Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 modificat per acord de Consell de Govern d'11 de desembre del 2019, 19 de febrer del 2020 i 24 de febrer del 2021.

Article 1. Creació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovat

La Universitat Pompeu Fabra ha formulat el Pla Estratègic 2016-2025, en què pretén redefinir les missions tradicionals de la institució universitària per adaptar-se als nous reptes tant del país com els que deriven de l'entorn internacional. De forma paral·lela, la Universitat ha engegat el procés de transformació de la seva organització acadèmica i administrativa per tal de poder desplegar les seves funcions d'acord amb els nous requeriments.

Per tot això esdevé clau adaptar les estructures que donen un suport directe al procés d'ensenyament-aprenentage, com una de les funcions essencials de la institució. La UPF s'ha dotat històricament d'instruments al servei de la renovació docent que han permès afrontar les reformes proposades en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior com seguir a l'avantguarda de les novetats i progressos en metodologies docents. Tant el Programa de Qualitat Educativa (PQE), entre 2002-2007, com posteriorment el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID), des del 2007 fins ara, han contribuït que la UPF sigui referent en aquest àmbit.

En el nou escenari que s'obre és imprescindible aprofundir en l'especialització funcional per tal de millorar la prestació de serveis, incrementar-ne el seu impacte i garantir l'assoliment de resultats. Tant per la seva complexitat com per afavorir la concentració en determinats àmbits d'actuació, la creació d'un nou centre amb el nom de Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) ha de contribuir a la transformació del model d'aprenentatge per mitjà de la innovació, amb una atenció especial al multilingüisme i les llengües, a la formació del professorat, a l'assessorament pedagògic i al pla d'acció tutorial, entre altres.

Finalment, aquesta transformació s'ha de compassar amb el canvi organitzatiu ja emprès de manera que el nou centre esdevingui més proper a les unitats de coordinació acadèmica, com a estructures dels àmbits disciplinars principals amb què compta la UPF, sense perdre una projecció global. 

És per això que el Consell de Govern,

 

ACORDA:

Article 1. Creació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)

Es crea el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) de la UPF.

 

Article 2. Missió del CLIK

El CLIK té com a missió la definició i actualització del model educatiu integral de la Universitat Pompeu Fabra dotant-lo de personalitat i singularitzant-lo per mitjà de l'impuls de la innovació de la docència, la promoció de la transformació dels processos de docència-aprenentatge i de la incorporació de les eines, recursos i tendències que han de suposar una optimització pedagògica.

 

Article 3. Objectius del CLIK

El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) té els objectius següents:

- Impulsar les activitats d'innovació, millora i suport a la docència i, en particular, promoure els projectes vinculats a la innovació i l'optimització de la docència a la UPF mitjançant la difusió de les convocatòries d'ajuts corresponents, assessorant els professors en aspectes de planificació docent, incentivant noves pràctiques docents i promovent la introducció de noves metodologies docents i aplicacions audiovisuals i tecnològiques dins i fora de les aules i en tota activitat d'aprenentatge.

- Contribuir a la formació del professorat per a la docència, organitzant un conjunt d'activitats, de caràcter divers, adreçades al conjunt de professors de la Universitat i relacionades amb l'activitat docent i amb els nous rols que se'ls demanaran com agents actius del canvi.

- Esdevenir un centre de referència dins i fora de la comunitat universitària de la UPF, amb contacte permanent i coordinació amb altres centres d'universitats i organitzacions d'educació superior en un context internacional.

- Motivar les línies de recerca en pedagogia aplicada als diferents àmbits de coneixement de la UPF i contribuir a la generació de resultats d'investigació en aquest context.

- Possibilitar l'enllaç del model docent universitari amb altres pràctiques d'aprenentatge transversals, establertes des d'altres plataformes de coneixement, espais o contextos de formació.

 

Article 4. Funcions del CLIK

El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), per assolir els objectius anteriors, desenvolupa les funcions següents:

a) Promoure, impulsar i donar suport a les accions d'innovació docent i de renovació pedagògica entre el professorat per millorar l'eficàcia dels models educatius.

b) Organitzar i desenvolupar els plans de formació del professorat, tant de formació inicial com de formació contínua, que responguin a les necessitats de la universitat.

c) Oferir un servei d'assessorament pedagògic sobre qualsevol aspecte relacionat amb la docència, adreçat als òrgans de govern, a les unitats de coordinació acadèmica, als centres i unitats acadèmiques o administratives i als professors.

d) Donar suport a aquells projectes d'innovació docent que pel seu abast, característiques o transversalitat siguin d'interès institucional-estratègic.

e) Assessorar els equips directius de les unitats de coordinació acadèmica, en matèria d'innovació i millora educativa.

f) Contribuir a les iniciatives docents destinades a millorar el rendiment acadèmic i ocupabilitat dels estudiants i, en particular, la plena adaptació dels estudiants a la vida universitària, tutorització i seguiment del procés d'aprenentatge.

g) Fomentar la participació en convocatòries competitives per a la captació de recursos externs del seu àmbit d'actuació.

h) Establir lligams entre l'activitat docent i la de recerca amb la finalitat d'establir-ne una transferència d'enriquiment i complementarietat.

i) Dur a terme aquelles altres que li atribueixin les normes pròpies de la UPF.

 

Article 5. Organització del CLIK

Article 6. El director o directora acadèmic 

Article 7. El Consell assessor del CLIK

Article 8. Coordinació administrativa, coordinació amb Gerència i pressupost

  1. El CLIK (Center for Learning, Innovation and Knowledgement) s'estructura com a servei universitari especialitzat, sota la coordinació general del vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes d'innovació.
  2. La coordinació administrativa i la coordinació amb la Gerència es farà mitjançant la Unitat de La Factoria, adscrita a la Biblioteca.
  3. El CLIK disposarà d'un pressupost anual per fer front a les seves actuacions i funcions d'acord amb Gerència.

 

Article 9. Responsables d’Innovació

9.1. Els Responsables d’Innovació són les persones encarregades dels temes relacionats amb la innovació educativa de cadascuna de les UCA. La seva missió és fomentar la innovació en la docència de manera genèrica a la UPF.

9.2. Els Responsables d’Innovació seran nomenats pel rector o rectora, a proposta del degà o degana o del director o directora del centre, entre els professors i investigadors de categories per a les quals la normativa vigent exigeixi el títol de doctor adscrits al centre. El càrrec està equiparat al càrrec de vicedegà o vicedegana.

9.3. Les funcions dels Responsables d’Innovació són les de coordinar i liderar els projectes d’innovació educativa dins del Pla Estratègic de la UPF, així com contribuir i encoratjar el PDI de la seva UCA respectiva al seu desenvolupament professional en l’àmbit de la docència i a la participació en convocatòries d’innovació docent.

9.4. Els centres dotaran als Responsables d’Innovació dels recursos materials necessaris per al seu funcionament mitjançant recursos propis, els transferits específicament per la Universitat i els obtinguts en convocatòries externes.

Article 10. Xarxa d’Innovació

10.1. Es crea la Xarxa d’Innovació, que és l’espai de coordinació entre els Responsables d’Innovació de les UCA, el vicerrector o vicerrectora de Projectes d’Innovació, que en serà el director responsable, i el personal tècnic del CLIK (Center for Learning, Innovation and Knowledgement), que té per objectiu general l’impuls i implementació d’estratègies de millora educativa a la UPF que impliquin la interacció i coordinació de dues UCA o més, o que transcendeixin la delimitació de les UCAs.

10.2. Les funcions de la Xarxa d’Innovació són les de generar un espai per a la discussió de les tendències i les necessitats de l’educació superior, contribuir a marcar i aplicar els estàndards i indicadors de qualitat i innovació docent a la UPF, ser un referent en coneixement i en tendències educatives per a l’aplicació pràctica a les aules (on line i off line) de la UPF, esdevenir un motor constant de transformació i renovació educativa a la Universitat, fomentar la interacció entre experts del camp de l’educació dins i fora de la universitat, promoure la cooperació i/o col·laboració de bones pràctiques inspirades en models com el de l’scholarship, facilitar la  millora de la qualitat docent a través de pràctiques d’observació mútua i peer review, i desenvolupar anàlisis, diagnosis i recerques en l’àrea de l’educació i en els àmbits específics des d’on s’imparteix docència a la UPF.

10.3. La UPF dotarà la Xarxa d’Innovació amb els recursos necessaris per al compliment de les seves funcions.

 

Disposicions finals

Primera. Qualsevol referència o atribució de funcions que una normativa o acord faci al CQUID s'ha d'entendre feta al CLIK, llevat que es digui expressament el contrari.

Segona. Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.

 

Disposició derogatòria

Queda sense efecte l'acord del Consell de Govern, de 18 de juliol de 2012, de regulació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i de les Unitats de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID), així com aquelles disposicions que contradiguin aquest acord.