Acord de Consell de Govern de 15 de juny del 2022

L’article 1 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra diu que la Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública que presta el servei de l’ensenyament superior mitjançant l’estudi, la recerca i la docència. Amb aquesta vocació, al 2015, la Universitat Pompeu Fabra va crear el Centre d’estudis Filosòfics Eugenio Trías (CEFET), que té com a objectiu fonamental afavorir i fomentar la investigació i difusió de la pensada d’Eugenio Trías, un dels filòsofs espanyols més rellevants del segle XX i principis del XXI, i l’únic pensador espanyol distingit amb el Premi Internacional Friedrich Nietzsche, concedit a la trajectòria global d’un filòsof.

La Universitat Pompeu Fabra a través del CEFET, va rebre la cessió de la biblioteca i arxiu personal de l’Eugenio Trías, que constitueixen unes valuoses fonts per a la recerca en el pensament de l’autor.

La Fundació Bancària “La Caixa” i la Universitat Pompeu Fabra van subscriure, el 22 d’octubre del 2021, un conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general per promoure el CEFET i donar suport a un pla de treball 2022-2024 centrat en tres grans àrees o línies d’actuació:

1. Catalogació, digitalització i espai web del centre.
2. Foment de la investigació sobre l’obra d’Eugenio Trías.
3. Divulgació del pensament i obra d’Eugenio Trías.

Fruit d’aquesta col·laboració, s’ofereixen beques per a estades de recerca en el CEFET que fomentin la investigació sobre la obra d’Eugenio Trías.

Per gestionar l’oferta d’aquestes beques es considera convenient establir unes bases reguladores amb caràcter de permanència.

 

1. Objecte

1.1. Es convoquen els ajuts per a estades curtes de recerca per a investigadors, predoctorals o postdoctorals de l’àmbit de les Humanitats i, especialment, de l’Àrea de Pensament.

1.2. Es pretén que, a través d’una estada a les instal·lacions del CEFET, els investigadors puguin dur a terme recerca relacionada amb l’obra i pensament d’Eugenio Trías i el seu context cultural i filosòfic, en concordança amb la proposta del projecte de recerca presentat en la seva sol·licitud de la convocatòria.

 

2. Requisits

2.1. Podran ser beneficiaris aquelles persones que:

  1. Estiguin cursant un màster o disposin d’un títol de màster, o estiguin inscrites en un programa de doctorat o disposin del títol de doctor/a.
  2. Es trobin al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda, amb la Seguretat Social i amb la Universitat Pompeu Fabra.


​2.2. No s’establiran limitacions d’edat ni, en els cas dels doctors, pels anys transcorreguts des de la defensa de la tesi.

 

3. Finançament

Les beques es finançaran amb càrrec a una partida específica que es nodrirà dels imports recollits per a aquesta finalitat pel conveni signat entre la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Bancària “La Caixa” .

 

4. Procediment

4.1. El procediment de concessió de les beques s’iniciarà per convocatòria del rector o rectora i l’assignació dels fons es realitzarà mitjançant un procediment de concurrència competitiva.

4.2. Un cop convocades les beques, els interessats podran sol·licitar la participació en la convocatòria mitjançant la presentació de la seva sol·licitud.

4.3. Correspondrà a la UGA d’Humanitats instruir el procediment i de les comunicacions i les notificacions que se’n derivin.

4.4. Les sol·licituds presentades seran analitzades i jerarquitzades segons els criteris de selecció per una comissió constituïda a l’efecte que estarà formada pels professors investigadors membres del CEFET que ho siguin també del Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Els membres seran nomenats pel rector o rectora en la resolució de la respectiva convocatòria.

4.5. En qualsevol moment anterior a la proposta de concessió, la comissió de selecció podrà sol·licitar als candidats aclariments sobre els mèrits al·legats o del projecte que pretenen desenvolupar.

4.6. La resolució de les beques correspon al rector o rectora. La resolució expressarà els beneficiaris, les quanties i les sol·licituds denegades. Es publicarà a la web www.upf.edu/web/centro- eugenio-trias en un termini màxim de quinze dies.

4.7. Les comunicacions amb la persona sol·licitant es faran preferentment a través de l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar a la sol·licitud.

 

5. Convocatòria

5.1. La convocatòria es publicarà en la web de la UPF: www.upf.edu/web/centro-eugenio- trias i se’n donarà la màxima difusió prèvia en altres mitjans que es considerin adients per assegurar la concurrència.

5.2. El termini de presentació de propostes i sol·licituds queda obert a partir de la publicació de l’anunci de la convocatòria en la web www.upf.edu/web/centro-eugenio-trias fins al darrer dia de l’any natural en curs o fins que s’exhaureixi el pressupost del CEFET dedicat a aquestes beques.

 

6. Sol·licituds i documentació

6.1. Els interessats podran presentar les seves sol·licituds per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015 i per correu electrònic a l’adreça [email protected].

6.2. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

a) CV actualitzat.

b) Una memòria del projecte d’investigació que es proposa portar a terme amb l’estada al CEFET amb identificació dels outputs de la recerca.

c) Un pressupost de despeses que permeti ajustar la quantitat de l’ajuda a concedir, així com una declaració indicant si actualment està gaudint d’altres beques/ajuts o si disposa d’altres recursos per portar a terme el projecte.

 

7. Criteris de selecció

7.1. La proposta de concessió anirà a càrrec de la comissió de selecció tal com queda definida al punt 4.4.

7.2. El comitè de selecció decidirà discrecionalment els beneficiaris d’acord als següents criteris:

a) Vinculació amb el pensament d’Eugenio Trías i el seu context cultural i filosòfic.
b) Originalitat del tema.
c) Coherència, consistència i viabilitat del projecte.
d) Idoneïtat del candidat o candidata per dur a terme el projecte.
e) Viabilitat econòmica del projecte.
f) Experiència investigadora del candidat o candidata.
g) Mèrits del candidat o candidata.

7.3 Tindran preferència les sol·licituds presentades pels candidats que no tinguin vinculació laboral o estatutària amb la Universitat Pompeu Fabra.

 

8. Nombre i import de les beques

8.1. La quantia per sol·licitud i projecte s’acordarà en funció del temps d’estada i del pressupost de despeses presentat en la sol·licitud. L’import màxim que es podrà concedir per beca serà de 1.000 €.

8.2. El nombre total de beques atorgades estarà limitat a l’import total de 3.000 €.

 

9. Pagament de la beca

9.1. El pagament de la beca als beneficiaris es farà a l’inici de l’estada i es realitzarà mitjançant transferència bancària.

9.2. El pagament estarà subjecte a les retencions fiscals legalment establertes.

 

10. Termini de justificació i reintegrament

10.1. En el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte s’haurà de presentar la memòria de resultats i les còpies, si s’escau, de la publicació, treball o outputs que resultin del projecte. Si de l’estada se’n derivés una publicació que, previsiblement, podria sortir més enllà dels dos mesos posteriors a l’estada, el beneficiari o beneficiària de la beca també té l’obligació de trametre’n una còpia o la informació de l’enllaç —si és una publicació digital— al CEFET.

10.2. En cas d’incompliment del beneficiari procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència d’interès de demora des del moment del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament.

10.3. També procedirà el reintegrament en cas de falsejament de les dades per l’obtenció de les beques.

 

11. Drets de propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual derivats del projecte d’investigació, susceptibles d’explotació econòmica, correspondran als seus autors.

 

12. Acceptació de les bases i interpretació de les bases

12.1. La sol·licitud de participació implica l’acceptació d’aquestes bases.

12.2. La interpretació d’aquestes bases correspon a la comissió de selecció prevista en aquestes bases.

 

13. Protecció de dades personals

13.1. La participació dels candidats a la convocatòria comporta el tractament per part de la Universitat Pompeu Fabra de les dades personals incloses a la seva sol·licitud i de la documentació que l’acompanyi.

13.2. La Universitat Pompeu Fabra tractarà les dades personals d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades, i altra normativa vigent en la matèria. El tractament es farà únicament amb la finalitat de gestionar la convocatòria, el pagament i justificació de les beques. Les dades es conservaran mentre es mantinguin aquestes necessitats i puguin derivar-se’n responsabilitats legals.

13.3. Les dades identificatives dels sol·licitants i dels beneficiaris podran ser publicades a través d’Internet.

13.4. No hi haurà cessions de dades personals a tercers, excepte que sigui necessari per complir les obligacions legalment establertes.

13.5. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant correu electrònic adreçat a [email protected].

13.6. La sol·licitud de participació a la convocatòria implica el consentiment dels candidats al tractament de les seves dades personals. L’oposició al tractament de les dades, en la mesura que sigui incompatible amb la gestió de la convocatòria, podrà determinar el desistiment o renúncia a la beca.