Aquesta normativa serà vigent durant el curs 2001-2002 - Acord de la Junta de Govern de 4 de juliol del 2000

La normativa aplicable a la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses permet l'accés al seu 2n cicle als que hagin cursat la diplomatura en Ciències Empresarials. Amb l'objectiu de garantir que tots els que cursin aquest 2n cicle realitzin efectivament la mateixa càrrega lectiva i, en particular, per evitar que els que procedeixin de l'esmentada diplomatura cursin un nombre de crèdits inferior a l'establert en el 2n cicle. D'acord amb el previst a l'acord de la Junta de Govern de 16 de juliol de 1998, s'aprova el compliment de la càrrega lectiva del segon cicle per als estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresaials.

Compliment de la càrrega lectiva del segon cicle per als estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials

1. Els estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials que accedeixin al 2n cicle d'aquest pla d'estudis no podran cursar aquelles matèries obligatòries o optatives que tinguin un contingut idèntic o molt semblant respecte els seus estudis previs.

2. En el supòsit que, per l'afinitat de continguts de les assignatures realitzades en els estudis de la diplomatura en Ciències Empresarials, aquests estudiants obtinguin la convalidació de matèries troncals del 2n cicle d'aquest pla d'estudis, hauran de cursar, sens perjudici de la convalidació corresponent, un nombre de crèdits de matèries optatives igual al nombre de crèdits troncals de què hagin obtingut la convalidació, els quals computaran a part de la càrrega optativa que fixa el pla d'estudis.

Adaptació del compliment de la càrrega lectiva del segon cicle per als estudiants procecents de la diplomatura en Ciències Empresarials UPF que han cursat el pla d'estudis aprovat el 10 de març de 1998

Els estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra que obtindran la convalidació de les assignatures troncals "Comptabilitat Financera I", "Direcció Comercial I", "Direcció Comercial II", "Direcció Financera I" i "Direcció Estratègica i Política d'Empresa I", hauran de cursar 30 crèdits de matèries optatives de qualsevol perfil d'entre les ofertes per la Facultat, sens perjudici dels crèdits optatius que fixa el pla d'estudis. La convalidació de l´assignatura "Comptabilitat Financera II" la obtindran només els alumnes que hagin cursat "Anàlisi d'estats comptables" a la Diplomatura. Els alumnes que hagin cursat les assignatures "Econometria Aplicada" i "Previsions" a la Diplomatura podran obtenir la convalidació de l´assignatura "Econometria I".

El centre responsable d'impartir la titulació determinarà, un cop revisat el pla d'estudis corresponent, la llista de matèries obligatòries i optatives que reuneixin les característiques esmentades en l'apartat 1, excepte per als estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra, els quals hauran de cursar el 2n cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses d'acord amb el següent:

a) Els alumnes que hagin cursat "Fiscalitat Empresarials" a la Diplomatura no podran cursar l'assignatura obligatòria "Règim Fiscal de l´Empresa", per la qual cosa hauran d'obtenir els 6 crèdits requerits realitzant una assignatura optativa de qualsevol perfil.

b) Pel que fa a les assignatures optatives, no podran cursar les que s'assenyalen a continuació i hauran de complir els requeriments del pla d'estudis cursant altres assignatures optatives tal com s'especifica.

b.1) Dins del perfil de Comptabilitat i Control, no podran cursar les assignatures "Comptabilitat de Costos" (6 crèdits).

Així mateix, si haguessin cursat l'assignatura "Auditoria" en la diplomatura de Ciències Empresarials, no podran cursar "Auditoria i Control Intern" (6 crèdits). Si haguessin cursat l'assignatura "Control de Gestió" en la diplomatura en Ciències Empresarials, no podran cursar "Control de Gestió" (6 crèdits).

b.2) Dins del perfil Organització, no podran cursar l'assignatura "Recursos Humans I" (6 crèdits), per la qual cosa els estudiants que hagin triat l'OPCIÓ DE GESTIÓ i ADMINISTRACIÓ hauran d'obtenir aquests 6 crèdits amb altres assignatures optatives de qualsevol perfil. Així mateix, si haguessin cursat l'assignatura "Recursos Humans II" en la diplomatura en Ciències Empresarials, no podran cursar "Recursos Humans II" (6 crèdits).

b.3) Dins del perfil Finances, no podran cursar "Matemàtica Financera" (6 crèdits).

b.4) Dins del perfil Comercialització, si haguessin cursat l'assignatura "Investigació de Mercats" en la diplomatura en Ciències Empresarials, no podran cursar "Investigació de Mercats I" (6 crèdits). Si haguessin cursat l'assignatura "Distribució Comercial" en la diplomatura en Ciències Empresarials, no podran cursar "Distribució Comercial" (6 crèdits)."

b.5) Dins del perfil Mètodes Quantitatius, si haguessin cursat l'assignatura "Investigació Operativa" en la diplomatura en Ciències Empresarials, no podran cursar "Investigació Operativa" (6 crèdits).

b.6) Dins del perfil Dret Empresarial, no podran cursar "Dret Mercantil" * (6 crèdits).
Així mateix, no podran cursar l'assignatura "Dret del Treball" (6 crèdits).

* (Aquesta assignatura es denomina "Dret Mercantil I" des del 19 de maig de 1999 en que es va aprovar la modificació dels plans d'estudis de les llicenciatures en Administració i Direcció d'Empreses i d'Economia).