Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona han signat en data 30 d'abril del 2013 el concert hospitalari que ha estat aprovat pels respectius consells socials d'ambdues universitats, conforme preveu l'article 88 f) de la Llei d'Universitats de Catalunya, i per l'òrgan competent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMAR).

És per això que tenint en compte el que preveu l'article 105 de  la Llei 14/86, de 25 d'abril, General de sanitat, i el Reial Decret 1558/86, de 28 de juny, pel qual s'estableixen les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, parcialment modificat pels reials decrets 644/1988, de 3 de juny, i 1652/1991, d'11 d'octubre i l'Ordre conjunta de 24 de juliol de 1987 dels departaments d'Ensenyament i de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya sobre el règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, i una vegada informat favorablement per la Direcció General d'Universitats, procedeix ordenar la publicació del concert hospitalari en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

RESOLEN:

Article únic.- Ordenar la publicació del concert hospitalari signat entre Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, que s'annexa.

 

Barcelona, 25 de juny de 2014

 

Ferran Sancho Pifarré

Rector de la UAB

Jaume Casals Pons

Rector de la UPF

 

Annex

Concert hospitalari (publicació DOGC)

Concert hospitalari (versió pdf inclou tots els annexes)

Modificació dels annexes 1.2 a) i 3.2.2