Visor de contenido web

Reunits en data 23 de setembre del 2020, el Departament de Salut, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra van signar un Concert per a la col·laboració docent i de recerca,

D’acord amb el previst a l’article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Donar publicitat al Concert entre el Departament de Salut, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra per a la col·laboració docent i de recerca signat en data 23 de setembre del 2020, mitjançant la seva publicació a  la Seu electrònica de la UPF (https://seuelectronica.upf.edu/).

 

Jaume Casals i Pons

Rector

Barcelona, 30 d’octubre del 2020

 

Annex

Concert hospitalari (publicació DOGC)

Concert hospitalari (versió pdf inclou tots els annexes)