Acord del Consell de Govern de 7 d'octubre del 2009, modificat per acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017

El canvi metodològic en la docència universitària iniciat en el marc de l'adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior ha d'esdevenir, sens dubte, la peça clau en la millora de la formació dels estudiants. En aquest canvi destaquen especialment l'adquisició i el desenvolupament de competències, el rol actiu de l'estudiant, l'avaluació contínua, la importància de l'aprenentatge fora de l'aula, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i l'ús del pla docent com a eina de disseny d'una assignatura.

Seguint les directrius europees, cal afrontar el repte del nou paradigma tot assegurant que se'n garanteix la qualitat, objectiu coincident amb un dels fins que estableix l'article 4 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra: promoure l'excel·lència en totes les seves activitats. D'acord amb l'article 12 dels mencionats Estatuts, correspon als centres vetllar per la qualitat i la innovació de la docència que imparteixen, cosa que fan mitjançant els òrgans de govern de cada centre, segons les previsions que s'estableixen en els seus respectius reglaments.

L'experiència acumulada en els darrers cursos amb l'avaluació dels plans pilot i l'opinió de professors i estudiants han mostrat que cal realitzar una distribució temporal harmònica de les activitats que les assignatures de cada trimestre preveuen. Per poder assolir-ho, cal planificar les diferents assignacions a fi d'evitar sobrecàrregues innecessàries en algunes de les setmanes de cada període docent i afavorir els mecanismes de coordinació docent. Aquests no s'haurien d'aplicar només a la temporalització de les tasques sinò tambè a la dinàmica de les assignatures.

L'excepcionalitat del moment, en què l'adaptació de la majoria dels graus s'inicia de manera sincrònica, aconsella reforçar les estructures de govern dels centres amb la incorporació del coordinador o coordinadora docent en cadascuna de les titulacions de grau de la Universitat.

És per això que s'acorda:

Primer

El coordinador o coordinadora docent s'encarrega de dur a terme les tasques que es descriuen en l'article tercer en les titulacions de què cada centre sigui responsable.

 

Segon

Correspon al rector nomenar el coordinador o coordinadora docent, a proposta dels degans o directors de centre, d'entre els professors a temps complet que imparteixin docència en la titulació. Aquesta figura s'equipara retributivament a la de vicedegà.

Correspon al degà o degana o director o directora fixar el nombre de coordinadors docents, que en cap cas no serà superior al nombre de titulacions de què el centre sigui responsable. Quan hi hagi més d'un coordinador o coordinadora docent, correspondrà al degà o degana o director o directora assegurar que aquests duguin a terme les seves actuacions de manera harmònica i coherent.

 

Tercer 

El coordinador o coordinadora docent té assignades les funcions següents:

a) Assegurar el coneixement per part dels estudiants, especialment els de primer curs, del disseny formatiu de l'estudi.

b) Vetllar perquè l'aprenentatge dels estudiants en cada assignatura s'enfoqui cap a l'adquisició de competències.

c) Assegurar que els plans docents de l'assignatura es publiquin d'acord amb els requeriments fixats reglamentàriament i en els terminis establerts i coordinar, en el possible, els seus continguts.

d) Vetllar perquè la càrrega de treball que hagin de realitzar els estudiants en cada assignatura es correspongui als crèdits ECTS assignats.

e) Coordinar les tasques assignades als estudiants per a cada assignatura per tal d'assegurar que la seva distribució temporal al llarg de les setmanes del trimestre lectiu sigui equilibrada en cada trimestre i curs.

f) Promoure, en coordinació amb la USQUID del centre, la utilització i l'adaptació de les tecnologies de la informació i la comunicació.

g) Fomentar el treball cooperatiu entre els professors.

 

Quart

El coordinador o coordinadora docent elaborarà, d'acord amb les directrius del CQUID, una memòria anual en què es resumirà l'experiència de cada trimestre i curs acadèmic i en la qual s'identificaran aquells aspectes que en la seva opinió calgui conèixer i d'altres que siguin susceptibles de millora. Aquesta memòria es trametrà al vicerector o vicerectora que tingui atribuïdes les competències en matèria de docència de grau.

 

Disposició addicional única

La figura del coordinador o coordinadora docent tindrà la vigència que es correspongui amb el desplegament de la totalitat de cursos de la titulació. Passat aquest termini, el rector, atenent als resultats obtinguts o a les necessitats que es detectin en aquell moment, determinarà la pertinència de mantenir-la.

 

Disposició transitòria única

En cas que algunes de les funcions atribuïdes als coordinadors docents siguin en el moment d'aprovació d'aquest acord desenvolupades per càrrecs acadèmics dels centres, els degans o directors prendran les mesures oportunes per assegurar-ne la transferència a la nova figura del coordinador o coordinadora docent i evitar possibles solapaments.