Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011

Primer. Destinataris

Estudiants que tinguin la diplomatura universitària en Relacions Laborals i que vulguin obtenir el títol de grau en Relacions Laborals, impartit per la Facultat de Dret.

Segon. Places

S'oferiran 30 places, que s'incorporaran als grups existents del grau.

Tercer. Accés i admissió

El procés de preinscripció en aquests estudis està unificat i va a càrrec de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, la qual gestionarà l'accés als estudis de retitulació dels estudiants diplomats, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.

L'assignació de places es farà tenint en compte el requisit de titulació prèvia (no adaptada a l'EEES) a la qual va dirigida la retitulació, segons la nota d'accés, és a dir, la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés als estudis de retitulació que se sol·liciten.

Per calcular la nota mitjana de l'expedient acadèmic es tindrà en compte el que prescriu el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (art. 56,f), i l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 25 de març de 2010.

Quart. Requisits acadèmics

Les matèries i crèdits que hauran de superar els diplomats i diplomades en Relacions Laborals de la UPF o que seran objecte de reconeixement són les següents:

- Matèries i crèdits que hauran de superar els diplomats i diplomades en Relacions Laborals de la UPF

Amb caràcter general, els diplomats en Relacions Laborals de la UPF hauran de cursar 60 ECTS d'assignatures corresponent al grau en Relacions Laborals, distribuïts de la següent manera:

Assignatures obligatòries

24 crèdits ECTS

Assignatures optatives

30 crèdits ECTS

Treball de Fi de Grau

6 crèdits ECTS

 

Les matèries a superar seran:

 

MATÈRIES

CRÈDITS  ECTS

Dret de la Protecció Social (Obligatòria)

4 crèdits ECTS

Nacionalitat i estrangeria (Obligatòria)

4 crèdits ECTS

Processos de negociació col·lectiva (Obligatòria)

4 crèdits ECTS

Treball de fi de grau (Obligatòria)

6 crèdits ECTS

Tributació Empresarial (Obligatòria)

4 crèdits ECTS *Veure Taula d'Equivalències

Règims Especials de Seguretat Social (Obligatòria)

4 crèdits ECTS *Veure Taula d'Equivalències

Economia Laboral (Obligatòria)

4 crèdits *Veure Taula d'Equivalències

 

Matèries Optatives

30 crèdits ECTS * Els estudiants hauran de cursar 30 crèdits d'optatives que no tinguin equivalència a les cursades a la Diplomatura

Pràctiques Optatives

Fins a un màxim de 12 crèdits ECTS * L'experiència professional es podrà valorar fins a  un màxim de 12 crèdits (es reconeixerà a compte d'optativitat)

 

Les assignatures assenyalades amb cursiva són obligatòries en el grau de Relacions Laborals, però han pogut ser cursades com a optatives en la diplomatura de Relacions Laborals. Els estudiants que les hagin cursat i superat en la diplomatura els seran reconegudes en el grau (veure Taula d'Equivalències).

 

Matèries i crèdits que són objecte de reconeixement

 

S'aplicarà la següent taula de reconeixements per als estudiants procedents de la diplomatura de Relacions Laborals a la UPF:

 

Assignatura pla estudis Diplomatura

Relacions Laborals

Assignatura pla estudis Grau en

Relacions Laborals

Tipus

ECTS

Història Social i Política Contemporània I

Història Social i Jurídica Contemporània

B

6

Història Social i Política Contemporània II

Psicologia del Treball I

Introducció a la Psicologia

OB

4

Psicologia del Treball II

Psicologia del Treball i de les Organitzacions

OB

4

Psicologia del Treball III

 

 

 

Antropologia Social

Dret i Història en el s.XX

OP

4

Dret Penal

Dret Penal Socioeconòmic

OB

4

Dret Mercantil

Introducció al Dret Privat i de l'Empresa II

B

6

Dret Societari i Cooperatiu

No té equivalent

Dret de les Organitzacions No Lucratives

OP

4

Dret Comunitari (Crèdits reconeguts per competències equivalents)

Dret Constitucional i Europeu

B

6

Dret Constitucional

Crèdits reconeguts per competències equivalents

Introducció al Dret

OB

4

Dret Civil

Introducció al Dret Privat i de l'Empresa I

OB

4

Dret Administratiu

Institucions bàsiques del Dret Administratiu

OB

4

No té equivalent

Polítiques i plans d'igualtat

OP

4

Dret Tributari

Dret Tributari

OB

6

Gestió Pressupostària a l'Administració

Gestió Pressupostària a l'Administració Pública

OP

4

Règim Fiscal de l'Empresa

Tributació empresarial

OB

4

Dret del Treball I

Dret del Treball I

B

6

Dret del Treball II

Dret del Treball II

OB

6

Dret del Treball IV

Mobilitat internacional dels treballadors

OP

4

Dret Processal Administratiu

Procediment Administratiu

OP

4

No té equivalent

Dret de la Protecció Social

OB

4

Dret Sancionador del Treball

Dret Sancionador del Treball

OP

4

Dret Sindical I

Dret Sindical I

OB

4

Dret Sindical II

Dret Sindical II

OB

4

Dret Processal

Dret Processal Laboral I

OB

4

Dret del Treball III

Dret Processal Laboral II

OB

4

Seguretat Social I

Dret de la Seguretat Social I

OB

4

Seguretat Social II

Dret de la Seguretat Social II

OB

6

Seguretat Social III

Règims Especials de la Seguretat Social

OB

4

No té equivalent

Nacionalitat i Estrangeria

OB

4

Acció Social de l'Empresa

Prevenció de Riscos Laborals

OB

4

Relacions de Treball a l'Administració

Relacions de Treball a l'Administració Pública

OP

4

Problemes Mèdics i Jurídics de la Valoració de la Incapacitat

Gestió de la Incapacitat Laboral

OP

4

No té equivalent

Organització del Treball i estrès laboral

OP

4

No té equivalent

Ocupació i desigualtats en salut

OP

4

No té equivalent

Salut personal i RSE

OP

4

Salut Laboral I

Salut Laboral I

OB

4

Salut Laboral II

Salut Laboral II

OB

4

Informàtica d'Usuari

TIC per a les Ciències Socials

OB

4

Introducció a l'Economia 

Introducció a l'Economia

B

6

No té equivalent

Polítiques de Direcció de Persones

OP

4

Economia Espanyola

 

 

 

No té equivalent

Tècniques de selecció de persones

OP

4

No té equivalent

Gestió financera a l'empresa

OP

4

No té equivalent

Finançament de les prestacions socials

OP

4

No té equivalent

 Introducció al marketing

OP

4

No té equivalent

Avaluació econòmica de polítiques socials

OP

4

No té equivalent

 Simulació d'empresa

OP

4

No té equivalent

Gestió global de les persones

OP

4

No té equivalent

Comptabilitat de gestió

OP

4

No té equivalent

Economia mediambiental i de la qualitat

OP

4

No té equivalent

Gestió financera personal i professional

OP

4

Economia Laboral

Economia Laboral

OB

4

Comptabilitat

Comptabilitat

B

6

Direcció de Personal I

Direcció de Persones I

OB

4

Direcció de Personal II

Direcció de Persones II

B

6

Organització i Mètodes I

 

 

Organització i Mètodes de Treball I

B

6

Organització i Mètodes II

Organització i Mètodes III

Organització i Mètodes de Treball II

OB

6

Anàlisi Financer i Comptable

Anàlisi Financer i de Balanços

OP

4

Idioma

Readings on Industrial Relations

OP

4

Sociologia II

Sociologia del Treball

B

6

Sociometria (Crèdits reconeguts per competències equivalents)

Mètodes quantitatius d'investigació social

B

6

Sociologia III

No té equivalent

Processos de negociació col·lectiva

OB

4

Sociologia del Treball

Polítiques d'ocupació

OP

4

No té equivalent

 Polítiques socials

OP

4

No té equivalent

Mètodes quantitatius avançats de i.s.

OP

4

Sociologia I

extinció

 

 

No té equivalent

Dona, família i mercat laboral

OP

4

No té equivalent

Teoria de l'acció col·lectiva

OP

4

No té equivalent

 Anàlisi d'indicadors socials

OP

4

No té equivalent

Educació i mercat de treball

OP

4

Estudi de les Organitzacions

Sociologia de les Organitzacions

OP

4

Ciència Política

 

 

 

Practicum (150 hores o més mateixa empresa)

Pràctiques externes

OB

14

Practicum (entre 3 i 6 mesos mateixa empresa)

Pràctiques externes optatives

OP

Fina un màx. de 12

 

Treball Final de Grau

TFG

6

 

Cinquè. Organització docent per al procés de retitulació.

5.1  Organització docent per al procés de retitulació a partir del curs 2011-2012

Les assignatures marcades en cursiva no hauran de ser cursades per aquells estudiants que les hagin cursat i superat com a optatives o lliure elecció en la diplomatura de Relacions Laborals.

Primer curs:

MATÈRIES

CRÈDITS  ECTS

Dret de la Protecció Social (Obligatòria)

4 crèdits ECTS

Tributació Empresarial (Obligatòria)

4 crèdits ECTS *Veure Taula d'Equivalències

Règims Especials de Seguretat Social (Obligatòria)

4 crèdits ECTS *Veure Taula d'Equivalències

 

Matèries Optatives

15 crèdits ECTS * Els estudiants hauran de cursar 15 crèdits d'optatives que no tinguin equivalència a les cursades a la Diplomatura

Segon curs:

MATÈRIES

CRÈDITS  ECTS

Nacionalitat i estrangeria (Obligatòria)

4 crèdits ECTS

Processos de negociació col·lectiva (Obligatòria)

4 crèdits ECTS

Treball de fi de grau (Obligatòria)

6 crèdits ECTS

Economia Laboral (Obligatòria)

4 crèdits *Veure Taula d'Equivalències

 

Matèries Optatives

15 crèdits ECTS * Els estudiants hauran de cursar 15 crèdits d'optatives que no tinguin equivalència a les cursades a la Diplomatura

 

L'experiència professional es podrà valorar  fins a un màxim de 12 crèdits (es reconeixerà a compte d'optativitat),

5.2  Organització docent per al procés de retitulació a partir del curs 2012-2013

Les assignatures marcades en cursiva no hauran de ser cursades per aquells estudiants que les hagin cursat i superat com a optatives o lliure elecció en la Diplomatura de Relacions Laborals.

Donat que en el curs 2012-2013 ja estarà implementat la totalitat del Grau, es podrà cursar els crèdits que manquin en un únic curs acadèmic, en el qual l'estudiant haurà d'assolir els crèdits que figuren a la Taula

MATÈRIES

CRÈDITS  ECTS

Dret de la Protecció Social (Obligatòria)

4 crèdits ECTS

Nacionalitat i estrangeria (Obligatòria)

4 crèdits ECTS

Processos de negociació col·lectiva (Obligatòria)

4 crèdits ECTS

Treball de fi de grau (Obligatòria)

6 crèdits ECTS

Tributació Empresarial (Obligatòria)

4 crèdits ECTS *Veure Taula d'Equivalències

Règims Especials de Seguretat Social (Obligatòria)

4 crèdits ECTS *Veure Taula d'Equivalències

Economia Laboral (Obligatòria)

4 crèdits *Veure Taula d'Equivalències

 

Matèries Optatives

30 crèdits ECTS * Els estudiants hauran de cursar 30 crèdits d'optatives que no tinguin equivalència a les cursades a la Diplomatura

Pràctiques Optatives

Fins a un màxim de 12 crèdits ECTS * L'experiència professional es podrà valorar fins a un màxim de 12 crèdits (es reconeixerà a compte  d'optativitat)

 

Sisè. Accés als estudis de grau en Relacions Laborals des de la diplomatura de Relacions Laborals cursada en una altre universitat

En el cas d'estudiants no titulats per la UPF, per al reconeixement de matèries i crèdits serà necessari fer un estudi personalitzat per a cada sol·licitant, i es decidirà segons el pla d'estudis que hagi cursat.