Acord de Consell de Govern de 19 de febrer del 2020

L’Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016, de Regulació del sistema Tenure-Track per a la captació i retenció de talent estableix el model de carrera acadèmica per poder optar a una plaça permanent a la UPF. Atenent al fet que poden haver-hi candidats seleccionats que requereixin fer un canvi de residència i que la seva incorporació a la Universitat Pompeu Fabra els pot representar una despesa addicional, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. La Gerència, a proposta de la direcció del departament, pot autoritzar un ajut de primera instal·lació al professorat contractat en el marc del programa Tenure-Track. L’import d’aquest ajut serà aprovat pel Consell Social, depenent de la distància de procedència.

Segon. L’ajut comprendrà el cost del trasllat, segons el mitjà de transport utilitzat, tant de la persona contractada, com de la parella i els fills o filles, si és el cas, així com les despeses de primera instal·lació (dietes, hotels, mudança, despeses derivades del lloguer d’un habitatge i d’altres d’anàloga finalitat).

Tercer. La persona contractada aportarà els justificants de les despeses en el termini màxim de tres mesos a partir de l’inici del contracte. La UPF li abonarà l’import justificat sense que en cap cas es pugui superar la quantia màxima aprovada pel Consell Social.

Quart. En el cas que el professor o la professora rescindeixi el contracte de forma voluntària abans de dos anys, la quantitat total satisfeta per aquest concepte haurà de ser retornada. L’import corresponent es descomptarà de la nòmina.

Cinquè. En funció del nombre de noves incorporacions, la Gerència pot determinar que l’ajut sigui cofinançat amb el pressupost orgànic del departament d’adscripció, o per qualsevol altre segment pressupostari acordat amb la direcció del departament.

Sisè. Queden derogats els acords que la Comissió Gestora de 12 de maig de 1992 i de 17 de març del 1993, i també qualsevol altre pel mateix concepte.