Acord de Consell de Govern de 14 de desembre del 2022

L’article 75 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats estableix que les universitats podran crear escales de personal propi d’acord amb els grups de titulació exigits de conformitat amb la legislació general de la funció pública.

L’Acord de la Comissió Gestora de la Universitat Pompeu Fabra de 3 de setembre de 1990, pel qual es creen les escales pròpies de funcionaris, estableix l’actual configuració en escales de la plantilla del personal d’administració i serveis (PAS) funcionari.

Els Estatuts de la UPF estableix, en la seva disposició transitòria tercera, quines són les escales pròpies del personal funcionari d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra, fins que el Consell de Govern no les determini.

L’article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) sobre els Grups de classificació professional del personal funcionari de carrera, que preveu que els cossos i escales es classifiquen, d’acord amb la titulació exigida per accedir-hi en els grups A, B i C.

Atesa la previsió continguda en el TREBEP de declarar a extingir l’escala Auxiliar de Serveis, aquesta escala es declara a extingir a la Universitat. Alhora, es proposa la creació de l’escala Auxiliar Administrativa de Suport per a la realització de les funcions i tasques de suport administratiu i les  necessàries per donar suport al correcte funcionament dels campus, edificis i biblioteca, en matèria d’atenció als usuaris i als espais.

La creació d’aquesta escala també implica declarar a extingir l’actual escala Auxiliar Administrativa a la UPF.

Per tot això, el Consell de Govern,

ACORDA

Primer. Creació de l’Escala Auxiliar Administrativa de Suport

Es crea l’escala Auxiliar Administrativa de Suport, Grup C, subgrup C2 de classificació professional

Li correspon l'exercici de les funcions de suport administratiu, arxiu, tasques ofimàtiques, despatx i registre de correspondència, transcripció, classificació i tramitació documental, manipulació bàsica d'equips d'oficina i registre, control d'accés a les oficines públiques així com informació al públic i, en general, funcions similars o relacionades amb les esmentades, així com l’assistència i suport en la gestió d’aules, espais i recursos a professors, alumnes, Personal Docent i Investigador, Personal d’Administració i Serveis i usuaris.

Les titulacions que permeten l’accés a aquesta escala són les corresponents al títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent.

Segon. Extinció de l’escala Auxiliar Administrativa

Es declara a extingir l’escala Auxiliar Administrativa

Tercer. Extinció de l’escala Auxiliar de Serveis

Es declara a extingir l’escala Auxiliar de Serveis

Disposició addicional única. Adaptació de la Relació dels Llocs de treball

La Comissió econòmica del Consell Social mitjançant l’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de treball del PAS funcionari, establirà el procés i les mesures per a l’adaptació d’aquest acord.