Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016

L'adhesió de la UPF a la Carta Europea d'Investigadors i el compromís de la Universitat amb polítiques d'igualtat de gènere comporta la implementació de mesures de conciliació entre la vida familiar i la professional. En aquest sentit, el 20 de març del 2011, la Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI) i el Comitè d'Empresa de Personal Docent i Investigador (CEPDI) van signar un acord amb el vicerector de Professorat per adaptar el còmput dels permisos i de les reduccions de jornada vinculats a la maternitat o a la paternitat a les especificitats de la jornada laboral del professorat. 

La Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, elimina la possibilitat de reduir la jornada mantenint la totalitat de les retribucions. D'altra banda, l'acord del Consell de Govern de 20 de juny del 2012 modifica la dedicació docent del PDI. Cal, doncs, adaptar l'acord de 20 de març del 2011 amb l'objectiu de fixar la reducció de docència en casos de maternitat o de paternitat, per evitar que depengui del mes en el qual es produeix el part.

És per aquest motiu que, havent informat a la JPDI i el CEPDI,

Article únic. S'aprova l'adaptació dels permisos de maternitat i paternitat per al personal docent i investigador, que com consta a annex.

Disposició derogatòria. Aquest acord substitueix l'acord de 20 de març del 2011 per adaptar el còmput dels permisos i de les reduccions de jornada vinculats a la maternitat o a la paternitat a les especificitats de la jornada laboral del professorat. 

Annex

1. Aplicar els permisos a tots els aspectes de la dedicació dels professors.

2. En el curs acadèmic durant el qual els professors gaudeixin d'un permís, calcular el nombre d'hores de la dedicació docent en funció dels criteris següents:

a. No computar cap hora de docència al període que es correspongui amb la baixa maternal.

b. En el cas de compactació de l'hora de lactància, no computar tampoc cap hora de docència en el període que correspongui.

c. En el cas que algun dels períodes anteriors incloguin totalment  o parcialment el mes d'agost, allargar el període amb el nombre de dies equivalent al de les vacances no gaudides.

d. En el període de reducció de la jornada laboral en una hora per a la lactància fins que el fill tingui un any, computar les hores de docència proporcionalment a la reducció.

e. Només es poden computar les hores de docència en els períodes del calendari acadèmic.

3. El Servei de PDI ha de publicar a la web del PDI un formulari perquè els professors puguin calcular les hores de dedicació en els dos cursos afectats per una maternitat. Aquest càlcul es farà per als permisos i les reduccions que no tenen cap incidència retributiva:

a. Baixa maternal de 16 setmanes (més dues per cada fill addicional).

b. Permís d'una hora diària de lactància fins que el fill tingui un any.

A més, el càlcul es farà en relació amb dues possibilitats diferents, segons que la reincorporació sigui:

a. Després de la baixa maternal.

b.Després de compactar les hores de lactància.

4. El càlcul de les diferents possibilitats previstes en el punt anterior implica una reducció màxima de 80 hores de docència entre els dos cursos afectats. La professora pot optar per distribuir aquesta reducció de 80 hores  entre els dos cursos de la manera que li sembli més convenient, ja sigui des d'un punt de vista personal com tenint en compte la docència que hagi d'impartir.

5. El gaudi dels 28 dies de permís de paternitat equival a una reducció de 15 hores de docència en el curs en què es produeixi el fet. En el cas de famílies monoparentals, aquestes hores s'afegiran a les previstes en l'apartat anterior.

6. En el cas que la distribució trimestral habitual de la docència suposi que la deixada d'impartir en el període de baixa maternal sigui superior a les 80 hores previstes en el punt 4, la reducció que s'aplicarà serà la més alta. Així mateix es farà en qualsevol altre cas particular en què l'aplicació d'aquest acord pugui perjudicar la professora.

7. Les reduccions previstes en aquest acord han de ser sol·licitades per escrit i autoritzades pel vicerector competent en matèria de professorat.

8.  En el cas que la vinculació a la UPF suposi una dedicació docent inferior a 160 hores docents, la reducció per maternitat serà del 50% de la dedicació i per paternitat, del 10%.

9. En la primera reunió anual de la Comissió Mixta entre el Vicerectorat competent en matèria de professorat, la JPDI i el CEPDI, el vicerector ha d'informar de l'aplicació d'aquest acord als casos de maternitat del PDI de l'any anterior.