a la Normativa acadèmica que regula els ensenyaments de grau, serà qualificada i tancada pel secretari d'aquesta comissió i signada electrònicament amb el segell d'òrgan d'actuacions automatitzades de la UPF.

Article 4. L'acta d'avaluació del treball de fi d'estudis serà signada pel responsable de l'assignatura. En el cas que s'hagi constituït un tribunal avaluador, l'acta serà qualificada i tancada pel secretari d'aquesta comissió i signada electrònicament amb el segell d'òrgan d'actuacions automatitzades de la UPF.

Article 5. En el marc d'un programa d'intercanvi, l'acta individual per estudiant que inclou totes les assignatures cursades en aquest programa, serà qualificada i tancada pel coordinador o coordinadora de mobilitat dels estudis corresponents i signada electrònicament amb el segell d'òrgan d'actuacions automatitzades de la UPF.

 

Disposicions addicionals.

Primera. En els casos en què no sigui possible que les actes de qualificació siguin tancades i signades de forma electrònica, aquestes seran tancades i impreses en paper per personal administratiu de les secretaries de centre o de departament o, en el cas que estigui constituïda, pel personal administratiu de la Unitat de gestió i administració dels àmbits corresponents a les UCA, i signada de forma manuscrita pel professor o professora responsable.

Segona. Les modificacions de l'expedient acadèmic derivades de determinats tràmits de gestió (com ara la renúncia a l'avaluació) i que no suposen una modificació de la qualificació, sinó un canvi de l'estat de l'assignatura a l'expedient de l'estudiant, seran efectuades pel cap o la cap secretaria de centre o departament o, en el cas que estigui constituïda, pel responsable de la Unitat de gestió i administració dels àmbits corresponents a les UCA.

 

Disposició final. Aquest acord serà d'aplicació a les actes de qualificació del segon trimestre del curs 2015-2016. A partir d'aquest moment, el present acord, substituirà, en tot, l'Acord de Consell de Govern de 20 de març del 2013.