Acord del Consell de Govern de 5 de maig del 2004


L'Ordre de 10 de desembre de 1993 (BOE núm. 309, de 27 de desembre) determina les titulacions i els estudis de primer cicle i els complements de formació per l'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial d'Enginyer/a de Telecomunicació.

La Universitat Pompeu Fabra considera convenient que, per a aquells estudiants que han de cursar els complements de formació, cal estructurar el compliment de la seva càrrega lectiva d'una manera específica per tal de facilitar a aquests estudiants l'adequat assoliment d'uns coneixements que resulten essencials per a poder realitzar les matèries que integren el pla d'estudis de segon cicle.

1. Contingut de la càrrega lectiva del primer any

a) Els estudiants que accedeixin al segon cicle de l'Enginyeria de Telecomunicació procedents dels estudis d'Enginyer/a Tècnic/a de Telecomunicació, especialitat So i Imatge o Enginyer/a Tècnic/a Industrial, especialitat Electrònica Industrial, han de matricular exclusivament, en el primer any en què hagin estat admesos a l'Enginyeria de Telecomunicació, els crèdits corresponents al complements de formació.

El compliment de la càrrega lectiva, sempre que les normes de progressió en els estudis (aprovades per Acord del Consell Social de 17 de setembre de 1998 i modificat per acord de la Comissió Acadèmica del Consell Social del 8 de novembre del 2001) ho permetin, s'haurà d'ajustar a la seqüència i estructuració que es fixa a la taula següent:

Curs Matèria Nombre de crèdits
Primer any Complements de formació 38,5
Segon any Primer curs del segon cicle 69
Tercer any Segon curs del segon cicle 66
Els crèdits de lliure elecció es podran cursar en qualsevol dels periodes acadèmics fixats

b) La Universitat Pompeu Fabra organitza les matèries corresponents als complements de formació en les assignatures del primer cicle del pla d'estudis següents:

Assignatures Nombre de crèdits
Xarxes i Serveis I 5
Xarxes i Serveis II 4,5
Medis i Circuits I 4,5
Programació I 4,5
Teoria de la Comunicació I 5
Programació de Sistemes I 4,5
Transmissió de Dades I 4,5
Laboratori de Comunicacions 6

2. Progressió en els estudis

Als efectes del còmput de la progressió en els estudis, aquest conjunt d'assignatures del primer any (complements de formació) tenen la consideració d'un primer curs i, per tant, d'acord amb les normes de progressió, cal superar-ne la xifra equivalent al 66% dels crèdits per a poder matricular les assignatures que integren específicament el primer curs del pla de segon cicle.

3. Convalidació o reconeixement dels Complements de Formació

En el cas que l'estudiant hagi cursat aquestes matèries en uns estudis previs, l'estudiant podrà sol·licitar-ne el reconeixement dels crèdits si les assignatures han estat cursades a la UPF o bé la convalidació corresponent si es tracta d'estudis cursats fora de la UPF.

4. Entrada en vigor

Aquesta norma entra en vigor per a l'accés i matriculació del curs 2004-05.