L'acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 crea les unitats de coordinació acadèmica (UCA) a cadascun dels vuit àmbits acadèmics, per tal d'assegurar el desplegament coherent d'aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta de centres i de departaments, i preparar la definició final del model organitzatiu.

Així mateix, es preveu que els responsables de les UCA han d'elaborar una proposta d'organització de l'estructura administrativa del personal d'administració i serveis de suport a les funcions de coordinació atribuïdes en el termini de cinc mesos. Aquesta proposta, d'acord amb l'article vuitè de l'acord, parteix del personal adscrit a cada secretaria de centre i de departament fins ara, que és qui ha de donar suport a les tasques de les UCA, a més dels llocs de treball que la Gerència pugui adscriure a les noves unitats.

En paral·lel, des de la perspectiva de la gestió administrativa dels serveis, la Gerència ha revisat, amb caràcter de prova pilot, les funcions de les diferents unitats de suport a cada àmbit de les UCA, tenint en compte que les unitats de gestió i administració també donen suport a tasques descentralitzades de la resta de serveis administratius de la UPF.

Fins al moment, doncs, s'han constituït les UCA d'Humanitats, la d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (ETIC), la de Ciències de la Salut i de la Vida i la de Ciències Polítiques i Socials, i la resta estan pendents de constitució. Això no obsta perquè, des d'un punt de vista organitzatiu, s'estructurin les unitats de gestió administrativa de totes les UCA, tenint en compte, com s'ha dit, que aquestes unitats gestionen processos descentralitzats d'altres unitats de la UPF. Això no treu que les UGA on no estigui encara constituïda la UCA es vagin posant en marxa conforme la Gerència determini  la integració efectiva d'aquesta nova estructura dins els sistemes de gestió de la UPF.

També es tenen en compte les especials característiques del campus del Mar, que fan que, en el cas de l'àmbit de ciències de la salut i de la vida, la direcció de la UPF impulsi l'agrupació, en una sola unitat, tant del conjunt de serveis que són propis d'una unitat de gestió i administració, com de la Direcció de Campus i de la gestió dels processos descentralitzats de la Universitat en el campus del Mar. Aquesta unificació es farà, a més, atenent al fet que, a part de tractar-se d'un campus amb un únic àmbit de coneixement, ocupa espais i manté una relació constant amb altres institucions com el PRBB i el Parc de Salut Mar. Nogensmenys, com que aquesta agrupació es farà més endavant, en aquest moment es considera oportú la posada en funcionament de l'UGA de Ciències de la Salut i de la Vida.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les competències que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,


HE RESOLT

Primer. Crear les unitats de gestió i administració (UGA), amb les funcions de garantir el suport als equips de direcció de les unitats acadèmiques dels respectius àmbits acadèmics, i la gestió i execució dels procediments i de les activitats dels processos de gestió acadèmica, de docència, de recerca, de professorat i d'aquells altres que se'ls assignin.

Segon. Les unitats de gestió i administració es corresponen amb cada àmbit acadèmic de les UCA.

Tercer. Les unitats de gestió i administració depenen orgànicament del gerent i, funcionalment, també dels responsables de les UCA, sense perjudici, mentre estiguin vigents, dels responsables de les unitats acadèmiques que coordinen l'UCA.

Quart. Les unitats de gestió i administració tenen el nivell orgànic de secció.

Disposicions addicionals

Primera

1. Es posen en funcionament, amb caràcter de prova pilot, les unitats de gestió i administració següents:

- Humanitats

- Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (ETIC)

- Ciències Polítiques i Socials

- Ciències de la Salut i de la Vida 

2. Ateses les característiques especials del campus del Mar, s'agruparà, en una sola unitat, tant del conjunt de serveis que són propis d'una unitat de gestió i administració, com de la Direcció de Campus i de la gestió dels processos descentralitzats de la Universitat en el campus del Mar. A aquests efectes, el gerent proposarà la nova estructura de la direcció del campus del Mar.

Segona. Una vegada feta l'avaluació de les UGA -que haurà de ser abans de la finalització de l'any 2016- que ara es creen amb caràcter de prova pilot, i un cop fets els ajustaments corresponents, es posaran en marxa definitivament.

Tercera. La resta d'unitats de gestió i administració es posaran en funcionament a proposta del gerent, conforme s'hagin fet les anàlisis corresponents per a la seva òptima posada en marxa.

Quarta. La posada en funcionament d'una unitat de gestió i administració comporta suprimir les secretaries del centre i del departament que coordina l'UCA.

Disposició transitòria. Mentre no es modifiqui la relació de llocs de treball, les persones que ocupen llocs de comandament i la resta d'empleats adscrits als òrgans que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquesta resolució continuaran exercint les seves funcions respectives i percebent la totalitat de les seves retribucions.

Disposició derogatòria. Els articles 2 i 3 i les disposicions addicionals segona i tercera de la Resolució del rector de 26 de juny del 2007, de reorganització de les funcions de les administracions i de les secretaries de centre i de departament, queden sense efecte amb la posada en funcionament de les respectives UGA. També queda sense efecte allò que s'oposi a la present resolució allò establert a la resolució del rector de 26 de juny del 2007 citada.

Disposicions finals

Primera. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

Segona. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

 

Jaume Casals Pons
Rector

Barcelona,  12 de maig del 2016