Acord de Consell de Govern de 15 de desembre del 2021

1. Objecte

Els ajuts UPF Inclusió  per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda tenen per objecte atorgar ajuts als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau, de màster i de doctorat de la UPF per fer front en aquestes despeses derivades de la seva discapacitat, amb la finalitat de garantir la continuïtat dels seus estudis universitaris.


2. Modalitats

2.1. Les modalitats dels ajuts són les següents:

- Assistència personal, en aquelles activitats docents o universitàries de la UPF.

- Transport especial, taxi adaptat o no adaptat, per traslladar-se des del lloc de residència o domicili de l’estudiant al centre docent per assistir a les activitats docents o universitàries de la UPF. La Comissió pot valorar les opcions de transport públic existents i les incompatibilitats que el sol·licitant manifesti per al seu ús i que justifiquin la sol·licitud de l’ajut.

2.2. L’import dels ajuts està destinat a finançar una part de la despesa d’aquests dos supòsits, amb un màxim per estudiant i curs acadèmic que es fixarà en cada convocatòria, d’acord amb el pressupost disponible.


3. Requisits

3.1. En tots els casos, els sol·licitants que vulguin optar en aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Estar matriculats el curs acadèmic objecte de la convocatòria, en un centre propi de la UPF, d’uns estudis oficials de grau, de màster o de doctorat (en queden exclosos els centres adscrits).
b) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Universitat Pompeu Fabra.
c) No tenir residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

3.2. En la modalitat d’ajut per a assistència personal, també caldrà acreditar:

1) Tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 75%, amb necessitat de suport d’una tercera persona per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.
2) Tenir un reconeixement del grau II o III de dependència, segons el que estableix la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

3.3. En la modalitat d’ajut per a transport especial, també caldrà acreditar tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 40%, amb necessitat de transport adaptat.

 

4. Criteris de valoració

4.1. Per adjudicar els ajuts es valoraran els criteris següents:

• Grau del certificat de discapacitat i grau de dependència reconegut, fins a 10 punts.

• Si la persona no és beneficiària d’altres prestacions econòmiques, serveis o beques, fins a 5 punts.

• L’expedient acadèmic per tal de valorar globalment el rendiment, fins a 5 punts.

• La memòria justificativa i el pressupost presentats, fins a 10 punts.

4.2. Si es considera necessari, la Comissió de Valoració pot convocar la persona sol·licitant a una entrevista personal amb la finalitat de verificar el compliment dels requisits i resoldre dubtes sobre la valoració dels criteris.

 

5. Procediment i tramitació

5.1. El procediment de concessió dels ajuts és de concurrència competitiva, en què es tenen en compte les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració recollits en aquestes bases.

5.2. Correspon al rector convocar els ajuts econòmics UPF Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda.

5.3. Les convocatòries es publicaran a la web del programa UPF Inclusió.

5.4. La tramitació del procediment correspon al Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària.

5.5. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà una llista provisional, anonimitzada, de persones admeses, i s’establirà un termini de 10 dies hàbils per fer-hi possibles esmenes. Si el sol·licitant no esmena la seva sol·licitud, s’entén que desisteix de fer-n’hi.

5.6. Un cop esmenades les sol·licituds que així ho requereixin, es publicarà la llista definitiva, anonimitzada, de les persones admeses.

5.7. La unitat de tramitació remetrà les sol·licituds i la informació complementària presentada a la Comissió de Valoració, a qui correspon analitzar-les i valorar-les.

5.8. La resolució d’adjudicació dels ajuts correspon al rector i es farà en un termini que no serà superior a tres mesos, comptadors des de la data de la publicació de la convocatòria.

5.9. La resolució d’adjudicació dels ajuts expressarà els beneficiaris, la quantia de l’ajut i les sol·licituds denegades.

5.10. Contra la resolució del rector, que esgota la via administrativa, es pot interposar  recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la data de publicació de la resolució o, alternativament, recurs de reposició davant el rector en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent a la publicació de la resolució.

5.11. Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar a la sol·licitud, amb còpia al seu correu institucional de la UPF.

 

6. Sol·licituds

6.1. Els estudiants que vulguin optar en aquests ajuts han de sol·licitar-ho en un termini de 15 dies hàbils a partir de la data de publicació de la convocatòria.

6.2. Juntament amb la convocatòria es publicarà el formulari de sol·licitud que s’haurà de presentar acompanyat de la documentació acreditativa, a través d’una instància general de la seu electrònica de la UPF o en qualsevol altre lloc admès per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.3. La sol·licitud ha de contenir una declaració del sol·licitant sobre el compliment dels requisits de participació.

6.4. La presentació de les sol·licituds suposa acceptar aquestes bases.

 

7. Documentació

7.1. El formulari de sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:

- Còpia de la resolució mitjançant la qual es qualifica el grau de discapacitat, expedida per l’òrgan competent en base a la legislació actual, en què haurà de constar el reconeixement de la categoria, el grau i la necessitat de l’ajut d’una tercera persona per fer les activitats de la vida diària.

- Memòria i pressupost en què s’exposin de manera detallada les necessitats que justifiquen aquest ajut.

7.2. En la modalitat d’ajut per a assistència personal, també s’ha de presentar la còpia de la resolució del grau de dependència emès per l’òrgan competent segons la legislació vigent.

7.3. La unitat de tramitació o la Comissió de Valoració poden requerir al sol·licitant altres documents relatius als requisits o criteris de valoració. No aportar aquesta documentació implica entendre que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.

 

8. Comissió de Valoració

8.1. Les sol·licituds presentades seran analitzades i avaluades discrecionalment per una comissió de valoració constituïda a l’efecte i que tindrà la composició següent:

- Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, que actuarà de presidenta.
- Vicegerent de l’Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació, que actuarà de vocal.
- Cap del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, que actuarà de secretària.
- Responsable del programa UPF Inclusió, que actuarà de vocal.

8.2. La Comissió de Valoració pot requerir l’assessorament de tècnics especialistes.

8.3. Una vegada estudiada la documentació, la Comissió de Valoració puntuarà segons els criteris establerts en aquestes bases.

 

9. Comunicació de resultats

9.1. Una vegada resolta la convocatòria, es publicarà a la web del programa UPF Inclusió una informació succinta del resultat, la qual no inclourà dades identificatives de les persones sol·licitants.

9.2. El Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària notificarà de manera individual a cada sol·licitant el resultat de la seva sol·licitud.

9.3. Les persones sol·licitants tenen dret a comparèixer a les dependències del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària per conèixer el contingut íntegre de la resolució de la convocatòria.

9.4. Es faculta la Comissió de Valoració per decidir totes aquelles qüestions que no quedin recollides en aquestes bases.

 

10. Incompatibilitats

Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic, sempre que no excedeixin la totalitat del pressupost per al qual se sol·licita l’ajut.

 

11. Autorització del tractament de les dades personals

Les persones sol·licitants, en presentar-se a la convocatòria, accepten el tractament de les seves dades personals en base als termes descrits a les seves bases.

En aplicació de la disposició addicional 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, la Universitat pot fer, en exercici de les seves competències, les verificacions necessàries que cregui adients per comprovar l’exactitud de les dades proporcionades pels sol·licitants.

Així, i d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, resumim la informació de protecció de dades:

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12.
08002 Barcelona. Tel. (+34) 93 542 20 00. Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF a través de l’adreça [email protected].

Finalitat: gestionar la vostra sol·licitud de rebre serveis del programa UPF Inclusió. Les dades personals es conservaran fins a la finalització dels estudis.

Legitimació: amb el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment, donar compliment a la Llei general de drets de les persones amb discapacitat (RD1/2013, de 29 de novembre).

Destinataris: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu Fabra, i no se cediran a tercers sense el vostre consentiment, tret dels supòsits que prevegi la llei.

Drets: podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets. Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) per a qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet, podeu presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

 

12. Justificació

12.1. Els beneficiaris dels ajuts han de presentar les factures de tot el curs acadèmic objecte de la convocatòria al Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària abans del 15 de desembre.

12.2. Des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària es farà un seguiment sobre la continuïtat i l’aprofitament dels estudis universitaris de cada beneficiari.

 

13. Revocació

13.1. El rector pot revocar l’ajut en cas de comprovar que s’han falsejat les dades o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquestes bases i de la convocatòria.

13.2. Un ús incorrecte del recurs assignat pot ser causa de revocació i motiu per exigir el retorn de la quantitat de l’ajut atorgat i per no acceptar la sol·licitud en futures convocatòries.

 

Disposició addicional única. Avaluació

El president de la Comissió de Valoració ha de presentar al rector un informe sobre els resultats i el funcionament d’aquests ajuts.