Acord de Consell de Govern de 15 de febrer del 2023

La Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge (en endavant, CBEH)  és una càtedra interuniversitària, integrada per la UB, la UPC, la UAB i la UPF, finançada per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

Un dels objectius principals de CBEH és la promoció de la investigació en tots els àmbits de coneixement relacionats amb l’habitatge i la transferència d’aquesta recerca a la societat, a fi de millorar les polítiques d’habitatge i donar millor cobertura instrumental i analítica als professionals que hi intervenen. Per aquesta raó, la CBEH inicia un programa anual de beques i ajuts adreçat a donar suport a persones investigadores en les seves tasques de producció i divulgació de coneixement en tots els àmbits temàtics relacionats amb l’habitatge.

Els estudis i treballs als quals dóna suport aquest programa es poden referir a qualsevol aspecte de l’habitatge com a matèria objecte de polítiques públiques o d’activitats privades que ha de ser analitzada interdisciplinàriament, i per tant poden referir-se a la seva dimensió i impacte polítics, econòmics, jurídics, socials, tecnològics, ambientals o de qualsevol altra índole.

Per tot això, el Consell de Govern aprova les bases reguladores del programa anual de beques i ajuts a la recerca de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge.

BASES REGULADORES DEL PROGRAMA ANUAL DE BEQUES I AJUTS A LA RECERCA DE LA CÀTEDRA BARCELONA D’ESTUDIS D’HABITATGE

1. Objecte

El programa anual de beques i ajuts a la recerca de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge (en endavant CBEH) té per objecte la concessió de beques i ajuts, en règim de concurrència competitiva, per donar suport a persones investigadores en les seves tasques de producció i divulgació de coneixement en tots els àmbits temàtics relacionats amb l’habitatge.

Les beques i els ajuts donen suport econòmic per a la realització i la publicació de treballs de recerca referits a qualsevol aspecte de l’habitatge com a matèria objecte

d’anàlisi acadèmica, incloent la seva dimensió i impacte polítics, econòmics, jurídics, socials, tecnològics, ambientals o de qualsevol altra índole.

2. Modalitats de beques i ajuts

El programa es composa de dues modalitats:

a)  Beques de suport a la recerca

Les beques de suport a la recerca estan destinades a donar suport a la realització de treballs de recerca, incloent tesis doctorals, que els candidats prevegin dur a terme individualment o en col·laboració entre diverses persones.

Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits, i es poden trobar emmarcats en projectes de recerca més amplis.

El període d’execució dels projectes s’establirà en les corresponents convocatòries. No s’acceptaran ampliacions del termini d’execució del projecte de recerca presentat sense una justificació prèvia, que haurà d’acceptar la Direcció de la CBEH. Les sol·licituds d’ampliació del termini d’execució  s’han de presentar abans de finalitzar el termini d’execució inicialment previst.

b) Ajuts a la publicació de la recerca

Els ajuts a la publicació de la recerca estan destinats a cobrir despeses de producció d’obres monogràfiques resultants de treballs de recerca d’autoria individual, incloent tesis doctorals, o d’autoria col·lectiva dels membres d’un grup de recerca agrupats en un volum unitari, incloent en ambdós casos despeses de traducció i d’edició. No es finançaran amb aquests ajuts articles o capítols de llibre que no formin una obra col·lectiva del grup de recerca.

En les publicacions que s’hagin finançat amb un ajut de la CBEH, caldrà fer-ho constar.

No es concediran ajuts a la publicació de la recerca a treballs que hagin estat duts a terme amb una beca prèvia de suport a la seva realització. 

3. Import

En cada convocatòria s’indicarà el pressupost destinat a cada modalitat, el nombre de beques i ajuts a concedir, així com la quantia màxima de cadascun.

L’import de les beques de suport a la recerca es lliurarà de manera fraccionada: 70% a l’atorgament de l’ajut i 30% al lliurament del breu informe memòria, un cop aprovat per la Direcció de la Càtedra.

L’import dels ajuts a la publicació de la recerca es lliurarà immediatament després de resoldre’s la convocatòria. 

Les beques i els ajuts se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

4. Beneficiaris

a) Beques de suport a la recerca

Poden ser beneficiàries de les beques persones individuals que tinguin la condició de personal funcionari o contractat d’alguna de les universitats que integren la CBEH o que hi estiguin matriculats com a estudiants de doctorat.

Si el treball de recerca per al qual se sol·licita la beca és una obra feta en col·laboració per diverses persones, la beca podrà ser objecte d'atribució a tots els col·laboradors que compleixin els requisits per ser beneficiaris de les beques, amb repartiment del seu import de la manera com s'hagi proposat en la sol·licitud o, si no s’hagués indicat, a parts iguals.      

b) Ajuts a la publicació de la recerca

Poden ser beneficiàries dels ajuts a la publicació de la recerca persones individuals que compleixin els mateixos requisits establerts per a la concessió de les beques de suport a la recerca.

També podran ser beneficiaris d’aquests ajuts grups de recerca quan la persona investigadora principal o coordinadora del grup tingui vinculació funcionarial o contractual amb alguna de les universitats que integren la CBEH. Aquesta persona investigadora principal o coordinadora del grup de recerca serà la responsable de l’ajut concedit. La institució a la qual estigui adscrita la persona investigadora principal o coordinadora del grup serà la receptora de l’import concedit, per tant, a efectes econòmics i administratius, l’ajut quedarà vinculat a la institució d'adscripció de la persona responsable.

5. Procediment de sol·licitud

Les sol·licituds es presentaran en la forma i en els terminis que estableixi cada convocatòria, acompanyades de la documentació que s’hi prevegi.

Les sol·licituds i la documentació s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica que s’estableixi en cada convocatòria.

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i de la convocatòria corresponent.

6. Òrgan instructor

L’òrgan responsable de l’ordenació i la instrucció de les convocatòries és la Direcció de la CBEH.

7. Avaluació

L'avaluació i selecció de les propostes a les quals s'atorgarà beca o ajut serà efectuada per una Comissió de selecció integrada per un membre de la Direcció de la CBEH i dos membres del comitè assessor de la mateixa Càtedra. La Direcció de la Càtedra designarà els tres membres de la Comissió per a cada convocatòria i tres membres suplents.

Les propostes presentades s’avaluaran tenint en compte els aspectes següents:

- Pertinència de la temàtica, antecedents, coherència i rigor metodològic de la recerca.

- Innovació, noves perspectives de coneixement i originalitat de la recerca.

- Alineament amb els objectius de la CBEH, capacitat d'impacte i potencial de transferència de la recerca que es pretén produir o publicar.

- Currículum de recerca de les persones i grups sol·licitants i valoració prioritària de les recerques proposades en els estadis inicials de la carrera acadèmica.

- En els ajuts a la publicació, pressupost del projecte i mitjans i quanties de cofinançament aportats per altres persones o entitats.

8. Proposta de resolució

Correspon a la Direcció de la CBEH resoldre la inadmissió o desistiment de les sol·licituds, així com emetre la proposta de resolució a la vista de l’informe de la Comissió de selecció.

La Direcció de la CBEH podrà proposar declarar deserta la convocatòria, en tot o en part, si no es compta amb sol·licituds amb la qualitat suficient.

9. Resolució

La resolució de concessió o denegació correspon al rector de la Universitat convocant. El termini de publicació de la resolució serà el que prevegi la convocatòria corresponent.

Transcorregut el termini màxim de sis mesos sense que s'hagi dictat i publicat la resolució de la convocatòria, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

10. Formalització de les beques i ajuts

L’atorgament de les beques i ajuts individuals es formalitzarà mitjançant la signatura per part de la persona beneficiària d’un compromís d’acceptació de la beca o ajut, així com de les condicions establertes a les bases del programa i a la convocatòria.

Per als ajuts a grups de recerca, l’atorgament es formalitzarà mitjançant un conveni de col·laboració entre la Universitat convocant i la institució a la qual estigui adscrit la persona investigadora principal o coordinadora del grup.

11. Justificació

Les persones beneficiàries de les beques hauran de presentar la documentació següent dins el període d’execució establert per la convocatòria, segons la modalitat:

- Beques de suport a la recerca: el treball realitzat i un breu informe memòria, el qual haurà de ser aprovat per la Direcció de la Càtedra.

- Ajuts a la publicació de la recerca: l’obra publicada. La Direcció de la CBEH podrà demanar justificants de la despesa realitzada.

12. Causes de reintegrament

A més de les causes previstes a la normativa general de subvencions, seran causa de reintegrament de la subvenció l'incompliment del lliurament del treball, el plagi o altres pràctiques contràries als bons usos acadèmics, així com el falsejament de les dades de sol·licitud de la subvenció.